Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

99/2021. (4. 27.) a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

99/2021. (IV.27.) határozata

a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő,

Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

a) az ugyanezen tárgyban hozott 84/2021. (III.30.) határozatomat visszavonom;

b) Martonvásár Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása érdekében a Vantage Towers Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzék száma: 01-10-140964, adószáma: 28749251-2-43) 2021.01.01. napjától határozott időre 2030. december 31. napjáig bérleti szerződést köt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal;

c) a jelen határozatban foglaltak szerinti bérleti szerződés megkötésével kapcsolatban - esetlegesen attól nem érdemi rendelkezésekben történő változtatás esetén utólagos tájékoztatása mellett – eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                        Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2021.05.31.

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

99/2021. (IV.27.) határozat melléklete:

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

A jelen Bérleti Szerződés (a „Szerződés”) létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 15727433-2-07),akit képvisel Dr Szabó Tibor Polgármester) mint BÉRBEADÓ (a továbbiakban „BÉRBEADÓ”)

 

másrészről a

Vantage Towers Zrt. (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzék száma: 01-10-140964, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 28749251-2-43), akit Pásztor Zoltán Műszaki Igazgató és Forgács Andrea Pénzügyi Igazgató képvisel, mint BÉRLŐ (a továbbiakban „BÉRLŐ”)

 

(együttesen „Felek”, külön-külön mint „Fél”)  között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

 

ELŐZMÉNYEK

 

A  V.R.A.M Távközlési Rt. (mai neve: Vodafone Magyarország Zrt.), mint bérlő és Fejérvíz Rt., mint Korábbi Bérbeadó 2000. október 2-án Bérleti Szerződést kötöttek a természetben a Martonvásár 1220/3 hrsz-on nyilvántartott ingatlan meghatározott részének távközlési célú hasznosítására, melyet, mint Bérlő és Korábbi Bérbeadó 2002. június 2-án és 2004. január 28-án módosítottak (a továbbiakban együttesen: „Korábbi Bérleti Szerződés”).

 

Felek rögzítik, hogy a Korábbi Bérbeadóval kötött Korábbi Bérleti Szerződés futamideje 2020. december 31. napon lejárt.

 

Felek továbbá megállapítják, hogy Korábbi Bérbeadó és Bérlő az együttműködési jogviszony létrehozása érdekében Együttműködési megállapodást kötnek, melynek célja az Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában, Fejérvíz Rt. Üzemeltetésében lévő ingatlanon álló víztornyon Bérlő Bázisállomást üzemeltessen.

 

Felek rögzítik, hogy a fentiek értelmében jelen Bérleti Szerződés hatálybalépésével ennek rendelkezéseit tekintik irányadónak.  A Korábbi Bérleti Szerződés rendelkezései hatályukat vesztik.

 

Tekintve, hogy a Vodafone Magyarország Zrt.-ből (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzék száma: 01-10-044159, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 11895927-2-44, korábbi nevén V.R.A.M. Távközlési Rt.) 2020. november 1-én kiválás útján létrejött a Vodafone Magyarország Toronyvállalat Zrt.-t (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzék száma: 01-10-140964, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 28749251-2-43, névváltozás után Vantage Towers Zrt.),

 

Tekintve továbbá, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. 2020. november 1.-től a Vantage Towers Zrt. feladatkörébe adta a magyarországi meglévő mobil hálózata fizikai infrastruktúrális üzemeltetését, valamint tervezett mobil hálózata fizikai infrastruktúrális kialakítását,

 

Tekintve végezetül, hogy a Vantage Towers Zrt. bérleményeit alapvetően, Felek jelen Bérleti Szerződés aláírásával kölcsönösen kifejezik azon szándékukat, hogy egymással együtt kívánnak működni a passzív infrastruktúra létesítéshez-, ezáltal távközlési Bázisállomás üzemeltetéséhez szükséges ingatlanrész bérbeadása, illetve bérlete tekintetében.

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Tekintve, hogy BÉRBEADÓ az 2462 Martonvásár, Víztorony 1220/3 hrsz.-ú ingatlannak (továbbiakban: „Ingatlan”) kizárólagos tulajdonosa, melyet egy 30 nappal nem régebbi tulajdoni lappal igazol. Felek a jelen Szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a fentiekben megjelölt Ingatlant – annak meghatározott részét - (továbbiakban: „Bérlemény”) a BÉRBEADÓ határozott időtartamra bérbe adja, a BÉRLŐ pedig ezen időtartamra bérbe veszi jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A Szerződés függelékei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. BÉRBEADÓ kötelezettségei

2.1.1. BÉRBEADÓ szavatol azért, hogy a Szerződésben fent meghatározott, és a Szerződés elválaszthatatlan részét képező „A” Függelékben ismertetett Bérlemény kizárólagos tulajdonát képezi, és azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely BÉRLŐ jogainak gyakorlását korlátozná vagy kizárná, továbbá hogy a Bérleményt is magában foglaló  Ingatlan per-, teher- és igénymentes.

 

BÉRBEADÓ szavatol azért, hogy

 1. az Ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: „Nvt.”) alapján nemzeti vagyonnak minősül,
 2. az Ingatlant – különös tekintettel annak nemzeti vagyon jellegére – jogosult jelen Szerződés szerint hasznosítani.

 

2.1.2. BÉRBEADÓ szavatol azért, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt a szerződésszerű használatra alkalmas. BÉRBEADÓ a fentiekben és a Szerződés "A" Függelékében meghatározott Bérlemény használatára vonatkozó használati jogokat Távközlési passzív infrastruktúra üzemeltetésének céljából BÉRLŐ rendelkezésére bocsátja.

 

2.1.3. BÉRBEADÓ a 3.1-es pontban rögzített Bérleti díj ellenében hozzájárulását adja ahhoz, hogy az „A” Függelékben meghatározott területen BÉRLŐ Távközlési passzív infrastruktúrát helyezzen el, továbbá ahhoz, hogy a „B” függelékben meghatározott számú antennatartó szerkezeteken BÉRLŐ a távközlési szolgáltatás folyamatos biztosításához bármely adott időpontban szükséges, a „B” függelékben rögzített számban rádiófrekvenciás antennákat, berendezéseket, valamint azokat kiszolgáló távközlési, optikai, erősáramú és földelő kábeleket, kábelcsatornákat és vezetékeket helyezzen el, azaz amennyiben a Bázisállomás esetleges jövőbeli bővítése esetén, a megvalósítandó műszaki tartalom (különös tekintettel az antenna, antennatartó és kültéri egység darabszámokra) a Szerződés „B” függelékében rögzített kereteken belül marad, úgy BÉRLŐ a tervezett beruházásokat saját költségen, a Bérleti díj módosítása nélkül végezheti el. BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy a távközlési technológia változásával az állomás műszaki tartalma változhat, ezzel párhuzamosan átépítések, fejlesztések, bővítések, szükség esetén bontások valósulhatnak meg a „B” függelékben foglaltak szerint, műszaki/statikai vizsgálat mellett, melyet BÉRLŐ kötelesek a körülményekhez képest körültekintően és a legkisebb zavaró hatással elvégezni. BÉRBEADÓ együttműködik és elősegíti BÉRLŐ illetve közreműködője ilyen irányú tevékenységét.

 

2.1.4. BÉRBEADÓ a BÉRLŐ előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ingatlant egyetlen személynek sem adhatja bérbe vagy más módon nem bocsáthatja rendelkezésre távközlési hálózat építéséhez vagy üzemeltetéséhez vagy olyan más tevékenységhez, amely a Távközlési passzív infrastruktúra telepített Bázisállomás működését befolyásolhatja.

 

2.1.5. A Szerződés aláírásával BÉRBEADÓ hozzájárul ahhoz, hogy BÉRLŐ a Távközlési passzív infrastruktúra mindenkori energiaellátásához és a Távközlési passzív infrastruktúrára telepített Bázisállomás mindenkori átviteltechnikájához szükséges valamennyi föld-, illetve légkábelt az Ingatlan BÉRBEADÓVAL egyeztetett területén, minden további, a Bérleti díjon felüli pénz- vagy egyéb követelés nélkül átvezesse.

 

2.1.6. BÉRBEADÓ vállalja továbbá, hogy BÉRLŐ költségére a Távközlési passzív infrastruktúra létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek vagy felhatalmazások megszerzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonosi hozzájárulását – a bérleti időszakra vonatkozóan – megadja. BÉRLŐ tudomásul veszi ugyanakkor, hogy BÉRBEADÓRA nézve ezen engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzése semmilyen anyagi többletterhet nem róhat, és BÉRBEADÓT a Távközlési passzív infrastruktúra kiépítéséért a jelen Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségein túlmenően semmilyen egyéb felelősség nem terheli.

 

2.1.7. Abban az esetben, ha BÉRBEADÓ értékesítés, kisajátítás vagy bármely más okból a tulajdon feletti jogcímet elveszti, vagy átruházza, arról köteles BÉRLŐT – a BÉRBEADÓ tudomásszerzését követően – a lehető legkorábbi bejelentéssel előzetesen értesíteni. A BÉRBEADÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben és annak "A" függelékében meghatározott Ingatlan tulajdonjogát azzal a feltétellel ruházza át harmadik személyre, hogy BÉRLŐT a Bérleményre nézve bérleti joga legalább az eredeti bérleti időre változatlan feltételekkel megilleti. Amennyiben a BÉRBEADÓ fenti kötelezettségének nem tesz eleget úgy köteles megtéríteni a BÉRLŐ ebből származó kárát.

 

2.1.8. Amennyiben a BÉRLŐ által végzett munkálatok során az Ingatlan bármely részében, illetve az Ingatlanban található más bérleményekben, továbbá bármely, az Ingatlan területén található eszközben, berendezésben, készülékben – beleértve az Ingatlan területén mozgó személyek használati tárgyait, eszközeit is – a munkálatokkal okozati összefüggésben bizonyított  kár keletkezik, úgy ezen bizonyított kárt BÉRLŐ köteles megtéríteni.

Amennyiben BÉRLŐ a kár összegét vitatják, BÉRLŐ, BÉRBEADÓ és károsult köteles egymással egyeztetni. BÉRLŐ felhívására, károsult köteles a kár összegét (pl. a kijavítás költségét) számlával vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítani, amely bizonyítást BÉRBEADÓ köteles elősegíteni.  A bizonyított kárösszeget BÉRLŐ kötelesek haladéktalanul károsult vagy amennyiben BÉRBEADÓ a károsultnak hitelt érdemlően már megtérítette, BÉRBEADÓ részére megfizetni.

 

2.2 BÉRLŐ kötelezettségei

2.2.1. BÉRLŐ köteles a Bérleményt jelen Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, szerződés- és rendeltetésszerűen használni.

2.2.2. BÉRLŐ jogosultak a hálózat üzemeltetése során a jeltovábbításhoz mindenkor szükséges valamennyi berendezést és antennát, valamint azokat kiszolgáló távközlési, optikai kábeleket elhelyezni. Továbbá BÉRLŐ jogosultak a Távközlési passzív infrastruktúra telepített bázisállomásai mindenkori energiaellátásához szükséges valamennyi földalatti és légkábelt az Ingatlan BÉRBEADÓVAL egyeztetett területén átvezetni. BÉRLŐ saját költségén elvégzik mindazokat a munkákat, amelyek a Távközlési passzív infrastruktúra, valamint az azon elhelyezett Bázisállomás, az ismertetett célra történő megépítéséhez és felhasználásához szükségesek.

2.2.3 BÉRBEADÓ felhatalmazza BÉRLŐT, hogy a Távközlési passzív infrastruktúra elektromos energiájára szerződést kössön, és azt fizesse, illetve saját költségén külön csatlakozásokat és mérőket létesítsen. Abban az esetben, ha ez a fent említett módon nem lehetséges, a BÉRBEADÓ és BÉRLŐ az áramellátást külön szerződésben rögzítik.

2.2.4. BÉRLŐ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit későbbi időpontban, mobil telefon vagy más távközlési hálózatban történő felhasználás céljából harmadik személyre, BÉRBEADÓ előzetes értesítését követően ruházza át. BÉRBEADÓ hozzájárul, hogy BÉRLŐ a Bérleményt használatba adja további bérleti díj vagy egyéb szolgáltatási díj érvényesítése nélkül a Vodafone Magyarország Zrt.-nek a Bérleti szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése mellett.

2.2.5. A Távközlési passzív infrastruktúra és az arra telepített Bázisállomás minden készüléke és berendezése a BÉRLŐ tulajdona és a jelen Szerződés megszűnését követően is az marad. BÉRLŐ – hacsak a felek írásban másként meg nem állapodnak – a Szerződés megszűnését követő hatvan (60) napon belül köteles a Távközlési passzív infrastruktúrát, és az arra telepített Bázisállomást annak minden elemével együtt a saját költségén leszerelni és eltávolítani.

2.2.6. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy a Távközlési passzív infrastruktúra telepítésével sem az Ingatlanon, sem pedig a Bérleményen tulajdont nem szerez, továbbá tudomásul veszi, hogy a fenti pontban meghatározott leszerelési és eltávolítási munkákat oly módon, köteles elvégezni, hogy ezzel az Ingatlan vagy a Bérlemény használatát semmilyen módon ne akadályozza, illetve minőségét ne rongálja.

2.2.7. A Bérlemény nemzeti vagyon jellegére tekintettel BÉRLŐ kijelenti, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában és ba)-bd) alpontjaiban foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

2.2.8. A Bérlemény nemzeti vagyon jellegére tekintettel BÉRLŐ vállalja, hogy

 1. a részére jogszabály vagy a BÉRBEADÓ által jelen Szerződésben a hasznosítási tevékenységgel összefüggésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
 2. a Bérleményt a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 3. a hasznosításban – a BÉRLŐVEL közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

3. BÉRLETI DÍJ

3.1 BÉRLŐ a BÉRBEADÓNAK évi bruttó 1.328.331,- Ft, azaz (egymillió-háromszázhuszonnyolcezer-háromszázharmincegy Ft.) összegű bérleti díjat („Bérleti díj”), fizet két egyenlő részletben. A Bérleti díj számítás szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít, kivéve amennyiben a bérbeadó személyében a tárgyhónapban változás áll be, amely esetben a BÉRBEADÓ a Bérleti díjat törthónapra jogosult számlázni.

3.1.1 A Bérleti díjat BÉRBEADÓ jogosult megemelni a KSH által hivatalosan közzétett (www.ksh.hu), a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan megállapított ipari árindex összesen oszlopában meghatározott mértékével - azaz a hét főcsoport átlagával -, melyet tárgyév január 1-től érvényesíthet, első alkalommal 2022. január 1. hatállyal.

 

3.2 Az első félévre (január 1-től június 30-ig terjedő időszakra) vonatkozó számlát március 31-én vagy azt követően, második félévre (július 1-től december 31-ig terjedő időszakra) vonatkozó számlát szeptember 30-án vagy azt követően kell BÉRBEADÓNAK kiállítania a vonatkozó hatályos adójogszabályok alapján.

A szerződésben foglalt bérleti díj kötelezettség az Előzményekben foglaltakra is figyelemmel a Bérlőt 2021. január 1. napjától terheli.

3.2.1 Számlaküldési cím:                                    A számlán vevőként a Vantage Towers Zrt-t kell feltüntetni:                                                                                                                            

VSSB Zrt.                                                             Vantage Towers Zrt.

P2P                                                                        1096 Budapest

1438 Budapest                                                      Lechner Ödön fasor 6.

Pf. 390

 

3.3  Felek jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások tekintetében időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, ennek megfelelően BÉRBEADÓ a vonatkozó hatályos jogszabályok (különös tekintettel az ÁFA tv. 58. §-ára) előírásainak figyelembe vételével bocsátja ki számláját. Fizetési felhívásra a fenti rendelkezés nem vonatkozik.

3.4 Bérleti díjfizetést banki átutalással kell teljesíteni a számla kézhezvételét követő 60 (hatvan) napon belül BÉRBEADÓ OTP Banknál vezetett: 11736082-15727433-00000000 bankszámlájára. Bérbeadó kijelenti, hogy a jelen pontban általa megjelölt bankszámlaszámra történő teljesítést saját kezéhez történő teljesítésnek ismeri el.

3.5 A Bérleti díj akkor tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a BÉRLŐ bankszámláját a Bérleti díj összegével a Bank megterhelte.

3.6 Késedelmes fizetés esetén BÉRBEADÓ a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat felszámításra jogosult.

 

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

4.1 A jelen Szerződést Felek 2030. december 31-ig határozott időtartamra kötötték meg. A Szerződés a határozott időtartamot követően, további öt (5) évvel automatikusan meghosszabbodik, hacsak a BÉRLŐ VAGY A BÉRBEADÓ a folyamatban lévő időszak utolsó napja előtt legalább száznyolcvan (180) nappal írásban be nem jelenti azon szándékát, hogy azt nem kívánja meghosszabbítani. A Szerződés azonos feltételekkel hosszabbodik meg.

4.2 BÉRLŐ jogosult a jelen Szerződést kötbér vagy kártérítés nélkül azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha az általa telepített Távközlési passzív infrastruktúrára telepített távközlési rendszer üzemeltetésére vonatkozó Állami Koncesszióját vagy a rendszer frekvencia kiosztását visszavonják vagy abban az esetben, ha a szolgáltató bármely engedélyt nem kap meg, azt törlik vagy visszavonják, továbbá az Ingatlanban vagy a környezetben történt olyan változás miatt, amely a Távközlési passzív infrastruktúra, ezáltal a Bázisállomás rendeltetésszerű, vagy gazdaságos üzemeltetését lehetetlenné teszi.

4.3 BÉRLŐ jogosult a jelen Szerződést kilencven (90) napos írásbeli értesítéssel felmondani abban az esetben, ha az általa telepített Távközlési passzív infrastruktúrára telepített rendszerében vagy a kapcsolódó hálózati elemekben történt műszaki változások a Távközlési passzív infrastruktúrára telepített Bázisállomás rendeltetésszerű üzemeltetését lehetetlenné teszik.

4.4 Amennyiben BÉRLŐ az esedékes Bérleti díj átutalásával harminc (30) napos késedelembe esik, BÉRBEADÓ jogosult írásban felszólítani a fizetésre, és amennyiben BÉRLŐ az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő hatvan (60) nap alatt sem fizeti meg a hátralékos Bérleti díjat, BÉRBEADÓ jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4.5 A Bérlemény nemzeti vagyon jellegére tekintettel jelen szerződést a BÉRBEADÓ és BÉRLŐ jogosult kártalanítás nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha a Bérlemény hasznosításában részt vevő bármely – BÉRLŐVEL közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet jelen Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

4.6 A BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy az Nvt 11. § (12) bekezdése alapján a hasznosításban – BÉRLŐVEL közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – részt vevő személyekkel kötött szerződéseiben BÉRLŐ köteles a 4.5 pontban meghatározott körülményt BÉRLŐT és BÉRBEADÓT megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni.

 

5. ÉRTESÍTÉSEK

A BÉRBEADÓ vagy a BÉRLŐ által a másik Félnek tett bármely jognyilatkozat, így különösen, de nem kizárólag bejelentés, értesítés, felszólítás akkor tekintendő kellőképpen megtettnek, ha azt a fogadó Fél írásban konkrétan visszaigazolta, vagy ha a fogadó Félnek igazolhatóan kikézbesítették, vagy tértivevényes küldeményként a másik Félnek az alábbiakban meghatározott címre, a helyszín számának – 2002-1-A  -megjelölésével megküldték az alábbi elérhetőségekre:

           

A BÉRBEADÓNAK:            Címzett: Martonvásár Város Önkormányzata                   

                                               Értesítési cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.         

                                               Telefon: 06 22 460 004          .

                                               Email: polgarmester@martonvasar.hu                       

 

 

A BÉRLŐNEK:                                Címzett:          Vantage Towers Zrt.                       

                                                                                   1096 Budapest Lechner Ödön fasor 6.          

 

Bérlő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségei:                                                                                Hibabejelentés (műszaki diszpécser):  

Telefon: 06 70 288 3544 vagy 06 70 310 5444                  

                                                     Email: danubiusnoc-hu-fo_ro@vodafone.com                 

 

Szerződéssel kapcsolatban:       

Email: akvizicioscsoport@vantagetowers.com                    

                                                           berlemenykezeles@vantagetowers.com                                

 

Pénzügyi, számlázási kérdésekkel kapcsolatban:

                                               Információs vonal: +36 1 882 1010 (Hétfő-Csütörtök 9-13 között)

                                               Email: real-estate.hu@vodafone.com                       

 

Tértivevényes levél esetén a küldemény a tértivevényen szereplő átvételi időpontban minősül kézbesítettnek, amennyiben viszont a levél „nem kereste”, a jelen Szerződésben szereplő címre vagy a címzett fél székhelyére való címre való címzés ellenére a „címzett ismeretlen” vagy a „címzett ismeretlen helyre költözött”, vagy a „cím nem azonosítható” vagy „kézbesítés akadályozott” vagy „bejelentve megszűnt” vagy „átvételt megtagadta” megjegyzéssel érkezett vissza, abban az esetben a második kézbesítés megkísérlését követő 5. (ötödik) napon minősül kézbesítettnek.

 

Felek rögzítik, hogy kapcsolattartók ebbéli minőségükben való eljárásuk során, kizárólag a jelen szerződés teljesítése során felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a szerződés módosítására, megszüntetésére nem jogosultak. Felek rögzítik, hogy az e-mailes és a telefonos kapcsolattartási elérhetőségek csak operatív kapcsolattartásra szolgálnak, így az azokon keresztül jognyilatkozat nem tehető joghatályosan.

 

6. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

6.1 BÉRLŐ helytáll saját maga tevékenysége és a Távközlési passzív infrastruktúrára elhelyezett Bázisállomás vagy egyéb eszközök, üzemeltetése és karbantartása során a BÉRLŐ alkalmazottainak vagy megbízottainak hanyag eljárásával a Bérleményben okozott, továbbá a BÉRBEADÓNAK vagy harmadik személyeknek okozott kárért.

6.2 BÉRBEADÓ helytáll a Bázisállomáson a BÉRLŐNEK, a BÉRBEADÓ vagy alkalmazottai, vagy megbízottai hanyag eljárásával okozott bármely kárért.

6.3 Felek késedelem nélkül értesítik a másikat a Távközlési passzív infrastruktúra vagy a Bázisállomás építéséből, változtatásából, karbantartásából vagy üzemeltetéséből keletkezően a másik tulajdonában, alkalmazottainak vagy megbízottainak tulajdonában, vagy bármely harmadik fél vagy a saját tulajdonában okozott kárról.

6.4 BÉRBEADÓ tudomással rendelkezik arról, hogy a Távközlési passzív infrastruktúrán elhelyezett Bázisállomással lefedett terület, szolgáltatás az országos tevékenységének szerződött partnerei, továbbá az előfizetők felé vállalt tevékenységek alapvető és sarkalatos részét képezik, tekintettel erre a BÉRLŐNEK kiemelkedő érdeke fűződik ahhoz, hogy a BÉRBEADÓ a jelen Szerződést szerződésszerűen teljesítse.

 

7. IRÁNYADÓ JOG

7.1 A jelen Szerződésben kifejezetten nem érintett kérdésekre a magyar jogot, különösen a bérletre vonatkozó jogszabályokat és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.2 A Felek között a jelen Szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdések jogerős eldöntésére Felek alávetik magukat az Ingatlan fekvése szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.

 

8. MÓDOSÍTÁSOK

A jelen Szerződés bármilyen változtatása vagy kiegészítése csak akkor érvényes, ha azt a Felek írásban teszik, és BÉRBEADÓ és BÉRLŐ egyaránt aláírja.

 

9. ELVÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szerződésben foglalt egy vagy több rendelkezés jogellenessé vagy bármely más okból érvénytelenné válik, úgy azt a rendelkezést a jelen Szerződéstől elválasztottnak kell tekinteni, azonban a jelen Szerződés fennmaradó rendelkezései teljes mértékben érvényben maradnak, amennyiben ez a Felek eredeti szándékával nem ellentétes, az érvénytelenné vált rendelkezéseket pedig a Felek eredeti szándékát a törvény által megengedett legteljesebb mértékben tükröző rendelkezésekkel kell pótolni.

 

10. FEJEZETCÍMEK

A jelen Szerződés szakaszokra való bontása és fejezetcímek alkalmazása a megfelelő utalások és az áttekinthetőség céljából szerepel, és nincs kihatása a Szerződés értelmezésére.

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1 A jelen Szerződés és annak bármely Függeléke közti ellentmondás vagy eltérés esetén a jelen Szerződés feltételei elsőbbséget élveznek.

11.2 A Távközlési passzív infrastruktúra, valamint az azon elhelyezett Bázisállomás bármely berendezésének áthelyezésének/átalakításának költsége azt a felet terheli, akinek érdekében az felmerült.

 

11.3 Titoktartás

11.3.1 Minden olyan információt, melyet mindkét fél, a BÉRBEADÓ és a BÉRLŐ (a továbbiakban „Fogadó fél”) a másik féltől (a továbbiakban „Átadó fél”) a jelen Szerződés értelmében vagy az azzal kapcsolatos egyeztetések vagy megállapodások alapján átvesz, illetve amelyhez így fér hozzá, továbbá annak teljesítésével kapcsolatban bármilyen formában kapott valamennyi információt (a továbbiakban Bizalmas információ) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatra és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó rendelkezései kivételével - köteles titokban tartani, üzleti titokként – figyelemmel az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseire is – kezelni és azt a jelen Szerződés teljesítésében résztvevő megbízottain, az adott Fél szakmai tanácsadóin és azokon kívül, akik számára az azokhoz való hozzáférés indokoltan szükséges (a továbbiakban Felhatalmazott személy), a Átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik személy tudomására.

 

 A Fogadó fél

(a) szigorúan csak a Szerződés teljesítése során és célja érdekében használhatja fel a Bizalmas információt;

(b) kizárólag a hozzá tartozó Felhatalmazott személyekkel közölheti a Bizalmas információt;

(c) köteles az információt biztonságos helyen tárolni, és köteles ésszerű intézkedéseket hozni az információhoz való jogosulatlan hozzáférés, valamint az információ megsemmisülésének, megsérülésének vagy elvesztésének megelőzése érdekében;

(d) csak akkor készíthet másolatot vagy összefoglalót a Bizalmas információról, ha az a Szerződés teljesítése során és célja érdekében indokolt, valamint a (g) pontban meghatározott esetben (minden ilyen másolat és összefoglaló Bizalmas információnak minősül);

(e) nem exportálhatja a Bizalmas információt, és nem adhat engedélyt annak exportálására, ha azzal megsértene valamilyen vonatkozó exportszabályozást;

(f) köteles haladéktalanul értesíteni az Átadó Felet, ha tudomására jut, hogy a Bizalmas információt jogosulatlan személlyel közölték, illetve az jogosulatlan személy birtokában van;

(g) a Átadó fél írásbeli kérésére köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni a Bizalmas információt. A Fogadó fél másolatot készíthet a Bizalmas információról, és azt megőrizheti, ha jogszabály és/vagy hatósági előírás így rendelkezik, valamint ha az információt egy biztonsági másolatokat készítő rendszer hozta létre automatikusan, illetve ilyen rendszer tárolja, feltéve, hogy a rendszer a rendes üzletmenet körében nem hozzáférhető.

 

 A Bizalmas információk és a hozzájuk kapcsolódó szellemi alkotásokhoz fűződő jogok mindenkor az Átadó fél tulajdonában maradnak. Az Átvevő fél semmilyen szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem szerez a Bizalmas információval kapcsolatban.

 

 Amennyiben a Fogadó fél megszegi jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségét, abban az esetben köteles a Közlő fél részére kötbért fizetni. A kötbér a szerződésszegéssel esedékessé válik. A kötbér összege megegyezik a szerződésszegés évében aktuális, ÁFA nélküli Bérleti díj egy évi mértékének megfelelő összeggel.

 

11.4 A jelen Szerződés annak tárgyát illetően a felek közti teljes megállapodást tartalmazza és minden előző, a felek között a jelen Szerződés kelte előtt váltott levelezést, emlékeztetőt, értekezletről felvett jegyzőkönyvet, ajánlatot, ajánlatkérést, szórólapot, prospektust és egyéb dokumentumot a Szerződés érvénytelenít és annak helyébe lép, kivéve a Szerződésben hivatkozott vagy annak mellékleteként kifejezetten beépített dokumentumokat.

11.5 A jelen Szerződés aláírásával kapcsolatos valamennyi közvetlen és közvetett költséget az a Fél viseli, amelynél az adott költség felmerül.

11.6 Felek rögzítik, hogy BÉRBEADÓ a BÉRLŐ előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem folytathat egyeztetéseket harmadik személlyel az Ingatlanra – bérleménnyel érintett részére - történő tulajdoni-/földhasználati jog Ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséről. BÉRBEADÓ vállalja, hogy ilyen irányú szándékáról-, esetleg harmadik személy megegyező szándékú megkereséséről első körben BÉRLŐt tájékoztatja.

 

12. SZERZŐDÉSI PÉLDÁNYOK

Jelen Szerződés három (3) magyar nyelvű, egymással megegyező eredeti példányban kerül aláírásra.

 

FENTIEK TANUSÍTÁSÁUL a Felek megfelelően meghatalmazott képviselői jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után - jóváhagyólag aláírták:

 

 

BÉRBEADÓ nevében

 

 

BÉRLŐ nevében

 

 

Név:

Dr Szabó Tibor

 

Név:

Pásztor Zoltán

Beosztás:

Polgármester

 

Beosztás:

Műszaki Igazgató

Aláírás:

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Név:

Forgács Andrea

Beosztás:

Pénzügyi Igazgató

Aláírás:

 

 

Bélyegző:                                                                  Bélyegző:

 

 

Martonvásár, 2021………………………………..     Budapest, 2021……………………

 

 


 

(Bérleti Szerződés) „A” FÜGGELÉK

Az ingatlan ismertetése

 

CÍM:

2462 Martonvásár,

Víztorony

 

 

 

 

HRSZ.

1220/3

 

 

 

 

 


A BÉRELT TERÜLETRŐL ÉS AZ ELHELYEZÉSRE KERÜLŐ INFRASTRUKTÚRÁRÓL KÉSZÍTETT VÁZRAJZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


(Bérleti Szerződés) „B” FÜGGELÉK

 

ALAPBERENDEZÉSEK FELSOROLÁSA Meglévő építmény esetén

Legfeljebb hat (6) antennatartó szerkezet

Legfeljebb tizennyolc (18) mikrohullámú parabolaantenna

Legfeljebb tizennyolc (18) panel-rádióantenna és annak műszakilag szükséges számú előerősítő-berendezése (RRU)

Legfeljebb tíz (10) kültéri egység, és/vagy egy (1) híradástechnikai konténer, és/vagy híradástechnikai helyiség

Kapcsolódó szükséges kábelcsatornák és kábelvezetési nyomvonalak

Legfeljebb hat (6) közterületről redundáns nyomvonalon bevezettet híradástechnikai kábel (Optikai fénykábel, illetve Gyengeáramú hírközlő kábel)

Elektromos összeköttetés/mérő, elektromos szekrény és kapcsolódó kábelvezetési nyomvonalak szükség szerint

A bejutás biztosításához kulcsos szekrény

 

 

Áramerősség maximum 3 x 32 A

 


 

 

(Bérleti Szerződés) „C” FÜGGELÉK

 

Vodafone Megvesztegetés elleni záradék

 

 1. A Vodafone számára rendkívül fontos az Alkalmazandó jog vesztegetésre és a korrupcióra vonatkozó rendelkezéseinek betartása;

 

 1. A Felek – ideértve alkalmazottaikat, megbízottaikat, tanácsadóikat, vállalkozóikat és alvállalkozóikat is:

 

 1. kötelesek betartani az Alkalmazandó jog vesztegetésre és korrupcióra vonatkozó összes jogszabályát
 2. kötelesek kerülni és tartózkodni minden olyan helyzettől és tevékenységtől, amely nyomán vagy következtében a másik fél megszegné bármely, a 2 (a) pontban hivatkozott jogszabályokat);
 3. nem nyújthatnak, ígérhetnek, fogadhatnak el, illetve kérhetnek bármilyen nemű megvesztegetést (pénzügyi vagy egyéb előny), ideértve - a teljesség igénye nélkül - a hivatalos személyekkel kapcsolatos eseteket is;
 4. kötelesek arányos és hatékony (az ajándékozásra és a vendéglátásra is kiterjedő) vesztegetés elleni megfelelési programot fenntartani, amelynek célja, hogy biztosítsa a 2.(a) pontban meghatározott jogszabályok betartását, ideértve a megfelelés nyomon követését és a jogsértések felderítését is; és
 5. a másik Fél ésszerű kérésére és költségére kötelesek ésszerű segítséget nyújtani a másik Félnek a 2.(a) pontban említett jogszabályok által a vesztegetéssel és a korrupcióval kapcsolatban előírt kötelezettségek betartásához;

 

 1. A Vodafone a szállított árukért, illetve a nyújtott szolgáltatásokért kizárólag átutalással vagy más követhető módon fizet a Szállítónak, a Szállító nevén lévő bankszámlára;

 

 1. A Szállító köteles haladéktalanul értesíteni a Vodafone-t arról, ha a Szállítót bírósági, választottbírósági vagy közigazgatási eljárásban csalással, vesztegetéssel vagy korrupcióval vádolják, illetve ha ilyen állításokkal kapcsolatban nyomozás indul a jelen Megállapodás tartama alatt bármikor;

 

 

 

 

 

 


 

 

(Bérleti Szerződés) „D” FÜGGELÉK

 

Vodafone Gazdasági szankciók záradék

 

„Szankciók és exportszabályok: Mindkét Fél, a Megállapodás vonatkozásában

 

 1. köteles megfelelni az Egyesült Királyság, Európai Unió és az Egyesült Amerikai Államok kormányai, szervei által hozott, elrendelt, végrehajtott valamennyi alkalmazandó gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi szankciót meghatározó jogszabálynak, rendeletnek, tilalomnak, korlátozó intézkedésnek (“Szankciók”), továbbá valamennyi kereskedelmi ellenőrzésre vonatkozó jogszabálynak és rendeletnek (“Exportszabályok”);
 2. köteles kifejezetten tartózkodni bármely olyan magatartástól, amely eredményeképpen felmerülhet a Szankciók vagy Exportszabályok másik Fél vagy másik Fél Cégcsoportjának tagja általi megszegése;
 3. köteles a másik Fél indokolt kérésére a másik Fél részére a Szankciók, valamint az Exportszabályok betartásához szükséges támogatást nyújtani, dokumentációt és információt rendelkezésre bocsátani, beleértve különösen, de nem kizárólag az adott termék vagy szolgáltatás rendeltetési helyére, tovább értékesítésére, újra értékesítésére, célzott felhasználására, végfelhasználójára vonatkozó információt is;
 4. amint az adott Fél tudomására jut, köteles a másik Felet írásban értesíteni bármilyen tényleges vagy fenyegető vizsgálatról, az alkalmazandó jogra vonatkozó jogsértésről, továbbá a Feleket vagy egyik Felet a Szankciók vagy engedélyek, felhatalmazások tekintetében érintő bármilyen lényeges változásról, így különösen, de nem kizárólag
 • amennyiben a Fél bármelyik, az (a) pontban meghatározott joghatóság Szankciós listájára kerül vagy
 • a Fél Export Szabályozással kapcsolatos státuszát érintő változásról, például  ha felkerül a korlátozással érintettek listájára;
  1. jogosult jelen Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél megszegi jelen klauzula bármely rendelkezését;
  2. jogosult a szerződésszegésből felmerült közvetlen kárát a szerződésszegő Féllel szemben érvényesíteni.”