Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

98/2021. (4. 27.) a „Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása, kivitelezé

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

98/2021. (IV.27.) határozata

aMartonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása, kivitelezésetárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2020. (VI.30.) határozatával összhangban, azt kiegészítve Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

a) a Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása kivitelezésetárgyú beszerzési eljárás anyagi fedezetét

aa) részben a BMÖFT/334-10/2020. számú támogatói okirattal nyújtott kormányzati (belügyminisztériumi) támogatás terhére bruttó 19.487.809,- Ft összegben biztosítom,

ab) másrészt pedig a mindösszesen bruttó 11.005.069,- Ft összegű többlet fedezetet, önerőt a fejlesztési céltartalék terhére biztosítom;

 

b) a Bíráló Bizottság javaslatára – a polgármester által 2021. március. 25. napján indított „Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásaképpen – az alábbi döntéseket hozom, megállapítást teszem:

ba) „Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása kivitelezésetárgyú beszerzési eljárás eredményes.

 

bb) „Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása kivitelezésetárgyú beszerzési eljárásban

 • A következő ajánlattevő ajánlata érvényes: VALENSIS Kft. (Székhelye: 2473 Vál, Kossuth Lajos u.tca 13.)
 • A következő ajánlattevők nem nyújtottak be ajánlatot:
 • BARA-DORO Kft. (2473 Vál, Vajda János utca 10., cg. 07 09 026575)
 • S-TÉR Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III. em. 23., cg. 01 09 902683)

 

bc) Az eljárás nyertese a VALENSIS Kft. (Székhelye: 2473 Vál, Kossuth Lajos u.tca 13.), ajánlati ár: nettó 24.010.140.- Ft, azaz bruttó 30.492.878,- Ft);

 

c) a jelen határozatban foglaltak szerinti beszerzési eljárás lezárásával kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok, valamint a határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés aláírására jogosult vagyok;

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021.04.30.

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

98/2021. (IV.27.) határozat melléklete:

 

„Vállalkozási szerződés

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlaszám 1: 11736082-15727433-XXXXXXX;

Telefon: +36 22/460-004       

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név: VALENSIS Kft.

székhely:                                2473 Vál, Kossuth Lajos utca 13.

adószám:                                23074613-2-07

MKIK szám:                           ................................

számlaszám:                           …............................

képviseli:                                 Szabó Éva

NÜJ:                                       ……………………

Képviselő elérhetősége:                       ................................

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021.03.25. napján megküldött ajánlattételi felhívással beszerzési eljárást indított „Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása kivitelezése” tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2021………..-i ……./2021. (…..) KT határozat szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést megkötik.

1.2.      A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést a beszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.      A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és kapcsolódó Ajánlati Dokumentáció alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzését Martonvásár területén a Martonvásár, 885/4; 885/7; 397/2; és 397/3 hrsz-ú ingatlanokon. A Vállalkozó köteles a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák megvalósítását a beszerzési dokumentumokban megadottak szerint elvégezni, valamint az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a beszerzési dokumentumok bármely részében előírásra kerültek.

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a beszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.

2.2.      A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a beszerzési eljárás során neki átadott műszaki dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott terveket és követelményeket az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

2.3.      A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

 

3. A VÁLLALKOZÓI  DÍJ

3.1       A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 24.010.140,- forint, azaz nettó huszonnégymillió-tízezer-egyszáznegyven forint, mely a beszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő, a fordított ÁFA fizetés szabályai nem érvényesülnek.

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik a BMÖFT/334-10/2020 számú 429383 azonosító számú pályázati forrás, illetőleg saját forrás terhére.

 

3.2.      A Szerződéses Ár a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges  kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag biztosításának teljes költségét is, a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció költségét, így a Magyar közút által előírt forgalomtechnikai terv elkészítésének költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, beleérve az ideiglenes forgalomterelés megvalósításának, a felvonulási-, vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és lebonyolításának a költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a beszerzési dokumentumokban rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez közvetlenül, vagy közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult.

            3.3.      A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, és azok üzemeltetésével összefüggő mindazon közüzemi díjak (energia) összegét is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.

 1. A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többletmunká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron került meghatározásra. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik.
 2. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3.6.      Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki.

 

4. TELJESÍTÉSI RÉSZ- ÉS VÉGHATÁRIDŐ

Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Az első számla benyújtásának feltétele a szerződött munkának Megrendelő műszaki végzettségű megbízottja által igazolt legalább 50 %-os készültsége, a teljes kivitelezési költség legfeljebb 90 %-os összegéig lehetséges. A végszámla benyújtásának feltétele a szerződött munka 100%-os készültségét követően lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

 1. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételt a teljesítési időtartamon belül kezdeményezi, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő – a szerződéskötést követő legfeljebb 6 hónap, de legkésőbb 2021.11.15. napja - kötbérterhes.

4.3.            A Vállalkozó – Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásának birtokában – előteljesítésre jogosult.

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK

5.1.      A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

5.2.      Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

 1. A Megrendelő a teljesítés igazolásánál és a kifizetéseknél a hatályos számviteli és építésügyi jogszabályok szerint jár el.
 2. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

5.3. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák ellenértékét a Megrendelő teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

 1. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,  fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

 1. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 5.4. pontban foglaltakat.
 2. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint.

 

 1. A VÁLLALKOZÓ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.      A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljes körűen és hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt megvalósítja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek, valamint  határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű anyagot, berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, valamint a munka megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének megfelelően rendelkezésre álljon. Így a Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel, akkor is, ha a Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői szakterületre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.

A Vállalkozó köteles a beépített anyagok és berendezések használati utasításait és ezek teljesítmény nyilatkozatait a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni.

A Vállalkozó kötelessége minden olyan terv elkészítése, engedély, jóváhagyás, hozzájárulás beszerzése, mely a kivitelezési dokumentáció körébe nem tartozik, ugyanakkor a Létesítmény megvalósításához szükséges.

Így Vállalkozó kötelessége

- a kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése,

 

6.2.      A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési naplót vezetni. A Vállalkozó alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy az e-alnapló vezetési kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e, vagy sem. Az elektronikus építési naplót a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

6.3.      A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek költsége teljes mértékben a Vállalkozót terheli.

Vállalkozó az ideiglenes melléklétesítmények körében az esetlegesen szükségessé váló közüzemi szolgáltatások igénybevételére ideiglenes mérőhely kialakításával az illetékes közüzemi szolgáltatóval szerződést köt.

6.4.      A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglalt előírásokat betartani.

6.5.      A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Vállalkozó kötelme.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

6.6.      A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

6.7.      A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, utasítások betartására.

6.8.      A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet rendezett állapotban felajánlani visszavételre a Megrendelőnek, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén köteles a műszaki átadás-átvételig kijavítani.

6.9.                  A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, melyet a Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a Vállalkozó feladatainak körébe tartozik.

6.10.                A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a Szerződéses Ár magában foglalja.

6.11. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott beszerzési eljárás beszerzési dokumentumaiban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.

6.12.    Az organizációval kapcsolatos összes feladat – az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása– Vállalkozó kötelezettsége és költsége (beleértve az esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.). Vállalkozó feladata továbbá a felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, az előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.

6.13.    Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének tekintendők

6.14.    A vállalkozó által foglalkoztatott Felelős Műszaki Vezető:

Neve:

Névjegyzéki nyilvántartási száma:

NÜJ száma:

Elérhetőség     telefon:

e-mail:

6.15.    Vállalkozó köteles a megrendelő, vagy annak megbízottja által szervezett kooperációs megbeszéléseken részt venni.

 

 1. A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.      A Megrendelő köteles a  munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Köteles az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót és abban az átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza.

7.2.      A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott műszaki végzettséggel rendelkező megbízottja jár el.

              Neve:

Névjegyzéki nyilvántartási száma:

NÜJ száma:

Elérhetőség     telefon:

e-mail:

 

8. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁSOK

8.1.      Munkaterület átadás-átvétele

A munkaterület átadás-átvétel tényét a Felek a Megrendelő által előzetesen készenlétbe helyezett e-naplóba rögzítik.

Kivitelezésre alkalmas a munkaterület, ha az a kivitelezés biztonságos megkezdésére alkalmas, azon harmadik személynek további kötelezettségei nincsenek az alkalmassá tételhez. Vállalkozó a Megrendelő által felajánlott munkaterületet 8 napon belül köteles átvenni.

8.2.      Műszaki átadás-átvételi eljárás

Vállalkozó a kivitelezés befejezését a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban, az e-naplóba történő bejegyzéssel köteles írásban készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata.

            A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára az alábbi dokumentumokat köteles a Megrendelő részére átadni, amennyiben ilyen dokumentumok a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő kivitelezés során keletkeztek:

 • megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult állapot műszaki terveit, egyéb dokumentumait, (műszaki leírás, jegyzőkönyveit, méretkimutatásait stb.) kivitelezési terv szinten, minden oldal cégszerűen aláírva.
 • kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),
 • e-naplóba feltöltött felelős műszaki vezetői nyilatkozat másolatát,
 • teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,
 • műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő irat vagy alkalmazási engedélyét,
 • nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatait, megfelelőségi igazolásait, a felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait,
 • az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, szakvéleményeket,
 • minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,
 • Jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot
 • jótállási jegyeket
 • hulladéklap, különös  tekintettel a bontott veszélyes hulladéknak minősülő anyagokra

             A Megrendelő által megbízott műszaki végzettséggel rendelkező megbízott az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése alapján az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben szereplő napra kitűzi és lefolytatja. Az átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében.

 • A kitűzött határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. A hibajegyzék felvételére a Megrendelőnek illetve képviselőiknek mindösszesen 5 nap áll a rendelkezésére. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló legfeljebb 23 nap alatt a hibákat kijavítja és erről a műszaki végzettséggel rendelkező megbízottját értesíti.
 • A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a műszaki végzettséggel rendelkező megbízott áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a teljesítés igazolást a jelen szerződésben feltételek teljesítése esetén kiállítja. A Megrendelőnek erre 2 nap áll a rendelkezésére.

            Amennyiben a fent rögzített legfeljebb 30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés szerinti - a végteljesítési határidőre vonatkozó- késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel.

            A műszaki átadás-átvétel lezárásának feltétele az építési munkák előírt minőségű, maradéktalan teljesítése.

            A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.

            Ha a Létesítmény a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben, hiba- és hiánymentesen elkészült, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, melyet Vállalkozó is aláír.

            A teljesítés igazolás kiadása feltételét képezi a végszámlázási ponthoz tartozó számla, adott esetben számla benyújtásának.

 

10. KÁRFELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1.    A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező munkavégzés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott.

10.2.    A Vállalkozó a Szerződés megkötése napjától köteles összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (a továbbiakban: felelősségbiztosítás) kötni vagy meglévő biztosítását a jelen Szerződésben foglalt építési munkákra kiterjeszteni. A vagyonbiztosításnak érvényben kell maradnia a beruházás átadását követő legalább 12 hónapig a szavatosság körében bekövetkező eseményekre. A harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 10.000.000,- HUF/év és legalább 500.000,- HUF/káresemény összegű biztosítással kell a Vállalkozónak rendelkeznie.

A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó tevékenységéből eredő, harmadik személynek okozott károkra.

10.4.    A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás megkötését, illetve jelen Szerződés tárgyára történt kiterjesztését legkésőbb a szerződéskötés napján, és annak hatályosságát a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő felszólítására igazolni. A vonatkozó kötvények Megrendelő részére történő bemutatására a szerződéskötés időpontjától számított 5 napon belül kell sor kerüljön. A biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja.

10.5.    Az előírt felelősségbiztosítás fenti határidő előtti megszűnése, megkötésének vagy kiterjesztésének elmulasztása, valamint Megrendelő részére történő bármikori bemutatásának megtagadása, a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondási ok.

A biztosítás hiánya esetén a Megrendelő belátása szerint – az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása helyett dönthet úgy, hogy a biztosítást saját javára és a vállalkozó költségére megköti.

 

11. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, EREDÉSI GARANCIA

11.1.    A Vállalkozó szavatol az általa felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a beszerzési dokumentumoknak, valamint a vonatkozó engedélyeknek és a kiviteli dokumentációnak megfelelően végzi el.

11.2.    A Vállalkozó jótállási kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani. Vállalkozó a Létesítmény vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően 36 hónap jótállást vállal.

11.3.    A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott – a hibajavítás megkezdésétől számolt - ésszerű határidőn belül kijavítani. Az ésszerű határidő nem lehet kevesebb, mint a kijavításhoz szükséges időtartam. Vállalkozó köteles a hibajavítást a megrendelői bejelentést követően, a hiba jellegének megfelelő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül megkezdeni.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

 

12. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

12.1.    Biztosítékok

12.1.1. Jóteljesítési biztosíték

A jóteljesítési biztosíték a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, a Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja, de kiterjed az eredési garanciából adódó kötelességek teljesítésére is. A jóteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától a jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték összege a nettó Szerződéses Ár 5%-ának megfelelő forint összeg.

A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A szolgáltatott biztosíték meg kell feleljen a jelen Szerződés, valamint a beszerzési dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek.

12.2.    Késedelmi kötbér

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés 4. pont szerinti végteljesítési határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a nettó Szerződéses Ár 0,5 %-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége összességében a 20 késedelmes napnak megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni és teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.

12.3. Teljesítés elmaradása miatti kötbér

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, vagy a 12.2 pont szerint a vállalkozó 20 napnál több késedelmbe esik, a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér összege a teljesítés elmaradásának időpontjában a nettó Szerződéses Ár teljesítésigazolással még le nem igazolt értékének 20 %-a. A Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér iránti igényét a teljesítési biztosíték mértékéig a teljesítési biztosíték terhére egyenlíti ki.

Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.

 

13. A SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁSA

13.1.    A Szerződést a felek közös megegyezéssel kizárólag  írásban módosíthatják.

 

14. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI  KÖTELEZETTSÉGE

 

14.1.    Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői

            Dr. Szabó Tibor polgármester

14.2.    Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselői:

      Szabó Éva ügyvezető

14.3.    A felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik a feleket jelen Szerződés szerinti értesítési kötelezettségükről.

A felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetőségük szerint saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében.

14.4.    Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és minden, a munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni és a feltételeket kölcsönösen betartani.

 

15. A SZERZŐDÉS  FELMONDÁSA, A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

15.1. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozóként szerződő fél tekintetében a beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból.

 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1.    A felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések és nyilatkozatok kizárólag írásban tehetők meg.

16.2.    A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, mely jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat - perértéktől függően - a Megrendelő székhelye szerinti bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.

16.3.    Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

16.4.    A jelen Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részeit képezik az alábbi          dokumentumok is:

- Az eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került)

- Ajánlati dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került)

- Vállalkozó elfogadott ajánlata.

A fenti dokumentumok együtt olvasandók és együtt értelmezendők. A köztük lévő esetleges ellentmondás esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje az alábbi (előbb sorolt dokumentum megelőzi a következőkben sorolt dokumentumot):

- A Szerződés jelen törzsszövege,

- Az eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került),

- Ajánlati dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került),

- Vállalkozó elfogadott ajánlata

A fenti dokumentumok abban az esetben is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha fizikálisan nem kerültek a Szerződés törzsszövegéhez csatolásra.

16.5. Jelen Szerződés annak a mindkét Fél által történt aláírása napján lép hatályba.

 

A felek jelen Szerződést elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:.…………………………………………… 

Jogi ellenjegyző: ……………………………………………….

Szakmai ellenjegyző:.……………………………………….