Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

95/2021. (4. 27.) a Martonvásár, belterület 1244/F helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

95/2021. (IV.27.) határozata

a Martonvásár, belterület 1244/F helyrajzi számú ingatlan tekintetében

az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 

1)      úgy határozok, hogy a Horváthné Dr. Porvay Judit martonvásári ügyvéd által ellenjegyzett és Nagy István (1966, anyja neve: Szabó Erzsébet) 2462 Martonvásár, Orgona utca 14. szám alatti lakos, kizárólagos tulajdonos nyilatkozattételre történő felhívására a Martonvásáron, 2021.04.16. napján kelt, jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetben foglaltakat megismerve - a Martonvásár, belterület 1244/F helyrajzi számú (természetben: 2462 Martonvásár, Lenin utca 16. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan adásvételével kapcsolatban az Önkormányzatot, mint az ingatlan alatt lévő Martonvásár, 1243 hrsz-ú földterület kizárólagos tulajdonosát, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:20 §-a alapján megillető elővásárlási jog jogosultja az elővásárlási joggal élni kívánok, és a Martonvásár, 1244/F hrsz-ú ingatlant meg kívánom vásárolni 9.500.000,- Ft vételáron;

2)      megállapítom, hogy a vételár kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll, és azt a fejlesztési tartalék terhére biztosítom;

3)      a jelen határozatban foglaltak szerinti elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban eljárok, a szükséges jognyilatkozatokat megteszem a jogérvényesítés érdekében, mindezekre felhatalmazással rendelkezem.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – 2021.05.15.

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20210427_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_1244_F_hrsz_2mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20210427_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_1244_F_hrsz_mell%C3%A9klet.pdf