Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

93/2021. (4. 27.) együttműködési megállapodás megkötéséről a kialakítandó martonvásári bölcsődének a TOP Plusz forrásaiból történő továbbtervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

93/2021. (IV. 27.) határozata

együttműködési megállapodás megkötéséről a kialakítandó martonvásári bölcsődének a TOP Plusz forrásaiból történő továbbtervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

1./        Martonvásár Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a Fejér Megyei Önkormányzattal és az Albensis Nonprofit Kft.-vel a kialakítandó martonvásári bölcsőde II. ütemben történő továbbfejlesztésének projektszintű előkészítésére.

2./        Martonvásár Város Önkormányzata az 1./ pont szerinti projekt-előkészítéshez szükséges műszaki tervezési költségeket 500.000 Ft összegben biztosítja saját forrásként a fejlesztési tartalék terhére.

3./        az önkormányzat képviseletében a melléklet szerinti együttműködési megállapodást és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére felhatalmazással rendelkezem.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                        polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A 2021-2027 időszak projektszíntű előkészítése Fejér megyében című,

TOP 1.5.1-20 jelű felhívás keretében

 

E megállapodás létrejött egyrészről

 

Elnevezés:

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 2. em.

Adószám:

25462166-2-07

Törvényes képviselő:

Turiné Menczel Andrea ügyvezető

Kapcsolattartó:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mailcíme:

 

 

 • mint projektszintű előkészítésért felelős szervezet (továbbiakban: Előkészítő), mint Konzorciumtag,

 

másrészről

 

Elnevezés:

Fejér Megyei Önkormányzat

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Adószám:

15726982-1-07

Törvényes képviselő:

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke

Kapcsolattartó:

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna megyei aljegyző

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36 20 852-6598

Kapcsolattartó e-mailcíme:

fejer@fejer.hu

 

 • mint projekt megvalósításáért felelős szervezet (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), mint Konzorciumvezető,

 

harmadrészről

 

Elnevezés:

 

Székhely:

 

Adószám:

 

Törvényes képviselő:

 

Kapcsolattartó:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mailcíme:

 

 

 • mint projektszintű előkészítéssel érintett beruházással rendelkező önkormányzat (továbbiakban: Települési önkormányzat)

 

a továbbiakban együtt: Felek

 

között, az alábbi napon és helyen, a megjelölt feltételek mellett.

 

 

 

I.

Előzmények
 

1.  Felek rögzítik, hogy Előkészítő, mint konzorciumi tag a TOP 1.5.1-20-2020-00012 azonosítószámon nyilvántartott, „A 2021-2027 időszak projektszíntű előkészítése Fejér megyében” című projekt keretében – annak 2021. február 3. napján hatályba lépett támogatási szerződés alapján „Projektszintű előkészítés” tevékenységet lát el, melynek célja olyan Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban, előreláthatóan a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében lesz lehetséges.

 

 1. Megyei Önkormányzat, mint a TOP 1.5.1-20-2020-00012 azonosítószámú, „A 2021-2027 időszak projektszíntű előkészítése Fejér megyében” című projekt Kedvezményezettje és Konzorciumvezetője az I.1. pontban rögzített támogatási szerződés alapján többek között projektmenedzsmenti, valamint kommunikációs feladatokat lát el.

 

 3.   Települési Önkormányzat nyilatkozik, hogy jelen megállapodást a 2021-2027 közötti uniós programozási időszakban megvalósítandó beruházási terveire tekintettel, előzetes igényfelmérés alapján köti meg.

 

4. Felek rögzítik továbbá, hogy jelen megállapodást a TOP 1.5.1-20 azonosítószámú Felhívás (továbbiakban: Felhívás) rendelkezéseinek ismeretében kötik meg.

 

II.

Együttműködés részletes feltételei

 

 1. A Felek megállapodnak, hogy jelen együttműködés keretében Előkészítő elkészíti, Települési Önkormányzat átveszi és – amennyiben annak előfeltételi fennállnak - a 2021-2027 közötti uniós programozási időszakban, – előreláthatóan - a TOP Plusz keretében kiírásra kerülő releváns Felhívás kapcsán benyújtandó támogatási kérelméhez felhasználja az alábbi projektelőkészítési dokumentációt:

 

Projektszintű tervezést megalapozó dokumentáció típusa:

 

 

Projektszintű tervezést megalapozó dokumentáció darabszáma:

 

 

Projektszintű tervezést megalapozó dokumentáció tartalmának rövid összefoglalása:

 

 

 

 

Tervezett beruházással érintett helyszín:

 

 

 

Tervezett beruházás jellege (létesítési engedélyhez kötött / létesítési engedélyhez nem kötött):

 

 

Tervezett beruházás EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül-e:

 

 

 

 1. Az Előkészítő vállalja, hogy a II. 1. pontban összeállított dokumentációt a releváns Felhívásban előírt határidőig, de legkésőbb 2022. február 25. napig összeállítja.

 

 1. Települési Önkormányzat nyilatkozik, hogy a II. 1. pontban összeállításra kerülő dokumentáció kapcsán szükséges műszaki tervezési feladatokat elvégezteti, valamint az ahhoz szükséges műszaki tartalmakat meghatározza.

 

 1. Felek megállapodnak, hogy a II. 1. pontban nevesített, elkészült projekt szintű, adott települést érintő dokumentumo(ka)t az Előkészítő köteles Települési Önkormányzatnak térítésmentesen, felhasználói joggal (mely magában foglalja az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is) átadni.

 

 1. Települési Önkormányzat vállalja, hogy a Felhívás 3.1.1. A) illetve B) tevékenysége szerinti azon tervezési dokumentumok esetében, amelyek képviselő testületi/közgyűlési jóváhagyást igényelnek, azokat megfelelő szervezeti egysége / testülete elé elfogadásra előterjeszti.

 

 1. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodásban rögzített megfelelő kötelezettségvállalást a Felhívás 3.4.1.1. B. 1. pontjában hivatkozott „együttműködési szándéknyilatkozat”-nak is tekintik.

 

III.

Egyéb nyilatkozatok

 

 1. Települési Önkormányzat és Előkészítő, valamint a Megyei Önkormányzat nevében eljáró törvényes képviselő egyaránt nyilatkozik, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik.

 

Települési Önkormányzat nyilatkozik, hogy a jelen megállapodás megkötéséről …………….. Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2021.(…….) határozatával döntött.

 

Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy a jelen megállapodás megkötéséről „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról szóló 100/2020. (IX.24.) határozatának módosításáról és kiegészítéséről” szóló Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 160/2020. (XII.10.) határozatával döntött.

 

 1. Megállapodást kötő Felek nyilatkoznak, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítésére képesek és szerződési nyilatkozataikat jóhiszeműen, egymást kölcsönösen tájékoztatva tették meg.

 

 1. Felek rögzítik, hogy Települési Önkormányzat tudomással bír arról a tényről, hogy jelen együttműködési megállapodás megkötése és az annak révén összeállításra kerülő, projektszintű tervezést megalapozó dokumentáció rendelkezésre bocsátása a jövőbeli támogatási kérelmének értékelése szempontjából nem minősül előnynek vagy képez a kiválasztási folyamat során bármely megkülönböztető feltételt.

 

 1. A jelen megállapodás 4 oldalon és 5 eredeti példányban készült.

 

 1. A Jelen együttműködési megállapodás hatálya a Felek által történő aláírása napján kezdődik, és tervezetten 2022. június 30. napjáig tart.

 

 1. A jelen megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

 

 1. A megállapodást a Felek 30 napos határidővel, írásban, indokolás nélkül jogosultak felmondani. Ha a tárgyi megállapodást Települési Önkormányzat szünteti meg felmondással és ennek következtében e nyilatkozata hatályosulásáig felmerült, a II. 1. pont szerinti projektszintű tervezést megalapozó dokumentáció előkészítésével kapcsolatos valamely költségét Előkészítő és Megyei Önkormányzat konzorciuma a Támogatási szerződés terhére elszámolni nem tudja, úgy az Települési Önkormányzat ezen költségek megtérítésére a felmondást követő 30 napon belül köteles.

 

 1. A jelen megállapodás tartalmát a Felhívás esetleges jövőbeni módosításaira figyelemmel, a hatályos időállapotnak megfelelő szövegezés szerint kell értelmezni és alkalmazni.

 

A jelen együttműködési megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag, törvényes képviselőjük útján írják alá.

 

Kelt: Székesfehérvár, 2021.

 

 

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

 

Fejér Megyei Önkormányzat

 

 

 

Turiné Menczel Andrea

ügyvezető

 

Dr. Molnár Krisztián

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke

 

 

 

… Önkormányzata

 

 

 

polgármester