Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

57/2021. (2. 23.) a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás 3. számú módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

57/2021. (II.23.) határozata

a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás

3. számú módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

a) Martonvásár Város Önkormányzata és a Revrik Szolgáltató Kft. (Cg. 07-09-025233) között 2017.06.19. napján létrejött és 2019.10.30., valamint 2020.05.29. napján módosított, MV-57/2017. nyilvántartási számú településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom,

 

b) az 1. pont szerinti Megállapodás módosítás végrehajtásához nincs szükség többlet anyagi fedezetre,

 

c) a Megállapodás végrehajtásához kapcsolódóan támogatói okiratot adok ki a jogszabályi rendelkezések alapján,

 

d) a jelen határozatban foglaltak szerinti megállapodás módosításával és támogatói okirat kiadásával kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               2021.02.28.

 

Martonvásár, 2021. február 23.

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

57/2021. (II.23.) határozat melléklete:

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

3. számú módosítása

 

mely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről a  Revrik Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 52.

cg.száma:Cg. 07-09-025233

adószáma: 24980504-2-07

statisztikai számjele: 24980504-5610-113-07

képviseli: Lengyel Attila, ügyvezető

a továbbiakban: Kft.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

ELŐZMÉNYEK: Az Önkormányzat és a Kft. 2017.06.19. napján településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Martonvásár idegenforgalmi fejlesztése, Martonvásár város főterének, az Emlékezés terének a mai társadalom elvárásainak megfelelő módon és minőségben történő fejlesztése, a helyi lakosság prioritását élvező attrakciók megjelenítése érdekében. A Megállapodás jelenlegi módosítása azért vált szükségessé, mert a Kft. által megépített út forgalomba helyezési eljárása ugyan még a Megállapodásban foglalt határidő lejárta előtt megindult, de az elhúzódott és átcsúszott 2021. évre.

 

1) A Megállapodás II/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek jelen megállapodást az I/1. pont tekintetében határozatlan időre, egyebekben pedig 2021. március 01. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.”

 

2) Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás módosításhoz szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás módosítás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere …/2021. (II. …..) határozatával jóváhagyta.

 

3) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás módosításban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni. Jelen megállapodás módosítás 4 eredeti példányban, 2 oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják, és az az aláírás napján lép hatályba, a benne foglaltakat pedig 2021.01.01. napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Martonvásár, 2021. ………………hó ……. nap

                 ……………………………                                ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                                    Lengyel Attila

                            polgármester                                                          ügyvezető

                    Önkormányzat részéről                                                Kft. részéről