Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

55/2021. (2. 16.) a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

55/2021. (II.16.) határozata

a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú

közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

a) a Képviselő-testület 264/2020. (X.13.) határozata alapján - az NGM_SZERZ/392/2016 szerződésszámú Pénzügyminisztérium (korábban: Nemzetgazdasági Minisztérium) által nyújtott 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből történő finanszírozással - Martonvásár Város Önkormányzata és a DELTA-E Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út 23.); DELTA-E Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út 23.) között 2020.10.27. napján létrejött "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezése érdekében kötött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom;

 

b) az 1. pont szerinti Szerződésmódosítás végrehajtásához mindösszesen nettó 3.350.000,- Ft + ÁFA többlet anyagi fedezet szükséges, melyet a fejlesztési tartalék terhére biztosítok,

 

c) a Jegyző a Közbeszerzési Szabályzat alapján intézkedjen a döntés közzétételéről,

 

d.) a jelen határozatban foglaltak szerinti Szerződésmódosítással kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester, Jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    2021.02.23.

 

Martonvásár, 2021. február 16.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

55/2021. (II.16.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlaszám: 11736082-15727433-10110007                      

Telefon: +36 22/460-004       

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                   
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                        Delta-E Kft.

székhely:                                1088 Budapest, Rákóczi út 23. fsz. 3.

adószám:                                11285476-2-42

MKIK szám:                           30A19323

számlaszám:                           11600006-00000000-04098946

képviseli:                                 Fritzné Nagy Lívia

NÜJ:                                       254153998

Képviselő elérhetősége:          +36-30/267-1600

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

I.

ELŐZMÉNYEK

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő  2020.09.08 napján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Városüzemeltetési telephely kialakítása” tárgyában, amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a  2020.10.13. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek 2020. október 27.  napján szerződést kötöttek. A szerződés módosítására eddig nem került sor.

 

II.

A módosítást szükségessé tevő körülmények, illetve a módosítás jogalapjának vizsgálata

 

A megépülő telephely üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében a Megrendelő napaelemes rendszert kíván kiépíteni. A Vállalkozó pótmunka ajánlatát a Műszaki ellenőr megvizsgálta. Az abban foglalt műszaki tartalmat műszakilag kivitelezhetőnek, korszerűnek, az alapszerződésben foglalt energiaellátó rendszerrel kompatibilisnek, a pótmunka ajánlat árát tekintve normál piaci árszínvonalat tükrözőnek, a teljesítési időtartamot műszakilag indokoltnak találta.

 

A Felek álláspontja szerint a Szerződés a Kbt.141.§ (2) és (3) bekezdése alapján jogszerűen módosítható.

Kbt.141.§

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b)278 szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3)279 A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

 

A Megrendelő építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt.115.§ (1) bekezdés szabályrendszere szerint. Az alapszerződésben foglalt vállalkozói díj nettó 100.005.543,- Ft. A módosítással a vállalkozói díj nettó 3.350.000,- Ft összeggel nő, ami nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

 

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződéses jelleghez. A Vállalkozó teljesítési kötelme továbbra is a Városüzemeltetési telephely kivitelezése. Nem változnak a beruházás tárgyát leíró CPV kódok, a műszaki tartalom módosulása teljes mértékben összhangban van az alapberuházás műszaki tartalmával. A teljesítés helye, a szerződéses felek változatlanok, miképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere, valamint a megrendelői és vállalkozói kötelmek összessége is a módosítás tartalmán túl.

 

A műszaki ellenőr a Vállalkozó pótmunka ajánlatában foglalt teljesítési határidőt felülvizsgálta, azt műszakilag megalapozottnak és megfelelőnek találta. Annak alapján az alapszerződésbe foglalt teljesítési határidő kizárólag olyan mértékben nő, amilyen mértékben az a napelemes rendszer kiépítéséből szükségszerűen következik.

 

Tekintettel arra, hogy a módosítást követően a vállalkozói díj nettó 103.355.543,- Ft összegre nő, ezért a módosított vállalkozói díj mellett is jogszerűen alkalmazhatta volna a Megrendelő a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti eljárásfajtát.

 

III.

AZ ALAPSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ PONTJAI

 

  1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbira változik

A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 103.355.543,- forint, azaz nettó egyszázhárommillió-háromszázötvenötezer-ötszáznegyvenhárom forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő, a fordított ÁFA fizetés szabályai érvényesülnek.

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik a NGM_SZERZ/392/2016 számú támogatási szerződés terhére. A Megrendelő – amennyiben a Szerződés teljesítéséhez szükséges -az önrészt saját forrásból biztosítja.

 

 

  1. A Szerződés 4.1. pontja az alábbira változik

4.1. A műszaki leírásban meghatározott munkák teljesítési véghatárideje a szerződéskötést követő 195  nap.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

 

  1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó pótmunka ajánlatában foglalt műszaki tartalom a Szerződés részévé válik.

 

IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő Felek rögzítik, hogy az alapszerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, továbbá azok a jelen a módosítással együtt kezelendők és csak együttesen érvényesek.

 

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ