Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

53/2021. (2. 9.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

53/2021. (II.9.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2021. február. 9.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester


 

53/2021. (II.9.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

19/2020. (II.25.) – az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról – az abban foglalt eljárások lezajlottak, az abban foglalt beruházások kétharmada megvalósult, az egyik még folyamatban van.

29/2020. (II.25.) – a polgármester 2020. évi szabadságáról – elfogadásra került, a szabadságokat kivette.

30/2020. (II.25.) – a polgármester 2020. évi célfeladatairól – elfogadásra került, az I. féléves értékelés megtörtént, a II. félév értékelése az összeférhetetlenségi szabályok miatt a veszélyhelyzet idejével tolódik.

31/2020. (II.25.) – Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi célfeladatairól – elfogadásra került, az I. és II. féléves értékelés megtörtént

32/2020. (II.25.) – Gucsek István alpolgármester 2020. évi célfeladatairól - elfogadásra került, az I. és II. féléves értékelés megtörtént

60/2020. (III.31.) – a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására – a szerződés aláírásra került és a Mezőkölpényi Egyházközség a szerződés módosításban foglaltak szerint a beszámolót benyújtotta

77/2020. (IV.28.) – Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról – a belső ellenőrzési ütemterv módosítás aláírásra került (345/2020. (XII. 15.) , a belső ellenőrzés a 2019-es évre vonatkozó utóellenőrzés lefolytatásával, intézkedéstételi kötelezettség nélkül lezárult.

87/2020. (IV.28.) – a Martonvásár, 1116 hrsz-ú állami vagyon önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről – az ügy folyamatban van, az MNV Zrt. támogató javaslatával a kormány elé terjesztette az ügyet. Várhatóan ez év márciusában lesz érdemi válasz.

88/2020. (IV. 28.) - a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról – az ingatlan telekalakítási eljárása folyamatban van a Földhivatalnál, az adásvételi szerződés megkötése ennek lezárulását követően lehetséges.

107/2020. (V. 26.) – a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról – a megállapodásban foglaltak szerint a 1069/1 hrsz-on kiépített út forgalomba helyezését engedélyezte a hatóság.

109/2020. (V.26.) – önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról – a BBK épületében a 66,87 m2 nagyságú területrész bérben van, ugyanakkor a funkció szerinti működést a veszélyhelyzet ellehetetlenítette, ezért bérleti díj kedvezményt kért a bérbe vevő.

189/2020. (VIII.6.) – Varga Ferenc Dániellel természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról – a szerződést megkötöttük, a településfejlesztési hozzájárulást kifizette

 

190/2020. (VIII.6.) – Dr. Kovács Szilvia természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról – a szerződést megkötöttük, a településfejlesztési hozzájárulást kifizette

202/2020. (VIII. 6.) – a Martonvásár 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről – a pályázat folyamatban van.

225/2020. (IX.29.) – a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadási szándékáról és az átvevő társaságban történő részvételről és a beolvadás tervezett időpontjáról – a beolvadás megtörtént.

226/2020. (IX.29.) – gazdasági társaságok egyesülési folyamatában a könyvvizsgáló személyéről – a kiválasztás és a szerződés aláírása megtörtént.

227/2020. (IX.29.) – a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadásáról – a beolvadás megtörtént.

228/2020. (IX.29.) – a gazdasági társaságok egyesülését megalapozó egyesülési terv elfogadásáról – az egyesülési terv aláírásra került, az abban foglaltak határidőben megtörténtek.

229/2020. (IX.29.) – a gazdasági társaságok egyesülésének folyamatában elkészült vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének elfogadásáról – elfogadásra került.

230/2020. (IX.29.) – a gazdasági társaságok egyesüléséről szóló egyesülési szerződés elfogadásáról – a szerződés aláírásra került.

231/2020. (IX.29.) – a gazdasági társaságok egyesülése során létrejövő jogutód társaságban történő tagkénti részvételről – elfogadásra került.

232/2020. (IX.29.) – a gazdasági társaságok egyesülése során a jogutód társaság nevének megváltoztatásáról – az új név átvezetése megtörtént.

233/2020. (IX.29.) – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekről, pótbefizetési kötelezettségről, önkormányzati feladatok ellátásáról – megtörtént.

235/2020. (IX.29.) – a gazdasági társaságok egyesülése során a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elfogadásáról – megtörtént.

244/2020. (IX. 29.) – a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról – a szerződés megkötésre került, a vételárat kifizettük.

246/2020. (IX.29.) – pályázatokhoz kapcsolódó szabálytalansági döntések tudomásul vételéről – az önkormányzat átvállalta a határozatban foglalt összegek visszautalását a pályázat kiírójának.

249/2020. (IX.29.) – a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról – az Egyesülettel a támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeg felhasználásáról készült beszámolót benyújtotta

254/2020. (IX.29.) – Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításához kapcsolódó célfeladatairól - - alpolgármester úr elvégezte a célfeladatot (337/2020. (XII. 15.) határozat)

256/2020. (IX.29.) – Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításához kapcsolódó célfeladatairól - alpolgármester úr elvégezte a célfeladatot (339/2020. (XII. 15.) határozat)

264/2020. (X. 13.) – a Városüzemeltetési telephely kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – a szerződés alá lett írva, a kivitelezés folyik.

267/2020. (XI. 3.) – illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat benyújtásáról – a pályázatot benyújtottuk, azonban forráshiány miatt elutasították.

268/2020. (XI.3.) – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére – az új szolgáltatóval a szerződés aláírásra került, a szolgáltatásnyújtás folyamatos.

269/2020. (XI. 3.) - „Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról – a szerződéseket, nyilatkozatokat aláírtuk, az eljárás még nem indult meg.

270/2020. (XI.3.) – az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatásáról – a szerződés aláírásra került és az Alapítvány a támogatás felhasználásáról készült beszámolót is megküldte.

272/2020. (XI.16.) – a kialakuló Martonvásár, 220/1 hrsz. (korábbi hrsz: 220.) alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról – az ügy lezárult, a bejegyzés megtörtént.

274, 275, 276/2020. (XI. 16.) – a Brunszvik Teréz Óvoda 2020/21-es nevelési évre vonatkozó munkatervének, házirendjének, nyári zárva tartásának, valamint a következő nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjainak meghatározásáról – a dokumentumok kihirdetésre kerültek, a tájékoztatások folyamatosak.

277-312/2020. (XI. 16.) rászoruló, jó tanuló diákok támogatásáról – a támogatások kifizetése megtörtént.

313/2020. (XI. 18.) – a Fejérvíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén szavazatok leadásáról- a szavazatok beküldésre kerültek, az alapszabály módosításáról nem érkezett még visszajelzés.

325/2020. (XI.24.) – 2021. évi finanszírozási és keretszerződések elfogadásáról – a szerződések aláírása megtörtént a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel

326,327/2020. (XI.24.) – a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításának véleményezési szakaszában tett módosítások elfogadásáról, környezeti vizsgálatról és véleményezési szakasz lezárásáról – az állami főépítész támogató véleménye megérkezett, most fogunk dönteni a HÉSZ-ről

328/2020. (XI. 24.) – a Martonvásári Sport Klub támogatásáról – a támogatást kifizettük, a beszámolót benyújtotta a szervezet.

332/2020. (XII.1.) – az F-Építő Generál Zrt.-vel „Térségi Szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról – a szerződés aláírásra került, a beruházás befejeződött

333/2020. (XII.1.) – 2020. évi rendezvényterv kiegészítéséről – az események lezajlottak.

342/2020. (XII. 15.) – az Alpha-Vet Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról – a szerződés aláírásra került a feladatellátás folyamatos.

343/2020. (XII.15.) – a Tündérkert ’97 Kft.-vel „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” c. közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról – a szerződés aláírásra került, a beruházás lassan elkészül, már a próbaüzem zajlik.

344/2020. (XII. 15.) – az Úszónemzet Program helyszín kijelölésére vonatkozó javaslatról – a javaslatot az illetékes minisztériumnak továbbítottuk.

346/2020. (XII.18.) – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjének jogviszonyával kapcsolatos döntésekről – a határozat 1. és 2. pontjában foglaltak – munkaszerződés aláírása és az egyszeri juttatás kifizetése – megtörténtek, a gazdasági társaság javadalmazási szabályzatának elkészítése folyamatban van.

1/2021. (I.14.) – bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról – a bizottsági tag időközben rendezte tartozását az adóhatóság felé.

2/2021. (I. 19.) – 2021. évi likviditási hitel felvételéről – a hitelszerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beküldésre kerültek.

3/2021. (I. 19.) - a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően a Mundi Medical Bt.-vel kötendő bérleti előszerződésről – a szerződést megkötöttük, a munkák megkezdődtek.

 

4/2021. (I.19.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nkft. részére ingó vagyonelemek haszonkölcsönbe adásáról - szerződéses ügyintézés folyamatban.

5/2021. (I.19.) – a Martonvásár, belterület 1077/6 hrsz-ú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan részét érintő bérleti szerződés kiegészítéséről – a szerződés kiegészítés aláírásra került, a veszélyhelyzet és korlátozások meghosszabbításra kerültek.

6/2021. (I. 19.) - a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról – tájékoztattuk az elfogadásról.

 

7/2021. (I. 19.) – a Forum Martini Polgárőr egyesület kérelmének támogatásáról – a szerződés aláírásra került, a támogatást kifizettük.

8/2021. (I. 19.) - a martonvásári 1905/1 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő ajándékozásáról – szerződéses ügyintézés folyamatban.

 

9/2021. (I.28.) – a Fejér Megyei Önkormányzat díjaira történő felterjesztésről – a felterjesztés megtörtént.

10/2021. (I.28.) – a Fejérvíz Zrt. ázsiós tőkeemelésében való részvételről és alapszabályának módosításáról – a döntésről a szavazatokat határidőben beküldtük.