Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

30/2021. (2. 9.) a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és abeszámolási határidő

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

30/2021. (II.9.) határozata

a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és a

beszámolási határidő módosítására

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

1./ jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadom a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2017. és 2018. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás részösszegű felhasználásáról szóló beszámolóját.

 

2./ jóváhagyom, hogy a Mezőkölpényi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) részére 2017. és 2018. évben a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatások még fel nem használt és el nem számolt 143.000- Ft összegéről 2021. június 30. napjáig nyújtsa be a végelszámolást.

 

3./ a 2./ pontban foglaltaknak megfelelően, a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal a Támogatási szerződés módosításának megkötésére felhatalmazással rendelkezem.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. és 3. pont – 2021.06.30.

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

 


 

30/2021. (II.9.) határozat 2. melléklete:

 

Szerződés száma: …………./2021.

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Mezőkölpényi Református Egyházközség

Mezőkölpény 74, 547143 Románia

Képviseli: Koncz László Ferenc lelkipásztor

 (a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

Mezőkölpény, Fő u. 74, 547143, Románia

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Koncz László Ferenc, lelkipásztor

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma

és számlavezető pénzintézetének neve:

PAROHIA REFORMATA CULPIU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. GH. DOJA, NR.1-3, TG. MURES, MURES

IBAN: RO95 RNCB 0188 0349 6105 0001

SWIFT: RNCB ROBU

Adóigazgatási azonosító száma:

4838558

Telefon száma:

0040 748 418771

E-mail címe:

lacigabi32@freemail.hu

 

Előzmények:

 

Martonvásár Város Önkormányzata 190/2017. (VIII.29.) számú határozatában négy tehetséges, jól tanuló, nehéz anyagi helyzetben lévő mezőkölpényi fiatal számára a 2017/2018-as tanévben az iskolába járás költségeihez fejenként 150.000,- Ft összegű, összesen 600.000,- Ft támogatást ítélt meg.

A megkötött támogatási szerződés alapján (4314-2/2017.) a támogatás felhasználásáról benyújtott beszámoló szerint a 2017. évben átadott összegből mintegy 280.000 Ft-nak megfelelő lej maradt, melyet a 2018/2019. tanévben használtak fel. A tavalyi évben további 300.000,- Ft-tal járultunk hozzá a program folytatásához, melyről a 157/2018. (VIII.28.) határozatban született döntés. Erre vonatkozóan a felek 5001-3/2018. számmal támogatási szerződést kötöttek.

A benyújtott beszámoló alapján a 2018/2019 tanévben 153.100,- Ft-nak megfelelő összegű ösztöndíjat kaptak az arra érdemes diákok (Ábrám Szabolcs, Balla Kincső, Bodó Lehet, Horváth Botond), így a 2017. évben megmaradt és a tavalyi évben megítélt támogatások összege 580.000,- Ft. A támogatási szerződés 5.5. pontja előírja a támogatott részére, hogy 2019. július 31. napjáig köteles szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni. A támogatott határidőben benyújtotta részleges beszámolóját, mely szerint 153.100 Ft került felhasználásra 2018. szeptember és december hónapok között, így 426.900,- Ft összeg még nem került felhasználásra és elszámolásra, így ezen összeg elszámolási határidejét kérte meghosszabbítani.

A kérelmet 176/2019. (VIII.13.) határozatával az önkormányzat elfogadta és ez alapján 2019. augusztus 22. napján a támogatási szerződés módosítás aláírásra került. E szerint 2020. december 31. napjáig kellett beszámolni a fennmaradt támogatási összeggel.

2020. év végén, határidőben benyújtotta elszámolást szerint 2019. szeptember és 2020. október közötti időszakban a még fel nem használt 426.900 forintból (5891,22 lej) a fent jelzett időszakban 3949,96 lejt fizettek ki a tanulóknak iskolába utazási támogatásként. A megmaradt 1941,26 lej forint értéke mintegy 143.000 Ft.

 

Fentiek alapján a Felek a 2018. szeptember 14. napján kötött 5001-3/2018 nyilvántartási számú támogatási szerződést a következők szerint módosítják.

 

1. Támogatási szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

 “A beszámoló benyújtási határideje: 2021. június 30.”

 

2. A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

3. Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2021. február „……..”.

 

 

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző

 

 

 

 

 

Melléklet:

  1. Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. február 9-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: ………/2021. (II.9.) számú határozat

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/16_ET_20210209_%20Nyilas%20Misi%20program_r%C3%A9szbesz%C3%A1mol%C3%B3_mell%C3%A9klet.pdf