Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

21/2021. (2. 9.) a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodás módosításáról és kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

21/2021. (II.9.) határozata

a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodás módosításáról és kiegészítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján úgy határozok, hogy

 

a) a 2020.02.13. napján, 1911-2/2020. iktatószámon, Martonvásár Város Önkormányzata és

 • Dr. Pimper László 2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52. szám alatti lakossal,
 • Pimperné Farkas Tímea 2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52. szám alatti lakossal,
 • Gábor András 1088 Budapest, Vas utca 15/b. I/12/A. szám alatti lakossal,
 • Somogyi Gábor 1032 Budapest, Érc u.4., 1. lph.,3/2. szám alatti lakossal,
 • Pletser Cecília 2462 Martonvásár, Jókai Mór u.6. szám alatti lakossal,
 • Gábor Attila 2462 Martonvásár, Széchenyi István utca 138. szám alatti lakossal,
 • Gáborné Sebestyén Edina 2462 Martonvásár, Széchenyi István utca 138. szám alatti lakossal

megkötött településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a határozat melléklete szerinti feltétekkel módosítom és kiegészítem;

 

b) megállapítom, az a) pont szerinti településfejlesztési megállapodás módosítás és kiegészítés Martonvásár Város Önkormányzatára nem ró többletterhet, anyagi kötelezettséget;

 

c) a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti településfejlesztési megállapodás módosításának és kiegészítésének aláírásával kapcsolatban - esetlegesen attól nem érdemi rendelkezésekben történő változtatás esetén utólagos tájékoztatása mellett  – eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                                   Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               a)-b) pont – azonnal

                                                                                  c) pont – 2021.02.28.

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

 

                                                                                  Dr. Szabó Tibor

                                                                                    polgármester

 


 

21/2021. (II. 9.) határozat melléklete:

 

„Ikt.szám: …………-……/2021.                                                                      Szerződés szám: ……………..……..

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítása és kiegészítése

 

mely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről

 1. Dr. Pimper László (adatok)
 2. Pimperné Farkas Tímea (adatok)
 3. Gábor András (adatok)
 4. Somogyi Gábor (adatok)
 5. Pletser Cecília (adatok)
 6. Gábor Attila (adatok)
 7. Gáborné Sebestyén Edina (adatok)

(a továbbiakban 1-7. alatt megjelölt természetes személyek együttesen: Természetes személyek/Egyetemleges kötelezettek)

 

(a továbbiakban Önkormányzat és Természetes személyek együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

Preambulum:

 1. Önkormányzat, mint Eladó és Természetes személyek, mint Vevők között 2019.09.06. napján a Martonvásár, 702/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés jött létre, melynek 5. pontja szerint a Vevők a pályázati kiírásnak megfelelően vállalták, hogy az ingatlanokat saját költségükön közművesítik (Víz, villany, gáz, csatorna).
 2. A Természetes személyek és az Önkormányzat között 2020.02.13. napján, 1911-2/2020. iktatószámon Településfejlesztési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre az 1. pont szerinti vállalás – különösen a szennyvíz és ivóvíz gerincvezeték kiépítése - mielőbbi megvalósulása, elősegítése érdekében. A vezetékrendszerek engedélyeztetése és kivitelezése megtörtént, melynek Önkormányzat részére történő átadása, tulajdonba adása érdekében a Felek külön Megállapodást kötöttek.
 3. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 27/2019. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (Ör.) 1. § (2) bekezdése szerint a rendelet tárgyi hatálya Martonvásár város közigazgatási területén az önkormányzat beruházásában megvalósult, az önkormányzat tulajdonában lévő és üzembe helyezett víziközmű létesítmények közül a közműves szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos rákötésekre terjed ki. Az adásvételi szerződéssel érintett 702/7 hrsz-ból kialakult Martonvásár, 702/8 hrsz (Gábor Attila és Gáborné Sebestyén Edina), 702/12 hrsz (Somogyi Gábor és Pletser Cecília), 702/11 hrsz (Dr. Pimper László és Pimperné Farkas Tímea), 702/9 hrsz (Gábor András) alatti, a Szerződő Felek tulajdonában lévő ingatlanok érdekében és általuk, saját költségükön kialakított ivóvíz és szennyvíz gerincvezetékre való rácsatlakozás vonatkozásában ingatlanonként 1-1 érdekeltségi egység tekintetében a közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetésére nem kötelezettek. Ennek egyértelmű rögzítése szükséges a Megállapodásban.
 4. A Természetes személyek írásban jelezték Önkormányzatunknak azt a felajánlást, miszerint a Martonvásár, 702/3 hrsz-ú útterületet rendbe szeretnék tenni saját költségükre a jelen módosításban-kiegészítésben foglalt ütemezés és műszaki tartalom szerint.

I. A Megállapodás I/2. pontja az alábbi 2.7. ponttal egészül ki:

2. Természetes személyek az 1. pont szerinti cél érdekében egyetemlegesen vállalják, hogy

„2.7. a Martonvásár, 702/3 hrsz-ú útterületet – a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet 65. §-ában és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak, valamint a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet betartásával 3,5 m szélességben, 62 hosszússágban az esetlegesen szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének kötelezettségével - saját költségükön az alábbi ütemezés és műszaki tartalom szerint helyreállítják, megépítik, kijavítják:

 • I. ütem, 3.4. pont a-d. pontjaiban megjelölt ingatlanokon történő építkezések időtartamára
 • földtükör készítése és altalaj tömörítése 0,4 m átlag mélységben
 • geotextília terítése
 • zúzottkő ill. darált beton ágyazat
 • II. ütem, 3.4. pont a-d. pontjaiban megjelölt ingatlanokon történő építkezések befejezése után
 • mart aszfalt terítése, tömörítése
 • felületzárás bitumenszórással, vízzáró réteg kialakítása.

A Természetes személyek az úthelyreállítás, megépítés, kijavítás munkálatainak befejezését követően jegyzőkönyv felvétele mellett az Önkormányzat részére átadják a területet, mely az átadáskori állapotot rögzíti, és tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a jövőben legfeljebb ilyen minőségben köteles fenntartani az utat.”

 

II. A Megállapodás I/3. pontja az alábbi 3.4. ponttal egészül ki:

3. Önkormányzat vállalja, hogy

„3.4. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 27/2019. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (Ör.) 1. § (2) bekezdésére tekintettel a Martonvásár, 702/7 hrsz-ból kialakult

 1. Martonvásár, 702/8 hrsz (Gábor Attila és Gáborné Sebestyén Edina),
 2. Martonvásár, 702/12 hrsz (Somogyi Gábor és Pletser Cecília),
 3. Martonvásár, 702/11 hrsz (Dr. Pimper László és Pimperné Farkas Tímea),
 4. Martonvásár, 702/9 hrsz (Gábor András)

alatti ingatlanok vonatkozásában, a Szerződő Felek tulajdonában lévő ingatlanok érdekében és a Szerződő Felek által saját költségükön kialakított ivóvíz és szennyvíz gerincvezetékre való rácsatlakozás vonatkozásában ingatlanonként 1-1 érdekeltségi egység tekintetében a közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetésére nem kötelezettek, ezért az ivó- és szennyvíz vezetékrendszerre történő rákötéshez a külön benyújtott kérelem alapján hozzájárul közmű csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége nélkül. Jelen rendelkezés, jog nem terjed ki a Természetes személyek jogutódaira az ingatlanok elidegenítése esetén, az kizárólag a Természetes személyeket illeti meg.”

 

III. A Megállapodás II/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Felek jelen megállapodást 2022. december 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.”

 

IV. Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás módosítás és kiegészítés megkötését Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere …/2021. (…) határozatával jóváhagyta.

 

V. A megállapodás módosítás és kiegészítés a településfejlesztési megállapodás rendelkezéseit egyebekben nem érinti. Jelen megállapodás módosítás-kiegészítés az aláírás napján lép hatályba.

 

VI. Jelen megállapodás módosítás és kiegészítés ….. eredeti példányban, …… oldal terjedelemben készült, melyből …….. példány illeti meg a Feleket. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítást-kiegészítést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

Martonvásár, 2021 ………………….