Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

18/2021. (2. 9.) a Martonvásár, 1243/F hrsz-ú ingatlant érintően Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

18/2021. (II.9.) határozata

a Martonvásár, 1243/F hrsz-ú ingatlant érintően

Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

 1. Martonvásár Város Önkormányzata, mint Bérbeadó és Toporán Miklósné (sz.: Balogh Mária, Ercsi, 1968.03.14., lakóhelye: 2462 Martonvásár, Orgona u. 14.), mint Bérlő között a Martonvásár, 1243/F hrsz-ú (természetben: 2462 Martonvásár, Orgona u. 14/F) ingatlant érintően 2019.12.20. napjától határozott időre, 2022.12.19. napjáig létrejött bérleti szerződés (a továbbiakban: szerződés) módosítását a határozat 1. melléklete szerinti feltétekkel és tartalommal, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2., képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető), mint Üzemeltető szerződésbe történő bevonása mellett elfogadom.
 2. A jelen határozatban foglaltak szerinti szerződéskötéssel kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.
 3. Felkérem a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. ügyvezetőjét, hogy jelen határozatban foglaltaknak megfelelően szükség szerint vizsgálja felül Martonvásár Város Önkormányzata és NKft. között létrejött vonatkozó közszolgáltatási szerződéseket.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, NKft ügyvezetője

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos, c) pont: 2021.03.31.

 

 

Martonvásár, 2021. február 9.

                                                                                                Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester


 

18/2021.(II.9.) határozat 1. melléklete:

 

Szerződés száma: …………………./2021

BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

lakás bérbeadásáról

 

mely létrejött

 

egyrészről:

Megnevezés:                           Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselője neve:                   Dr. Szabó Tibor polgármester

Székhely:                                2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:                               15727433-2-07

Bankszámlaszám:                   11736082-15727433-00000000

a továbbiakban: mint Bérbeadó, valamint:

 

Megnevezés:                           Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Képviselője neve:                   Tóth Balázs Károly, ügyvezető

Székhely:                                2462 Martonvásár, Szent László út 2.

Adószám:                               15727433-2-07

Cégjegyzékszám:                    07-09-024940

a továbbiakban: mint Üzemeltető,

 

másrészről:

Név:                                        Toporán Miklósné, sz.: Balogh Mária

Szül. hely, idő:                                    Ercsi, 1968.03.14.

Lakcíme:                                 2462 Martonvásár, Orgona u. 14.

a továbbiakban: mint Bérlő

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időben, az alábbiakban foglaltak szerint.

 

 1. Preambulum:

Felek rögzítik, hogy Bérbeadó és Bérlő között - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 317/2019. (XII.17.) határozata alapján - lakásbérleti szerződés (a továbbiakban Szerződés) jött létre 2019.12.20. napjától határozott időre, 3 évre szólóan a Martonvásár, 1243/F helyrajzi szám alatt található, természetben: 2462 Martonvásár, Orgona utca 14. szám alatti, a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 32/2020 (XI.25.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Lakásrendelet) piaci alapon bérbe adható lakásként megjelölt, komfort nélküli ingatlan (a továbbiakban: bérlemény) vonatkozásában.

Felek rögzítik, hogy az önkormányzati ingatlanok tekintetében az üzemletetési feladatokat – közfeladat-ellátási szerződés alapján 2021.01.01. napjától kezdődően – az önkormányzati tulajdonú Üzemeltető végzi, mint a korábban a feladatot ellátó Martongazda Nonprofit Kft jogutódja. A Lakásrendelet 2. §-ában foglaltak alapján a Bérbeadó jogosult jelen bérleti szerződés megkötésére és a bérleti díj beszedésére.

Felek rögzítik, hogy Bérlő jelenleg is a bérlemény birtokában van, azt használja és a bérlemény használatáért a Lakásrendeletben meghatározott szabályok szerint számított havi 4.945.-Ft összegű bérleti díjat fizet.

Felek a Szerződés módosítására nézve, annak jogfolytonossága mellett 2021. január 1. napi hatállyal jelen szerződésmódosítást kötik.

 

 1. A Szerződés vonatkozásában a Bérbeadó fél mellett a Szerződő felek köre kiegészül a Bérbeadó tulajdonában álló, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, így a bérlemény üzemeltetésének Lakásrendelet 5. §-a szerinti feladatait is ellátó Üzemeltetővel.
 2. A Szerződés 3. pontjában a „9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet)35. § (2) bekezdés c) pont ac) alpontjában” szövegrész helyébe a „Lakásrendelet 35. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában” szöveg lép.
 3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3. pontját érintően módosul annak személye, aki részére a bérleti díjat meg kell fizetni. 2021.01.01. napjától a bérleti díjat változatlan összegben a Bérbeadó részére kell megfizetni. Ennek megfelelően a Szerződés
  1. 3. pontjában a „Martongazda Nonprofit Kft (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.)” szövegrész helyébe a „Bérbeadó” szöveg lép,
  2. 5. pontjában a „Martongazda Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Bérbeadó” szöveg, a „(Szent László út 24.” szövegrész helyébe a „Budai út 13.” szöveg lép,
  3. 6. pontjában a „Martongazda Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Bérbeadó” szöveg lép.
 1. A Szerződés 4. pontjában a „Martongazda Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „Üzemeltető” szöveg lép.
 2. A Szerződésben foglalt egyéb feltételek nem változnak.
 3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lakásrendeletben, a Lakástörvényben és a Ptk-ban foglaltak az irányadók. Jelen szerződés négy (4) egymással megegyező példányban készült, melyből 1 példány Bérlőt, 1 példány Üzemeltetőt, 2 példány Bérbeadót illeti meg.

 

Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően, jóváhagyólag írták alá.

 

 

Martonvásár, 2021. …………………….

 

 

 

            ……………………………………                       ……………………………………

               Dr. Szabó Tibor polgármester                                       Toporán Miklósné

                        Bérbeadó részéről                                                   Bérlő részéről

 

 

 

            ……………………………………                                                 

              Tóth Balázs Károly, ügyvezető                                                   

                      Üzemeltető részéről                                                           

 

 

Jogi ellenjegyzés: 2021. ……………………..

Pénzügyi ellenjegyzés: 2021. ………………..