Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

17/2021. (2. 9.) a Martonvásár, 1062 hrsz-ú ingatlant érintően a Marton Fruit Kft-vel kötendő bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

17/2021. (II.9.) határozata

a Martonvásár, 1062 hrsz-ú ingatlant érintően

a Marton Fruit Kft-vel kötendő bérleti szerződésről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

 1. Martonvásár Város Önkormányzata, mint Bérbeadó a határozat 1. melléklete szerinti feltétekkel a Martonvásár, 1062 hrsz-ú (természetben: 2462 Martonvásár, Budai út 4.) ingatlant érintően bérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt a Marton Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, mint Bérlővel (cg. 13 09 191724, adószáma: 26253370-2-13, székhelye: 2461 Tárnok, Rákóczi út 46/D 1. em. 10., képviseli: Balla Viktória, ügyvezető) és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2., képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető), mint Üzemeltetővel.
 2. A jelen határozatban foglaltak szerinti szerződéskötéssel kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.
 3. Felkérem a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. ügyvezetőjét, hogy jelen határozatban foglaltaknak megfelelően szükség szerint vizsgálja felül Martonvásár Város Önkormányzata és NKft. között létrejött vonatkozó közszolgáltatási szerződéseket.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, NKft ügyvezetője

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos, c) pont: 2021.03.31.

 

 

Martonvásár, 2021. február 9.

                                                                                                Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester


 

17/2021.(II.9.) határozat 1. melléklete:

 

 

Szerződés száma: …………………./2021

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött

 

egyrészről:

Megnevezés:                                       Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselője neve:                               Dr. Szabó Tibor polgármester

Székhely:                                             2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:                                            15727433-2-07

Pénzforgalmi jelzőszám:  11736082-15727433-00000000

a továbbiakban: mint Bérbeadó, valamint:

 

Megnevezés:                                       Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Képviselője neve:                               Tóth Balázs Károly, ügyvezető

Székhely:                                             2462 Martonvásár, Szent László út 2.

Adószám:                                            15727433-2-07

Cégjegyzékszám:                               07-09-024940

a továbbiakban: mint Üzemeltető,

 

másrészről:

Név:                                                      Marton Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Képviselője neve:                               Balla Viktória, ügyvezető

Székhely:                                             2461 Tárnok, Rákóczi út 46/D 1. em. 10.

Cégjegyzékszám:                               13 09 191724

Adószám:                                            26253370-2-13

a továbbiakban: mint Bérlő

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időben, az alábbiakban foglaltak szerint.

 

1.            Preambulum:

Felek rögzítik, hogy a Martonvásár, 1062 helyrajzi szám alatt található, természetben: 2462 Martonvásár, Budai út 4., összesen 655 m2 területű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, forgalomképes ingatlan (a továbbiakban: bérlemény), Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában van.

Felek rögzítik, hogy a bérleménnyel szomszédos ingatlanon Bérlő zöldség-gyümölcs üzletet működtet, melyhez kapcsolódóan a bérleményen álló, 24,73 m2 alapterületű felépítmény – az üzlet falához csatlakozó, faszerkezetű lábakon álló, fedett tetejű tároló – a Bérlő tulajdonában van, melyet Bérlő ténylegesen az üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan zöldséges standként üzemeltet.

Az önkormányzati ingatlanok, közterületek tekintetében az üzemletetési feladatokat – közfeladat-ellátási szerződés alapján – az önkormányzati tulajdonú Üzemeltető, mint egyben a Martongazda Nonprofit Kft. jogutódja végzi. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 33/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet), valamint a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 32/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 2. §-ában foglaltak alapján a Bérbeadó jogosult jelen bérleti szerződés megkötésére és a bérleti díj beszedésére.

Felek megállapítják, hogy Bérbeadó, illetve Üzemeltető jogelődje és Bérlő között a bérleményre vonatkozóan korábban bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre bérlemény bérletére vonatkozóan.

Felek rögzítik, hogy Bérlő jelenleg is a bérlemény birtokában van, azt használja és a bérlemény használatáért jelenleg havonta 30.000.-Ft bérleti díjat fizet meg.

Felek a bérleti viszonyok rendezésére jelen szerződést kötik 2021. január 1. napi hatállyal, egyidejűleg a fennálló szerződés kölcsönösen egyező akarattal történő megszűntetése mellett.

 1. A Szerződés tárgya:

2.1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Martonvásár, 1062 helyrajzi szám alatt található, összesen 655 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben: 2462 Martonvásár, Budai út 4. szám alatti bérlemény 24,73 m2 alapterületű részét, a szerződés mellékletében megjelöltek szerint.

2.2. Bérbeadó a jogviszony tárgyát képező bérleményt a Bérlő által ismert állapotban, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon adta át Bérlőnek, aki a helyiséget kizárólag a bérleménnyel határos üzlete működtetéséhez kapcsolód árubemutató stand céljára hasznosíthatja. A tevékenységhez esetlegesen szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzéséről a Bérlő maga gondoskodik, az engedélyek hiánya miatt a Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. Bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérlő a bérleményt az abban folyatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon kialakítsa, átalakítsa, felszerelje, ill. berendezze. Bérlő kijelenti, hogy az esetleges munkákat saját költségére végzi el, bérleti díjba számításra nem jogosult és a szerződés megszűnésekor még meg nem térült beruházásai összegére nem tart igényt, azt Bérbeadóval szemben nem érvényesíti, erről kifejezetten lemond.

2.4. A Bérlő nem jogosult albérletbe adni a bérleményt vagy továbbadni annak bérleti jogát.

2.5. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közöttük a bérlemény tárgyában korábban létrejött bérleti szerződés jelen szerződés aláírásával megszűnik, a felek egymással 2021.02.28. napjáig elszámolnak.

 1. A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés 2021. január 1. napján lép hatályba, s azt a felek határozatlan időre kötik.

 1. Fizetési feltételek:

4.1. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérbe vett ingatlanrész után előre, minden hónap 10. napjáig köteles átutalással a Bérbeadó számlája alapján bérleti díjat fizetni.

4.2. A havi bérleti díj összege: 30.000.-Ft + 0% Áfa, azaz harmincezer forint + nulla százalék Áfa, melyet Bérbeadó évente felülvizsgál.

4.3. A Bérbeadó a Bérlő részére közüzemi csatlakozást nem biztosít, annak tervezése, kiépítése és megvalósítása Üzemeltető hozzájárulása mellett Bérlőt terheli. Rezsiköltséget a bérleti díj nem tartalmaz.

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén Bérlő késedelmi kamatot is téríteni köteles Bérbeadó részére. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Ez a kamat a számítás alapja az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat a fizetés esedékességétől jár.

 1. Egyéb rendelkezések:
 • Felek rögzítik, hogy Bérlő napi nyitvatartási ideje a vonatkozó jogszabályokban foglaltakhoz igazodik.
 • Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során az üzletek működésére vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Bérbeadó és az Üzemeltető által előírt módon jár el, elfogadja és betartja a terület használatára vonatkozó rá érvényes előírásokat, garantálja, hogy működésével nem zavarja meg a környezetében zajló egyéb életvitelszerű tevékenységet.
 • Bérbeadó köteles a Bérlő számára a bérlemény használatát biztosítani annak üzemideje alatt.
 • A Bérlő a szerződés tárgyát képező bérleményt és kapcsolódó közterületeket tisztán tartja, tevékenységét kulturáltan és a rá vonatkozó műszaki, higiéniai és egyéb hatósági előírások betartásával végzi.
 • A Bérlő maga gondoskodik a tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni.
 • A bérlemény karbantartási feladatairól a Bérlő gondoskodik, ennek költségei a Bérlőt terhelik.
 • Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény használatával kapcsolatos tűzrendészeti és egyéb előírások, szabályok maradéktalan betartására. Bérlő az bérleményt jogosult saját vagyonbiztonságának megfelelő módon zárni, és arra biztosítást kötni. Bérbeadó Bérlő tevékenységéért és a bérleményben tárolt ingóságaiért felelősséget nem vállal.
 • Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel érintett ingatlanrészt rendeltetésszerűen használja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben Bérlő az ingatlanban megállapíthatóan kárt okoz, Bérbeadó kártérítési igénnyel léphet fel.
 • A Bérlő jogán a helyiséget Bérlő személyek (pl. alkalmazottak, ügyfelek, stb.) magatartásáért, tevékenységéért a Bérlő a Bérbeadó felé teljes körű felelősséggel tartozik. 
 • A Bérlő az általa használt ingatlanrészt nem jogosult harmadik személynek bármilyen más jogcímen további használatba adni.
 • Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt – ellenkező megállapodás hiányában – eredeti állapotában, felépítményektől mentesen és tisztán, kitakarított állapotban köteles Bérbeadónak visszaadni.
 • A jelen pontban foglalt bármely Bérlői kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely rendkívüli felmondás alapját képezheti.
 • Üzemeltető jogosult Bérbeadó ellenőrzési jogosítványait gyakorolni, a közterület használatával kapcsolatos egyéb szabályok betartását ellenőrizni.
 1. A szerződés megszűntetése:

6.1. A szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül 90 napos felmondási idővel felmondani. A felmondás csak írásban érvényes.

6.2. Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél olyan szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, amely a másik félre súlyos joghátránnyal jár. Ilyennek minősül különösen a bérleti díj fizetésének elmulasztása, a nem rendeltetésszerű használat, illetve a környező közterület rendeltetésszerű használatának akadályozása.

6.3. A bérleti jogviszony megszűnésének napjától a Bérlő sem elhelyezési, sem kártérítési igényt nem érvényesíthet.

 1. Záró rendelkezések:

7.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseket közös megegyezéssel békés úton rendezik. Felek jogvita esetén a Székesfehérvári Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Ör. rendelkezései az irányadók.

7.3. Jelen szerződés négy (4) egymással megegyező példányban készült, melyből 1 példány Bérlőt, 1 példány Üzemeltetőt, 2 példány Bérbeadót illeti meg.

 

Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően, jóváhagyólag írták alá.

 

Mellékletek: alaprajz (külön csatolva)

 

 

Martonvásár, 2021. …………………….

 

 

 

                    ……………………………………                                        ……………………………………

                        Dr. Szabó Tibor, polgármester                                                   Balla Viktória, ügyvezető

                            Bérbeadó képviseletében                                                            Bérlő képviseletében

 

 

 

                    ……………………………………                                                                      

                      Tóth Balázs Károly, ügyvezető                                                                        

                          Üzemeltető képviseletében                                                                            

 

 

Jogi ellenjegyzés: 2021. ……………………..

Pénzügyi ellenjegyzés: 2021. ………………..