Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

8/2021. (1. 19.) a martonvásári 1905/1 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő ajándékozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

8/2021. (I.19.) határozata

a martonvásári 1905/1 hrsz-ú ingatlan

Önkormányzat részére történő ajándékozásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata, mint Ajándékozott per-, teher- és igénymentesen elfogadja a Varga Ferenc és Vargáné Veszeley Erzsébet Krisztina, mindketten 2462 Martonvásár, Rózsa utca 19. szám alatti lakosok, mint Ajándékozók 1/2 -1/2 arányban tulajdonában lévő Martonvásár, belterület 1905/1 hrsz. alatt felvett, 118 m2 alapterületű „kivett út” megnevezésű ingatlan egészét,
  2. a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti ajándékozási szerződés aláírásával kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2021.02.28.

 

Martonvásár, 2021. január 19.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

8/2021. (I.19.) határozat melléklete:

 

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről

Varga Ferenc sz. Varga Ferenc (születési hely, idő: …………………., személyi azonosító jele: ……………………, anyja neve: …………, adóazonosító jele: …………………., szig. száma: …………………….) …………………………. szám alatti lakos, mint ajándékozó1.,

Vargáné Veszeley Erzsébet Krisztina sz. Veszeley Erzsébet Krisztina (születési hely, idő: …………………., személyi azonosító jele: ……………………, anyja neve: …………, adóazonosító jele: …………………., szig. száma: …………………….) …………………………. szám alatti lakos, mint ajándékozó2.,

(a továbbiakban ajándékozó1. és ajándékozó 2. együttesen: Ajándékozók),

 

másrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., Törzskönyvi azonosító száma: 727431 adószáma: 15727433-2-07, statisztikai számjele: 15727433-8411-321-07, képviseli önállóan: Dr. Szabó Tibor, polgármester, adatai: anyja neve: Katona-Hlaszták Rozália, szül.hely és idő: Surány, 1959.01.03.), mint Ajándékozott (a továbbiakban: Ajándékozott)

(valamennyien együtt: Szerződő Felek) között, az alábbi feltételekkel:

 

1) Ajándékozó1. és Ajándékozó2. 1/2-1/2 arányú tulajdonosai a Martonvásár, belterület 1905/1 hrsz. alatt felvett, 118 m2 alapterületű „kivett út” megnevezésű ingatlannak.

 

2.) Az Ajándékozók a martonvásári, 1905/1 hrsz-ú ingatlant teljes egészében odaajándékozzák Ajándékozottnak, aki azt köszönettel elfogadja. A felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják a bejegyzéshez, illetőleg kifejezetten közösen kérik az ingatlanügyi hatóságtól az Ajándékozott tulajdonjogának bejegyzését ajándék jogcímén az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára.

A felek az ajándék értékét 100.000.- Ft-ban jelölik meg.

 

3.) Ajándékozók szavatolják, hogy jelenleg az Ingatlan kizárólagos tulajdonosai a 2021. ……… napján kelt tulajdoni lap alapján. Az Ajándékozók kijelentik továbbá, hogy az Ingatlan per-, teher-, és igénymentes, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely akadályozná vagy korlátozná az Ajándékozott tulajdonjogénak bejegyzését.

 

4.) Az Ajándékozók mindketten cselekvőképes magyar állampolgárok, míg Ajándékozott jogszerűen megalakított, a személyi részben meghatározott törzskönvyi azonosító számmal rendelkező, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint működő helyi önkormányzat. Így a jogügylet szerinti elidegenítést és tulajdonszerzést az ingatlan ajándékozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák, illetve korlátozzák.

 

5.) Az Ajándékozott képviseletében eljáró Dr. Szabó Tibor polgármester mellékelten csatolja aláírási címpéldányát.

 

6.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen okirat elkészítésével kapcsolatos illetékes földhivatali osztály előtti és egyéb hatóság előtti ügyleti képviselettel ……………… (2462 Martonvásár, Budai űt 13., KASZ: ……………..) kamarai jogtanácsost bízzák meg, aki a jelen szerződés ellenjegyzésével a megbízást, illetve meghatalmazást elfogadja. A jelen jogügylet hatósági jóváhagyáshoz nem kötött.

 

9.) Jelen ajándékozási szerződéssel és ahhoz kapcsolódó földhivatali és egyéb hatósági eljárással kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség Ajándékozottat terheli. Okiratot szerkesztő kamarai jogtanácsos Szerződő Feleket kioktatta jelen szerződéssel felmerülő adó- illetve illetékfizetési kötelezettségekről és kedvezményekről, amelyet Szerződő Felek tudomásul vettek. Az Önkormányzat illetékmentességet élvez.

 

10.) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy ellenjegyző kamarai jogtanácsos a Szerződő Felek tekintetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti ügyfél átvilágítási kötelezettségének eleget tett. Ebben a körben Szerződő Felek előadják, hogy az ügylet során Ajándékozók és Ajándékozott is saját nevében és javára jár el.

 

11.) Szerződő Felek kijelentik, hogy az okiratot szerkesztő kamarai jogtanácsos előzetesen tájékoztatta Szerződő Feleket a jogügylet biztonságának erősítése érdekében szükséges személyazonosság-ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról a közreműködés megtagadásának kötelezettségéről, a bejelentési kötelezettségről és az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

 

12.) Jelen ajándékozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

13.) Jelen ajándékozási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag – saját nevükben, illetőleg képviselőjük útján - saját kezűleg írták alá.

 

14.) Jelen szerződés kettő számozott oldalból áll, és 8 (nyolc) egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből egy-egy példányt kézhez kapnak a szerződő felek.

 

Martonvásár, 2021. ……………………….

 

 

 

Varga Ferenc                                                             Dr. Szabó Tibor polgármester

Ajándékozó                                                                Martonvásár Város Önkormányzata, Ajándékozott

 

 

 

Vargáné Veszeley Erzsébet Krisztina                       

Ajándékozó                                                                

 

 

Készítettem és ellenjegyzem

Martonvásáron. 2021. …………….. napján:

 

 

………………….. kamarai jogtanácsos

2462 Martonvásár, Budai út 13.

(Ü-…………, KASZ: ……………..)

Ügyszám: ……….…../2021.