Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

5/2021. (1. 19.) a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan részét érintő bérleti szerződés kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

5/2021. (I.19.) határozata

a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú

(természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan részét

érintő bérleti szerződés kiegészítéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

  1. a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlanból 66,87 négyzetméter alapterületű helyiség együttest és az előtte található 25 négyzetméternyi közterületi fedetlen teraszt érintő a Für Elise Kft.-vel (2462 Martonvásár, emlékezés tere 5., cg. 07 09 030437) 2020.05.29. napján kötött bérleti szerződést - a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (4)-(5) bekezdései alapján - 50 %-os mértékű bérleti díj csökkentéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal kiegészítem,
  2. a jelen határozatban foglaltak szerinti bérleti szerződés kiegészítésével kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   2021.01.31.

 

Martonvásár, 2021. január 19.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

5/2021. (I.19.) határozat melléklete:

 

Bérleti szerződés 1. sz. kiegészítése

amely létrejött egyrészről:

Megnevezés:                           Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselője neve:                   Dr. Szabó Tibor polgármester

Székhely:                                2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:                               15727433-2-07

Pénzforgalmi jelzőszám:                     11736082-15727433-00000000

Kapcsolattartó:                                   Horváth Bálint alpolgármester 20/941 8256

a továbbiakban: mint Bérbeadó/Önkormányzat,

 

másrészről:

Név:                                        Für Elise Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselője neve:                   Dr. Újhelyi-Lengyel Katalin ügyvezető

Kapcsolattartók:                                 Gyugyi Péter (+36307551148)

Székhely:                                2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5.

Cégjegyzékszám:                                07-09-030437

Számlaszám:                           10403174-50526857-68561006

Adószám:                               27089970-2-07

a továbbiakban: mint Bérlő/Kft.

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időben, az alábbiakban foglaltak szerint.

 

  1. Preambulum:

Felek rögzítik, hogy a Martonvásár, 1077/6 helyrajzi szám alatt található korlátozottan forgalomképes ingatlan, Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában van. Az ingatlanban kávézó céljára bérlendő helyiségek vonatkozásában a Felek 2020.05.29. napján bérleti szerződést (a továbbiakban: bérleti szerződés) kötöttek.

A Kft. ügyvezetője 2021.01.05. napján érkezett kérelmében kezdeményezte a 120.000,- Ft/havi bérleti díj átmeneti (50 %-os) csökkentését tekintettel a járványügyi helyzet miatti korlátozásokra. Mindezek és a nyári cukrászati termékek árusításának átmeneti hiánya miatt a kávézó jelenleg nem üzemeltethető gazdaságosan.

A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (4)-(5) bekezdései alapján a bérleti díj csökkenthető, ezért a Felek a bérleti szerződést az alábbiak szerint egészítik ki egyező akarattal.

  1. A bérleti szerződés az alábbi 4.5. ponttal egészül ki:

A Felek a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel 2020.11.04. napjától 2021. január 31-ig tartó időszakra a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt vendéglátóipari egységekre vonatkozó korlátozó intézkedésekre tekintettel, a 4.2. pontban meghatározott bérleti díj összegét átmenetileg 50%-kal csökkentik, azaz annak összege 60.000,- Ft + 0% ÁFA. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a bérleti szerződés 4.3. pontjában foglalt közüzemi költségekre.

  1. Jelen szerződés-kiegészítés a bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés-kiegészítés a bérleti szerződés rendelkezéseit egyebekben nem érinti. Jelen szerződés-kiegészítés az aláírás napján lép hatályba, és a benne foglaltakat 2020.11.04. napjától kell alkalmazni.
  2. Jelen szerződés négy (4) egymással megegyező példányban készült, amelyet szerződő felek, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Martonvásár, 2021. …………………….

 

……………………………………                        ……………………………………

          Dr. Szabó Tibor polgármester                        Dr. Újhelyi-Lengyel Katalin ügyvezető

              Bérbeadó képviseletében                                                        Bérlő képviseletében