Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

343/2020. (12. 15.) a Tündérkert ’97 Kft.-vel „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” c. közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

343/2020. (XII.15.) határozata

a Tündérkert ’97 Kft.-vel „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” c.

közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

a) a Képviselő-testület 188/2020. (VIII.6.) határozata alapján - a BMÖGF/1162-1/2018 számú 429383 azonosító számú „Brunszvik terv” című, 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből történő finanszírozással - Martonvásár Város Önkormányzata és a Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Kft. (székhelye: 1112 Budapest Zólyom Köz 4.) között 2020.08.18. napján létrejött „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezése érdekében kötött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom,

 

b) az 1. pont szerinti Szerződésmódosítás végrehajtásához mindösszesen nettó 240.000,- Ft + ÁFA többlet anyagi fedezet szükséges, melyet a fejlesztési tartalék terhére biztosítok,

 

c) a Jegyző a Közbeszerzési Szabályzat alapján intézkedjen a döntés közzétételéről,

 

d.) a jelen határozatban foglaltak szerinti Szerződésmódosítással kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester, Jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:               2020.12.15.

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

343/2020. (XII.15.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés

  1. sz. módosítása

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlaszám: 11736082-15727433-10230002                      

Telefon: +36 22/460-004       

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                   
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                        Tündérkert ’97 Kft.

székhely:                                1112 Budapest, Zólyom köz 4.

adószám:                                12233410-2-43

MKIK szám:                           11A56079

számlaszám:                           10400205 02007326 00000000

képviseli:                                 Löffler László

NÜJ:                                       627868438

Képviselő elérhetősége:          +36309338926

 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

  1.  

ELŐZMÉNYEK

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2020.07.03.napján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” tárgyában, amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2020.08.07.napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötöttek 2020. augusztus 18-án. A Felek a Szerződést eddig nem módosították.

 

II.

A módosítást szükségessé tevő körülmények, illetve a módosítás jogalapjának vizsgálata

 

A Felek a Szerződést az alábbiak tekintetében kívánják módosítani:

A 3.1. pont szerinti vállalkozói díj vonatkozásában

A 4.1. pont szerinti teljesítési véghatáridő vonatkozásában

A szerződés műszaki tartalma vonatkozásában

 

Módosítás 1. esetkör, nem jelölt közművek megszüntetése

 

Mind az MTA gázfogadójánál, mind a "Sárga-ház"-nál a gázvezeték áthelyezése során különböző, előre nem látható, a földben 1,5-2 méter mélyen lévő, nem jelölt közművekbe ütközött a Vállalkozó. Részben a korábbi esővíz elvezető rendszer beton csövei, részben a korábbi távhő vezeték beton közmű alagútja akadályozta a munkát. Mindkét üreges közművet vissza kellett bontani, mert ezek a gázcső  sérülése esetén képesek lennének elvezetni a szivárgó gázt, ezzel balesetveszélyt okozva. Az új gázvezeték környezetében egy méter távolságon belül mindent el kellett bontani, az üregeket homokos kaviccsal el kellett tömedékelni. A keletkezett nagy mennyiségű beton törmeléket el kellett szállítani. Ezek után kerülhetett sor az új gázvezeték kiépítésére. A műszaki ellenőr által is igazoltan az előbbi körülmények 35 nap késedelmet okoztak a vállalkozónak. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti munkák elvégzéséért külön ellenszolgáltatásra nem tart igényt.

 

A Felek álláspontja szerint a tárgyi esetben a Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja alkalmazásának jogszerűségére vonható le következtetés:

 

A Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

 

A jogszabályi feltételek teljesülésének vizsgálata:

 

ca) pont szerinti körülmény

 

A kivitelezés során az akadályt a földben lévő, már használaton kívüli, a vonatkozó közműtérképeken sehol nem jelölt, a földben eltakarva fekvő közművek okozták, ami előre nem látható körülménynek minősül.

 

cb) pont szerinti körülmény

 

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A Vállalkozó teljesítési kötelme továbbra is a történeti kert rekonstrukciója. Nem változnak a beruházás tárgyát leíró CPV kódok, a műszaki tartalom módosulása teljes mértékben összhangban van az alapberuházás műszaki tartalmával, ugyanazon vállalkozási tárgyú szerződés részei, a feltárt közművek elbontása a Vállalkozó alapkötelmei teljesítéséhez szükségesek. A teljesítés helye, a szerződéses felek változatlanok, miképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere, valamint a megrendelői és vállalkozói kötelmek összessége is a módosítás tartalmán túl.

 

cc) pont szerinti körülmény

 

A módosítás nem jár az ellenszolgáltatás összegének változásával. A Vállalkozó a használaton kívüli közművek elbontásáért és a kapcsolódó feladatok ellátásáért külön ellenszolgáltatásra nem tart igényt.

 

Módosítás 2. esetkör, a viadukt kiegészítő impregnálása

 

A műszaki ellenőrnek az építési naplóba tett 2020. november 30-i bejegyzése szerint a „híd, viadukt restaurálása befejeződött. Viszont szükséges lesz az újra impregnálása a nyári időszakban” A Megrendelő felkérte a Vállalkozót, hogy a híd, viadukt újra impregnálására pótmunka ajánlatot készíteni szíveskedjen, egyúttal kérte a műszaki ellenőrt is, hogy vizsgálja meg, hogy az ismételt impregnálás elvégezhető-e korábban, a nyári időszakot megelőzően is.

 

A Vállalkozó a pótmunka ajánlatát benyújtotta. A műszaki ellenőr a pótmunka ajánlatot felülvizsgálta, annak árszintjét és a tervezett megvalósítás időtartamát megfelelőnek találta, valamint az impregnálási munkák nyár előtti elvégezhetősége vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tette: „Az impregnálás a nyári időszakot megelőzően is elvégezhető, de nem kezdhető korábban, mint 2021. március 22-e (12. hét)”

 

Felek álláspontja szerint a Szerződés a Kbt.141.§ (2) – (3) bekezdése alapján történő jogszerű módosítására vonható le következtetés:

 

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b)276 szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3)277 A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

 

A Megrendelő a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt, építési beruházás tárgyú közbeszerzési  eljárást folytatott le, a Szerződéses Ár nettó 135.406.809,- Forint. Az impregnálás pótmunka ajánlat szerinti ára nettó 240.000,- HUF, azaz az nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

 

Az új impregnálást a történeti kert egyik központi elemét jelentő, műemléki védelem alatt álló hídon, viadukton kell elvégezni, aminek felújítása az eredeti szerződéses tartalom része, az újbóli impregnálással a puha mészkő felületek válnak időjárási szempontból még ellenállóbbá. A módosítás tehát nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

 

A műszaki ellenőr nyilatkozata szerint az impregnálás ugyan a nyári időszakot megelőzően is elvégezhető, de azt 2021. március 22-nél korábban kezdeni nem lehet. Az impregnálási munkák időigénye 7 nap, a teljesítési határidő tehát csak olyan mértékben módosul, amennyiben az az érték változásával összefügg.

 

Megrendelő a szerződéses ellenérték növekedése mellett is jogszerűen alkalmazta volna a közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti eljárást.

 

 

III.

AZ ALAPSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ PONTJAI

 

III.1.1 A Szerződés 3.1. pontja az alábbi tartamúra változik

 

3.1       A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 135 646 809,-forint, azaz nettó egyszázharmincötmillió-hatszáznegyvenhatezer-nyolcszázkilenc forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő, a fordított ÁFA fizetés szabályai érvényesülnek.

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik a BMÖGF/1162-1/2018 számú támogatási szerződés terhére. A Megrendelő – amennyiben a Szerződés teljesítéséhez szükséges -az önrészt saját forrásból biztosítja.

 

Vállalkozót a nem jelölt közművek megszüntetésének körében meghatározott feladatok elvégzéséért külön ellenszolgáltatás nem illeti meg.

 

III.2. A Szerződés 4.1. pontja az alábbi tartamúra változik

 

4.1. A műszaki leírásban meghatározott munkák teljesítési véghatárideje a szerződéskötést követő 223 nap.

 

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

 

III.2. A Szerződés műszaki tatalma az alábbi tartalommal egészül ki:

A viadukt Vállalkozó pótmunka ajánlata szerinti impregnálása.

Nem jelölt közművek megszüntetése a jelen módosításban meghatározott körben.

 

IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy az alapszerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, továbbá azok a jelen a módosítással együtt kezelendők és csak együttesen érvényesek.

 

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ