Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

342/2020. (12. 15.) az Apha-vet Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

342/2020. (XII.15.) határozata

az Apha-vet Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbi döntést hozom:

  1. Martonvásár Város Önkormányzata és az Alpha–Vet Állatgyógyászati Kft. (telephelye: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) között 2015. október 2. napján gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan kötött feladat-ellátási szerződés 2021.01.01. napi hatályú módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadom.
  2. Az 1. pont szerinti feladatellátás költségeinek forrását az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezi.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

342/2020. (XII.15.)  határozat 1. melléklete:

iktatószám: …………-…../2020.

Feladat-ellátási szerződés 2. sz. módosítása

gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan

 

amely létrejött

 

egyrészről az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (székhely: 1194 Budapest, Hoffher Albert utca 38- 40., Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár Homoksor 7., Adószám: 10303304-2-44, Képviselő: Molnár Tamás állatmentési részlegvezető, mint meghatalmazott), mint Szolgáltató,

 

másrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., Adószám: 15727433-2-07, bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000, Képviselő: Dr. Szabó Tibor polgármester) között, mint Megrendelő között,

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

 

Előzmények:

Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.) és az Alpha-vet Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) között 2015. október 2. napjától határozatlan idejű feladat-ellátási szerződés jött létre gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan, mely szerződést Felek egy alkalommal módosították (a továbbiakban: Szerződés). Felek egyező akarattal a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.)     A Szerződés 1. melléklete jelen szerződés 1. melléklete szerint módosul.

2.)     A Szerződés kiegészül 8. sz. melléklettel, jelen szerződés 2. melléklete szerinti tartalommal.

3.)     Jelen szerződésmódosítás 2021. január 1. napján lép hatályba, az abban foglaltakat először a 2021. januári díjak tekintetében lehet alkalmazni.

4.)     A szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit a Felek hatályában fenntartják. Jelen szerződésmódosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.

6.)     Jelen szerződésmódosítás Martonvásár Város Önkormányzata részéről a …/2020. (XII.15.) határozattal elfogadásra került.

5.)     Jelen szerződésmódosítás mellékletével együtt 3 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Szolgáltatót illeti meg.

 

Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

 

Martonvásár, 2020………………           Székesfehérvár, 2020…………….…...

 

 

a Megrendelő képviseletében

Dr. Szabó Tibor

polgármester

a Szolgáltató képviseletében

Molnár Tamás

meghatalmazott

 

 

 

Mellékletek:

  1. melléklet:        „1. melléklet: Gyepmesteri tevékenység díjai (szolgáltatási díj)”
  2. melléklet:        „8. melléklet: Felelősségi nyilatkozat”

1. melléklet: „1. melléklet: Gyepmesteri tevékenység díjai (szolgáltatási díj)”