Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

332/2020. (12. 1.) az F-Építő Generál Zrt.-vel „Térségi Szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

332/2020. (XII.1.) határozata

az F-Építő Generál Zrt.-vel „Térségi Szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 

a) a Képviselő-testület 3/2020. (I.14.) határozata alapján - a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00007 azonosító számú, 100%-os támogatási intenzitású projektből történő finanszírozással - Martonvásár Város Önkormányzata és az F-Építő Generál Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.) között 2020.01.28. napján létrejött „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezése érdekében kötött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a határozat melléklete szerint módosítom,

 

b) megállapítom, hogy az 1. pont szerinti Szerződés módosítás végrehajtásához nincs szükség többlet anyagi fedezet biztosítására,

 

c) felkérem a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat alapján intézkedjen a döntés közzétételéről,

 

d.) megállapítom, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti Szerződésmódosítással kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester, Jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:               2020.12.10.

 

Martonvásár, 2020. december 01.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester


 

332/2020. (XII.1.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés

 1. sz. módosítása

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlaszám: 10029008-00348287-00000055

Telefon: +36 22/460-004       

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                   
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

 

 mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                        F-Építő Generál Zrt.

székhely:                                8000 Székesfehérvár, Budai út 14.

adószám:                                13523398-2-07

MKIK szám:                           11A28364

számlaszám:                           10402166-21625725-00000000

képviseli:                                 Bari Zoltán Ferenc

vezérigazgató

NÜJ:                                       -

Képviselő elérhetősége:         

cím:                                        1725 Budapest, Pf.: 52                                  

Telefon:                                  +36 1-285-8343                     

E-mail:                                    bariz@f-epito.hu

 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

I.

ELŐZMÉNYEK

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő  2019.11.27. napján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában, amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a  2020.01.14 napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek 2020. január 28-án szerződést kötöttek. A szerződés módosítására eddig nem került sor.

 

 

II.

A módosítást szükségessé tevő körülmények, illetve a módosítás jogalapjának vizsgálata

A Felek a Szerződést az alábbiak tekintetében kívánják módosítani:

 • A 4.1. pont szerinti teljesítési véghatáridő vonatkozásában
 • A műszaki tartalom meghatározott elemei vonatkozásában

 

Módosítás 1. esetkör, Alapozás felmenő szerkezet

Az alapozás tervezéséhez a GEOMIMO VTT Kft. 2019. április 16-án kelt talajmechanikai szakvéleményét vették alapul a tervezők. A létesítendő épület helyén a korábbiakban több kisebb épület állt. A geotechnikai szakértők a tervezés megkezdését megelőzően mintát vettek a majdani épület területén olyan helyeken, ahol azt az akkor még álló, de a beruházás során elbontandó épületek lehetővé tették.

A földmintavételek alapján született meg a kiviteli terv, amely lemezalapra és arra épülő előre gyártott vasbeton vázszerkezetű felmenő szerkezetre vonatkozott.

2020.01.28-i szerződéskötést követően 2020.01.30-án megtörtént a munkaterület átadás-átvétele és megkezdődött a kivitelezés a meglévő épületek bontási munkálataival.

Az új épület helyén lévő lakóházak bontása során a szomszédos telek felöli (északnyugati) oldalon észlelhetően megrogyott a talaj, ami arra utalt, hogy üregek találhatók a területen. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 3 db korábban nem észlelt nagyobb kiterjedésű pince helyezkedik el a leendő épület alatt, mellett. Ez indokolta a statikai terv felülvizsgálatát. Megállapítást nyert, hogy az eredetileg tervezett lemezalap helyett a szomszéd ingatlanon található pince alsó síkjához igazodva, onnan lépcsőzéssel kialakított sávalap készítendő, gerendarács kialakításával. Statikus véleménye alapján az eredetileg tervezett előre gyártott vázszerkezet helyett az épület megváltozott alapozásához monolit felszerkezet kialakítása szükséges az elvárt állékonyság biztosítása érdekében.

A fentiek figyelembevételével készültek el a módosított kiviteli tervek.

A fenti körülmények okán a kivitelezési munkák 2020.03.30-án folytatódhattak, ami jelentős késedelmet okozott.

A Felek álláspontja szerint a tárgyi esetben a Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja alkalmazásának jogszerűségére vonható le következtetés:

 

A Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

 

A jogszabályi feltételek teljesülésének vizsgálata:

 

ca) pont szerinti körülmény

 

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítése során kivitelei tervdokumentációt készíttetett. Ennek része volt a talajmechanikai szakvélemény. Az új épület alatti talaj nagy része a tervezési, előkészítési munkák során nem volt hozzáférhető, fedett volt, azon épületek álltak, a bontást a nyertes kivitelező végezte el. Az előkészítés során a talajmechanikus talajmintát a beépítetlen területeken tudott venni. Ennek során a később feltárt körülményekre nem derülhetett fény.

 

cb) pont szerinti körülmény

 

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A Vállalkozó teljesítési kötelme továbbra is a térségi szolgáltatóház kivitelezése. Nem változnak a beruházás tárgyát leíró CPV kódok, a műszaki tartalom módosulása teljes mértékben összhangban van az alapberuházás műszaki tartalmával, ugyanazon vállalkozási tárgyú szerződés részei, az alap és a felmenő szerkezet megfelelő statikai kivitelezése a Vállalkozó alapkötelme (l. szolgáltató ház megvalósítása) teljesítéséhez szükségesek. A teljesítés helye, a szerződéses felek változatlanok, miképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere, valamint a megrendelői és vállalkozói kötelmek összessége is a módosítás tartalmán túl.

 

cc) pont szerinti körülmény

 

A módosítás nem jár az ellenszolgáltatás összegének változásával.

 

Módosítás 2. esetkör, fűtési rendszer

Az eredeti kiviteli terv a tervezett új épület északnyugati oldalán gázbekötést tartalmazott. Igazságügyi szakértői vélemény alapján – összefüggésben az alapozásnál jelzett körülményekkel - a gázbekötés műszaki biztonsági okból nem javasolt. A gépész tervező a fenti szakértői vélemény alapján úgy foglalt állást, hogy a gázbekötés elmaradása esetén új gépészeti rendszer tervezése szükséges. A megvizsgált alternatívák közül – figyelemmel arra is, hogy az eredeti kiviteli terv fotovoltaikus rendszert is tartalmazott – a levegő-víz hőszivattyú rendszer kiépítése mutatkozott reális lehetőségnek. A módosított gépészeti tervek erre vonatkozóan készültek el.

 

A Felek álláspontja szerint a tárgyi esetben a Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja alkalmazásának jogszerűségére vonható le következtetés:

 

A Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

 

A jogszabályi feltételek teljesülésének vizsgálata:

 

ca) pont szerinti körülmény

 

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítése során kivitelei tervdokumentációt készíttetett. Ennek része volt a talajmechanikai szakvélemény.  Az új épület alatti talaj nagy része a tervezési, előkészítési munkák során nem volt hozzáférhető, fedett volt, azon épületek álltak, a bontás a nyertes kivitelező feladata volt. Az előkészítés során a talajmechanikus talajmintát a beépítetlen területeken tudott venni. Ennek során a később feltárt körülményekre nem derülhetett fény. Szakértői vélemény alapján az újonnan feltárt talajtani viszonyok a tervezett gázbekötés megvalósítását műszaki biztonsági okból nem teszik lehetővé.

 

cb) pont szerinti körülmény

 

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A Vállalkozó teljesítési kötelme továbbra is a térségi szolgáltatóház kivitelezése. Nem változnak a beruházás tárgyát leíró CPV kódok, a műszaki tartalom módosulása teljes mértékben összhangban van az alapberuházás műszaki tartalmával, ugyanazon vállalkozási tárgyú szerződés részei, a fűtési rendszer kiépítése a Vállalkozó alapkötelme (l. szolgáltató ház megvalósítása) teljesítéséhez szükségesek. A teljesítés helye, a szerződéses felek változatlanok, miképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere, valamint a megrendelői és vállalkozói kötelmek összessége is a módosítás tartalmán túl.

 

cc) pont szerinti körülmény

 

A szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összege nem változik, ugyanakkor a tervezett gáz alapú fűtésről a fejlettebb levegő-víz hőszivattyús rendszerre való áttérés a gépészet (fűtés) vonatkozásában többlet költséggel jár. A Vállalkozó az új fűtési rendszerre vonatkozó tételes költségvetését bemutatta, azt a műszaki ellenőr felülvizsgálta és megalapozottnak találta.   A teljes ellenszolgáltatás végösszegének változatlansága mellett a fűtési rendszeren jelentkező többlet költség nettó 5.907.062,- HUF.

 

 

Módosítás 3. esetkör, elmaradó tételek

Tekintettel arra, hogy a megváltozott fűtési rendszer kivitelezése többlet költségekkel jár és a Megrendelőnek nincs módjában saját forrásból ezen költségek fedezetét biztosítani, a Felek áttekintették a beruházás műszaki tartalmát abból a szempontból, hogy a többlet költségek fedezete mely műszaki elemek elhagyásával teremthető meg oly módon, hogy az épület eredeti funkciójának betöltésére alkalmas marad, arra a használatba vételi engedély kiállítható legyen.

Az eredeti hasznosítási terv szerint az épület földszintjén több kisebb üzlet kialakítása volt tervezett, ennek megfelelően készültek a kiviteli tervek. A Megrendelő bérleti szándéknyilatkozattal rendelkezett. A potenciális bérlők 2020.04.03-án a bérleti szándéknyilatkozatukat visszavonták. A Megbízónak új hasznosítási tervet kellett készítenie az új potenciális bérlő igényei alapján. Az új bérleti igények egyterű, más hasznosítású üzlet kialakítására vonatkoznak, ami az elmaradó műszaki tételek indoka.

A Felek álláspontja szerint a tárgyi esetben a Kbt.141.§ (2) bekezdés és a Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja alkalmazásának jogszerűségére vonható le következtetés:

 

A Kbt. 141.§ (2) bekezdés szerint

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b)276 szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről kiadott útmutatója szerint (K.É.2020. évi 180. szám; 2020. szeptember 16.) „a módosítás a Kbt.141.§ (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken”, továbbá a „Kbt.141.§ (2) bekezdése tekintetében … kifejezetten a szerződés értékének … megváltozása, növekedése, csökkenése vizsgálandó.

Műszaki tételek összesen nettó 5.907.062,- HUF értékben maradnak el. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződéses jelleghez. A Vállalkozó feladata továbbra is a térségi szolgáltatóház kivitelezése, a módosítások egyrészt lehetőséget teremtenek a megnövekedett költségű fűtésrendszer megvalósítására, másrészt a potenciális jövőbeli szolgáltató műszaki igényeit elégítik ki.

 

A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont szerinti jogalap

A Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

 

A jogszabályi feltételek teljesülésének vizsgálata:

 

ca) pont szerinti körülmény

 

A Megrendelőnek fedezetet kell biztosítania az új fűtési rendszer megnövekedett költségeire. A fűtési rendszer átalakítása az előre nem látható földtani viszonyok okán szükséges a fűtésrendszer vonatkozásában előadottak szerint.

 

Előre nem látható volt továbbá a Megrendelő számára, hogy a Zöldzóna Plusz Kft., valamint a Marketing Prezident Kft. a 2016.07.18-án tett, a szolgáltatóházban való megtelepedésre vonatkozó szándéknyilatkozatukat visszavonták, így az érintett terek műszaki kialakítását az új potenciális bérlő igényeihez kellett igazítani.

 

cb) pont szerinti körülmény

 

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A Vállalkozó teljesítési kötelme továbbra is a térségi szolgáltatóház kivitelezése. Nem változnak a beruházás tárgyát leíró CPV kódok, a műszaki tartalom módosulása teljes mértékben összhangban van az alapberuházás műszaki tartalmával. A teljesítés helye, a szerződéses felek változatlanok, miképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere, valamint a megrendelői és vállalkozói kötelmek összessége is a módosítás tartalmán túl. A módosításra egyrészt a fűtésrendszer megváltozott költségeinek finanszírozhatósága okán, másrészt a potenciális bérlő jelöltek szempontjainak érvényre juttatása okán volt szükség (l. szolgáltatóház).

 

cc) pont szerinti körülmény

Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A vállalkozói díj összességében változatlan, az elmaradó tételek nyertes ajánlat szerinti ellenértéke a Vállalkozót nem illeti meg.

 

Módosítás 4. esetkör, parkoló geometriájának megváltozása

Az eredeti kiviteli tervek szerint az épület mögött beton térburkolattal ellátott parkoló épül a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalommal. Az új parkolóelrendezés az eredeti műszaki tartalmat (mennyiség, minőség stb.) nem módosítja, a kivitelezés műszaki tartalma minden szempontból változatlan. Módosításra kizárólag a parkoló geometriája kerül.

A Felek álláspontja szerint a tárgyi esetben a Kbt.141.§ (6) bekezdés alkalmazásának jogszerűségére vonható le következtetés:

 

A Kbt.141.§ (6) bekezdése szerint

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

 

 1. pont szerinti körülmény

 

Az ajánlatkérő a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le. Ajánlattételre felkérésre a jogszabályban meghatározott számú ajánlattevő került. Tekintettel arra, hogy a parkolónak kizárólag a geometriai elrendezése változik, az eredeti műszaki tartalom egyebekben teljes mértékben változatlan, így a módosítás a legcsekélyebb mértékben sincs hatással az ajánlat műszaki tartalmára, a szerződéses árra és semmilyen, az ajánlattevők közötti versenyt befolyásoló hatása nincs.

 

 1. pont szerinti körülmény

 

A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A parkolót érintő műszaki tartalom (mennyiség, minőség, anyagok, feladat stb.) változatlan, a parkoló miatt – a geometriai elrendezésen túl – a szerződés egyik eleme sem változik.

 

 1. pont szerinti körülmény

 

A módosítás új elemre egyáltalán nem terjeszti ki a Vállalkozó kötelezettségeit, a parkoló változatlan műszaki tartalommal valósul meg, csak más geometriai elrendezésben.

 

III.

AZ ALAPSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ PONTJAI

 

III.1. A Szerződés 4.1. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik

A végteljesítési határidő úgy az alapmennyiség, mint a lehívott opciós mennyiség(ek) vonatkozásában: a szerződéskötést követő 345 nap.

 

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

 

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

 

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

 

III.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó kivitelezést a módosított műszaki tartalomnak megfelelően végzi. A módosított műszaki tartalmat az alábbi dokumentumok határozzák meg, melyek jelen szerződésmódosítás, így a szerződés elválaszthatatlan részei:

 

 • Az alapszerződés elmaradó tételeit bemutató költségvetés
 • A módosult alapozás tételes költségvetése.
 • A módosult felmenő szerkezet tételes költségvetése.
 • A módosult gépészeti rendszer tételes költségvetése.
 • Módosított statikai tervek (alapozás, felmenő szerkezet)
 • Módosított gépészeti tervek.
 • Módosított parkoló elrendezés

 


IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő Felek rögzítik, hogy az alapszerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, továbbá azok a jelen a módosítással együtt kezelendők és csak együttesen érvényesek.

 

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ