Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

330/2020. (11. 24.) Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

330/2020. (XI.24.) határozata

Martonvásár város környezeti állapotáról szóló

2020. évi beszámoló elfogadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2020. november. 24.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

330/2020. (XI.24.) határozat melléklete:

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

MARTONVÁSÁR VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

2020.

 

 

Levegőminőség:

 

A levegőminőséget alapvetően a település fekvése, a klimatikus viszonyok és az emberi tevékenység együttesen határozzák meg. Napjainkban az ipari és a mezőgazdasági tevékenység, a fűtés mellett az egyre nagyobb méreteket öltő gépjármű forgalom égéstermékei a leginkább meghatározóak a levegőterhelés tekintetében.

Martonvásár és környéke a Közép-dunántúli Régió mérsékelten szennyezett levegőjű térségében fekszik. A levegőminőségi szempontokat vizsgálva elmondható, hogy országos viszonylatban a kedvező helyzetű települések közé sorolható, hiszen a város területén nem található nagyobb káros anyag kibocsátó ipari komplexum. A legjelentősebb állandó jellegű légszennyező forrás a 7-es sz. főút és az M7-es sz. autópálya, illetve az M6 - M7 jelű autópályák összekötő útjaként is funkcionáló országos közút átmenő forgalma.

Örömteli hírként szolgál, hogy átmenő forgalom szempontjából ki lettek tiltva a 7,5 tonnánál nehezebb össztömegű tehergépjárművek a Ráckeresztúr-Martonvásár és a Martonvásár-Tárnok közötti szakaszon, melynek eredményeképpen jelentősen csökkent a dízelüzemű kamionok városi közlekedése során okozott zaj, por és rezgés mennyisége.

A 2020. évben megvalósult útfelújításoknak köszönhetően egyes részeken még jobban csökkent a por koncentrációja a levegőben, ilyen a Jókai Mór utca vége, az Orgona utca vége, Gárdonyi Géza utca, a Rózsa utca vége, a Tátra utca, a Kolozsvári utca,  a József Attila utca, a Magtár utca, valamint a külterületi utak közül az Orbánhegyi utca autópályán túli része és a Damjanich utca.

A levegő minőségének további javulása várható, hogy 2021. január 1. után országosan betiltásra kerül az avar- és kerti hulladékok égetése.

Azonban az elmúlt fűtési időszak tapasztalatai ismét azt jelzik, hogy kényszerűségből, vagy takarékossági okokból egyre többen használnak szilárd tüzelésű fűtőberendezést. A nem megfelelő tüzelési szokások, valamint a műanyagféleségek és egyéb veszélyes anyagok elégetésének visszaszorítása érdekében fokozottabb figyelem fordítódik az ismeretterjesztésre és a figyelemfelhívásra. A közösségi felületeken, plakátokon és a helyi lapban is egyre több alkalommal kerül felhívásra a lakosság figyelme a fűtés általános szabályaira.

Kedvezőtlen szélirány esetén, főként a reggeli órákban tapasztalható településünkön a százhalombattai kőolaj-finomító felől érkező szennyezett levegő kellemetlen szaghatása, valamint hasonló probléma merül fel a helyi aszfaltkeverő üzem kapcsán is. Az kőolaj-finomítónál az idei évben elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok eredményeként remélhetőleg csökkenni fog a szaghatás.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Aerobiológiai Hálózata 32 allergén növényfaj és két gyakori penészgomba pollenjének az előfordulását méri a levegőben februártól október végéig. A mért eredményeket folyamatosan közzéteszik.

Magyarországon a legfőbb allergén növény a parlagfű. A Martongazda Nonprofit Kft. a közterületeken és beruházási területen több ütemben végzi a parlagfű irtást, annak megfelelően, mielőtt a virágzási időszak beköszönt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulladékkezelés

 

Martonvásáron a kommunális hulladékok intézményesített gyűjtését és elszállítását - az önkormányzati társulásban működtetett hulladékgazdálkodási rendszeren belül - a Depónia Nonprofit Kft. a VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel együttműködve végzi. Örömteli hírként szolgál, hogy bevezetésre került az új, két edényes hulladékgyűjtési rendszer, mely nagyban hozzájárul a szolgáltatás színvonalának növeléséhez.

A zöldhulladék gyűjtésének jelenlegi rendszere nem tartható fenn. A szolgáltató által vállalt szállítási gyakoriság nem elegendő. Az eltolódó évszakok következtében lakossági igény merült fel az utolsó zöldhulladék elszállítási nap (november közepe), december-januárig történő kitolására, vagy a Karácsony utáni fenyőfa elszállítással együtt történő zöldhulladék elvitelére. A helyzetet tovább fokozó tényező a már említett avar- és kerti hulladékok égetésének betiltása. Jelenleg a szállítási gyakoriság kérdése még nem tisztázott, ennek a kidolgozása még folyamatban van a szolgáltató részéről.

Martonvásár köztisztasági helyzetéről nem lehet a megelégedettség hangján szólni. A közterületek tisztán tartására és megtisztítására nagy figyelmet fordít az önkormányzat, de ezen a téren a folyamatos erőfeszítések ellenére a szemetelés és az illegális hulladéklerakás továbbra is jelen van. Ugyan a hulladékok lerakása a város egész területén tilos, a félreeső, elhagyatott területek gyakran mégis illegális szemétlerakóként funkcionálnak. Ilyen helyek elsősorban a 7-es főútról nyíló kisebb bekötőutak, ahol még az út menti növényzet is megfelelő takarásként szolgál. Ennek visszaszorítására több helyen kihelyezésre kerültek figyelemfelhívó táblák, valamint mobil megfigyelő kamerák Az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége az engedély nélkül elhelyezett hulladékok elszállíttatása a befogadásra alkalmas helyre, amennyiben az elkövető személye nem deríthető fel. Ezzel összefüggésben a települési környezet tisztaságának biztosítása egyre nagyobb költségeket ró az önkormányzatra. Ezen a téren folyamatos a tennivaló, mely során az önkormányzat számít a civil szervezetek és a lakosság segítségére is. Fontos feladat a szemlélet formálása, melyet már az óvodában és az iskolában el kell kezdeni.

Állami részéről is egyre nagyobb figyelem fordítódik az illegális hulladéklerakók megszüntetésére. Elindult a Hulladékradar bejelentési felülete, melyre már két ízben érkezett jelzés, valamint az idei évben 2 pályázat is kiírásra került (BM és ITM pályázatok) az illegális hulladéklerakók felszámolására, melyre önkormányzatunk is pályázott a maximális, 7 millió Ft támogatás megszerzése reményében. Reményeink szerint ennek a keretén belül több olyan önkormányzati ingatlan is megtisztításra kerülhet, ami eddig lerakóhelyként szolgált.

Az évenkénti egy-egy, a közszolgáltatási díjból finanszírozott lomtalanítás közti időszakban problémát jelent a lakosságnak a kisebb mennyiségű, nem kommunális hulladékok elhelyezése Hulladékudvar hiánya miatt, a jelenlegi állapot szerint, szinte megoldhatatlan a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok teljes körű helyi kezelése.

A hulladékgazdálkodási szolgáltató rendszeresen elektronikai hulladékgyűjtést szervez. A lejárt szavatosságú, felesleges gyógyszereinket a gyógyszertár fogadja. A papírt szívesen fogadjuk évi két alkalommal az iskolai papírgyűjtés keretében is, ahol a bevétel a tanulókat szolgálja. A legközelebbi MÉH telep Érden található.

Az életmódban bekövetkezett változások miatt sokkal több háztartási hulladék keletkezik, mint korábban (pl. ásványvizes, üdítős flakonok, különböző csomagolóanyagok). Figyeljünk vásárláskor a csomagolóanyagokra, ha lehet, ne kérjünk nylon zacskót, szatyrot, vigyünk kosarat, textil táskát magunkkal.

 

 

Ivóvízellátás

 

A különféle célú és mértékű vízhasználatok, a keletkező szennyvizek kezelése, környezetben történő elhelyezése/kibocsátása jelentősen befolyásolják a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét, állapotát. Emellett a mezőgazdasági tevékenység (műtrágyázás, állattartás és trágyakezelés) is jelentősen terhelő lehet (helyenként, esetenként szennyező).

A város vezetékes ivóvízzel való ellátottsága – a szőlőhegyi ingatlanok egy részének kivételével - teljes körű, az ellátást a Fejérvíz Zrt. biztosítja. A szolgáltatott ivóvíz minőségét a 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet szabályozza, amely 57 vízminőségi jellemző felső határértékét rögzíti. A Fejérvíz Zrt. tájékoztatása alapján a kétféle mikrobiológiai paraméter határértéke nulla, vagyis a szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai szempontból nem lehet kifogásolható. A 29 féle kémiai paraméternél a víz akkor tekinthető kifogástalan minőségűnek, ha a vizsgálati jellemzők nem haladják meg a jogszabályban rögzített határértéket. A 25 féle indikátorparaméter elsősorban az üzemellenőrzést szolgálja, a határérték-túllépés itt nem jár egészségkárosító hatással, de a víz ilyenkor kifogásolható minőségűnek tekinthető. A kémiai és indikátorparaméterek a víz természeti adottságaitól függnek, és tisztítással javíthatók. Az ivóvíz minőségét javító beruházások megvalósítása a közműtulajdonos önkormányzat feladata, melyhez a szolgáltató szakmai segítséget nyújt. A szolgáltatott ivóvizet a Fejérvíz Zrt. folyamatosan vizsgálja az akkreditált laboratóriumában, valamint az Nemzeti Népegészségügyi Központ is végez kontrollvizsgálatokat.

A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a város ivóvízellátása vízminőség tekintetében megfelelő. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében az ideiglenes beavatkozások és hálózati rekonstrukciós munkák mellett új kút kialakítása is szükséges. Erdőhát valamint Kismarton vízhálózata esetében mindenképpen fontos kiemelni, hogy pályázati forrásból tervezzük a teljes mértékű felújítását, modernizálását.

 

 

Szennyvízkezelés

 

A szennyvíz-hálózatra való rákötési arány egyre kedvezőbb, de törekedni kell a lehetséges maximum elérésére. A még derítővel működő ingatlanok esetében, ahol a rákötés lehetősége egyébként biztosított, környezetterhelési díjat kell fizetni. A műszaki okok miatt ez idáig rákötni nem tudó ingatlanok esetében a műszaki megoldások mielőbbi kidolgozására, az ezzel kapcsolatos egyeztetések szolgáltatóval történő mielőbbi lefolytatására van szükség. Ott ahol szennyvíz keletkezik, és a műszaki rendelkezésre állás nem biztosított, kötelező igénybe venni a szippantott szennyvízszállítási közszolgáltatást. Az igénybevétel azonban nincs arányban az elfogyasztott vízzel, amelynek az oka vélhetően az, hogy a házi gyűjtőaknák szikkasztó rendszerűek, vagy nem rendelkeznek megfelelő vízzárósággal. A folyékony hulladék összegyűjtése tekintetében Közszolgáltató váltás történt. Az eddigi Central Container Kft.-t 2020. december 1. napjával felváltja a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. A szolgáltatás feltételei, és árai ezt követően is azonosak maradnak a korábbiakkal.

 

 

Csapadékvíz elvezetés

 

A településen a csapadékvíz elvezetése nagyrészt megoldott. A közelmúlt rendkívüli csapadékmennyisége azonban nem egyszer gondot okozott. A vízelvezető árkok megfelelő karbantartására, valamint a gépkocsi beállóknál található átereszek tisztán tartására, a megfelelő átbocsátó keresztmetszet kialakítására és fenntartására, folyamatosan ügyelni kell.  Ezen feladat az ingatlan tulajdonosát, használóját terheli. Csapadékvíz elvezetés szempontjából leginkább gondot jelentő utcák a Szent László utca egyes részei (főleg az iskolától a Jókai Mór utcáig terjedő szakasz és a túloldalon az idősek otthonától a patakba vezető árokig húzódó szakasz), a Határ utca, valamint a Fehérvári utca Baracska felőli része. A jövőben nagyobb gondot kell fordítani ennek az ellenőrzésére is, mivel az évek során csak romlott a helyzet és az önkormányzat számára egyre nagyobb problémát jelentenek az esőzésekkor előforduló kiöntések, melyhez nem csak az ingatlantulajdonosok, használók karbantartási kötelezettségének elmulasztása, hanem a gazdák mezőgazdasági terményszállításakor elszóródó rakomány árokba történő kerülése is nagyban hozzájárul.

 

 

Zöldterület gazdálkodás

 

Martonvásár és környéke kedvező megjelenésű a zöldterületek tekintetében. A térség zöldfelületi arculatát meghatározza a város körüli nagy kiterjedésű mezőgazdasági terület és a kastélypark. A település kondicionálásában fontos szerepet játszanak a belterületi zöldfelületek, amelyek alapvetően rendezettek. A családi házas övezeten belüli területek is magas zöldfelületi részaránnyal rendelkeznek. A Brunszvik-kastély és zöld környezete városképi szempontból is jelentős. Az önkormányzati területek gondozását a Martongazda Nonprofit Kft. végzi. Az összes belterületi zöldfelület cca. 170 000 m2

 

 

Az egészség és a környezet összefüggései

 

Az ember és környezete szoros kölcsönhatásban áll egymással. A környezeti károsodások legtöbb esetben az emberi egészségre is kihatnak. Nyilvánvaló, hogy a szennyezett levegő vagy víz közvetlenül is károsíthatja az egészséget, de eltérő mértékben minden környezeti elem szennyezettsége, és minden környezeti veszélyeztető tényező hatást gyakorol az ember egészségére.

A koronavírus-járvány egyetlen pozitív hatása a környezetre nehezedő nyomás, a szennyezés csökkenése. A jelenséget először Kínában figyelték meg, amikor az Európai Űrügynökség közzétette a tavaly december 20. és idén március 16. között gyűjtött adatait a levegő minőségére vonatkozóan. Megállapították: a gyárak, az erőművek és a közlekedés leállítása miatt körülbelül 40 százalékkal esett vissza a nitrogén-dioxid-koncentráció a kínai városokban. Hasonló tendenciákat figyeltek meg Észak-Olaszországban is. A kedvező környezeti hatások az űrből készült felvételeken is érzékelhetők, elsősorban az üvegházhatású gázok csökkenésében – globálisan is.

Martonvásáron olyan településen élhetünk, ahol ellenőrzött, jó minőségű ivóvizet tudunk fogyasztani, a keletkezett szennyvíz tisztítása megtörténik, az egész lakosság bekapcsolt a szervezett kommunális hulladékgyűjtésbe és szállításba. A város területén nincs olyan ipari üzem, amely jelentősebb mértékben szennyezné a levegőt, valamint a vezetékes földgáz-használat kimagasló aránya miatt a fűtési időszakban sem kell jelentékenyebb mértékben számolni a levegő porral és korommal való szennyezettségével.