Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

327/2020. (11. 24.) a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról és véleményezési szakasz lezárásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

327/2020. (XI.24.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő

módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról és véleményezési szakasz lezárásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatban, hogy

  1. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges, mivel a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős,
  2. megállapítom a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadott módosítások a tervanyagban átvezetésre kerültek, és ezzel a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárom,
  3. a településrendezési eszközök jelen döntéssel összhangban átdolgozott tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldöm végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal részére, azzal, hogy az Estike utca- Béke utca menti lakó fejlesztési területek áthelyezése (meglévő lakóterületek mezőgazdasági területbe történő visszaminősítése, szomszédos területeken lakóterületek kijelölése) az érintett ingatlanok (Martonvásár 0243/23, 0243/7, 0243/8, 0243/9, 0243/17, 0243/18, 0243/19, 0243/20, 0243/33, 0243/35 hrsz.) tulajdonosaival megkötendő megállapodások aláírását követően módosul.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2020. november 30.

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester