Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

183/2020. (7. 21.) a "Martonvásár közigazgatási területén az 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése" tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntés

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2020. (VII.21.) határozata

a „Martonvásár közigazgatási területén a 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Martonvásár közigazgatási területén a 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás anyagi fedezetét a BMÖGF/1162-1/2018. számú támogatói okirattal nyújtott kormányzati (belügyminisztériumi) támogatás terhére biztosítja.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – a polgármester által 2020. július 03. napján indított „Martonvásár közigazgatási területén a 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásaképpen – az alábbi döntéseket hozza:

 

A) „Martonvásár közigazgatási területén a 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményes.

 

B) „Martonvásár közigazgatási területén a 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárásban

a)      Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

·         DIALCONT KFT. (Székhelye: 2800 Tatabánya, Dr. Mohi Dezső utca 1. A. ép.)

·         Keszmann & Bodnár Kft. (Székhelye: 2831 Tarján, Héregi út 5.)

·         TÓ-VILL Kft. (Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/A.)

b)      Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

·      TÓ-VILL Kft. (Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/A., ajánlati ár: nettó 24.183.685.- Ft, azaz bruttó 30.713.280,- Ft).

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B/b. pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel az ajánlati felhívásban közzétett, jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-4. pont – polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

3. pont – 2020.07.24.

4. pont – 2020.07.31.

 

183/2020. (VII.21.) határozat melléklete:

 

„Vállalkozási szerződés

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlaszám 1: 11736082-15727433-10230002;

Telefon: +36 22/460-004       

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név: TÓ-VILL Kft.

székhely:                                ……………………

adószám:                                ……………………

MKIK szám:                           ................................

számlaszám:                           …............................

képviseli:                                 ................................

NÜJ:                                       ……………………

Képviselő elérhetősége:          ................................

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2020.07.03. napján megküldött ajánlattételi felhívással beszerzési eljárást indított „A Martonvásár 1078 hrsz. alatti Egészségház környezetében légkábel kiváltása és trafó áthelyezése” tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2020.07.21-i ……./2020. (VII.21.) KT határozat szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést megkötik.

1.2.      A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést a beszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.      A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és kapcsolódó Ajánlati Dokumentáció alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzését Martonvásár területén az alábbi helyen: hrsz. 1044, 1077/6 és 1077/7. A Vállalkozó köteles a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák megvalósítását a beszerzési dokumentumokban megadottak szerint elvégezni, valamint az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a beszerzési dokumentumok bármely részében előírásra kerültek.

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a beszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.

2.2.      A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a beszerzési eljárás során neki átadott műszaki dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott terveket és követelményeket az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

2.3.      A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően,  határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

 

3. A VÁLLALKOZÓI  DÍJ

3.1       A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 24.183.685,- forint, azaz nettó huszonnégymillió-száznyolcvanháromezer-hatszáznyolcvanöt forint, mely a beszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő, a fordított ÁFA fizetés szabályai nem érvényesülnek.

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik a BMÖGF/1162-1/2018 számú 429383 azonosító számú „Brunszvik terv” című pályázati forrás (elektromos közművek költségvetés munkanemei) terhére, azon túl – szükség esetén – a Megrendelő saját forrásából finanszírozza a kivitelezést.

 

3.2.      A Szerződéses Ár a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges  kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag biztosításának a teljes költségét is, a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, a felvonulási-, vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és lebonyolításának a költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a beszerzési dokumentumokban rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez közvetlenül, vagy közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult.

            3.3.      A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, és azok üzemeltetésével összefüggő mindazon közüzemi díjak (energia) összegét is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.

  1. A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többletmunká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron került meghatározásra. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik.
  2. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3.6.      Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki.

 

4. TELJESÍTÉSI RÉSZ- ÉS VÉGHATÁRIDŐ

  1. Vállalkozó részteljesítési számla benyújtására jogosult. Az első számla benyújtásának feltétele a szerződött munka megrendelő megbízottja által igazolt legalább 40 %-os készültsége, a teljes kivitelezési költség legfeljebb 90 %-os összegéig lehetséges.
  2. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

4.3.            A Vállalkozó – Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásának birtokában – előteljesítésre jogosult.

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK

5.1.      A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

5.2.      Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

  1. A Megrendel