Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

173/2020. (6. 30.) a Brunszvik sétány megvalósítása érdekében kötendő szerződés elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

173/2020. (VI.30.) határozata

a Brunszvik sétány megvalósítása érdekében kötendő szerződés elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Brunszvik sétány – a martonvásári vasútállomást a Brunszvik kerttel összekötő nyomvonalon történő – megvalósításával, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert – lényeges tartalmát nem érintő esetleges módosítása melletti –aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

……./2020.(VI.30.) határozat melléklete:

 

S z e r z ő d é s

 

amely létrejött egyrészről a

Magyar Tudományos Akadémia (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., képviseli: Dr. Lovász László elnök), a továbbiakban: Tulajdonos, illetve MTA,

 

másrészről az

Agrártudományi Kutatóközpont (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2., képviseli: Dr. Balázs Ervin főigazgató), a továbbiakban: Használó, illetve ATK,

 

harmadrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), a továbbiakban: Beruházó, illetve MVÖ

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

 

 

Előzmények

 

A felek 2019. április hónapban előzetes megállapodást (a továbbiakban: Előzetes Megállapodás) kötöttek egymással a martonvásári vasútállomást a Brunszvik kerttel összekötő, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában álló, Martonvásár belterület 176. hrsz-ú, a természetben 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. szám alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) is átvezető Brunszvik sétány kialakítása és ennek keretében egy kerékpárút megvalósítása céljából. Az előzetes megállapodást a felek a Pannónia Szíve Program keretében Martonvásár város területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról szóló 1521/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján, a határozatban foglaltak eredményes végrehajtása, valamint a szükséges intézkedések megtétele érdekében kötötték. A felek az előzetes megállapodásban foglaltak szerint és azzal összhangban a kerékpárutat is magában foglaló Brunszvik sétány (a továbbiakban: Sétány) beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítása és a megvalósítás utáni üzemeltetése céljából az alábbi szerződést kötik:

 

 

1.      Eltérés az Előzetes Megállapodásban foglaltaktól, a használat jogcíme:

 

A felek megállapítják, hogy az előzményekben hivatkozott Előzetes Megállapodás megkötését követően hatályba lépett a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) 2019. szeptember 01. napjától hatályos módosítása, amelyek szerint a Tulajdonos és a Használó közötti fenntartói – irányítói kapcsolat megszűnt, ugyanakkor a Beruházással érintett Martonvásár belterület 176. hrsz-ú ingatlan szerződéssel az ATK használatába került. E körülményre tekintettel a felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy az Előzetes Megállapodás 3. pontjának második bekezdésében foglaltaktól eltérően nem kötnek az ATK használatában álló Ingatlannak a Beruházással érintett területrészére haszonkölcsön-szerződést, azonban a területrészt a Használó a jelen szerződésben foglalt feltételekkel, időtartamra és célra a Beruházás megvalósítása, majd az azt követő üzemeltetés érdekében a Beruházónak alhasználatba adja, amely alhasználathoz a Tulajdonos a jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

 

 

2.      Az alhasználat ingyenessége

 

         A felek megállapodnak, hogy az alhasználat ingyenes, azzal, hogy a Beruházónak a jelen szerződés, valamint 7. g) pont szerinti üzemeltetési szerződés szerinti költségeket és díjakat viselnie kell.

         Az ingyenesség megszűnik a célhoz kötöttség megsértése, vagy bármely más olyan, a Beruházó által elkövetett szerződésszegés esetén, amelyre alapozva a szerződés rendkívüli felmondással felmondásra kerül. Ez esetben a Beruházó köteles a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló magatartás tanúsításának kezdetétől az alhasználat tényleges megszüntetéséig és az alhasználattal értintett terület visszaadásáig terjedő időre a használattal érintett területre nettó 30 €/m2/év forintban számított bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű használati díjat fizetni.

 

3.      A Beruházó alhasználatának célja és célhoz kötöttsége:

 

         A Használó a jelen szerződéssel érintett területeket kifejezetten és kizárólagosan a Sétány Beruházás megvalósítása, illetőleg a megvalósulást követően a Sétány üzemeltetése céljából adja a Beruházó alhasználatába. Ettől eltérő bármilyen használat jogellenes és tilos, amely a Beruházó részéről elkövetett olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre alapozva mind a Tulajdonos, mind a Használó (együttesen is és önállóan is) jogosult az alhasználatot azonnali hatállyal mindennemű kártalanítás nélkül felmondani. A Beruházó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen pontra alapított azonnali hatályú jogszerű felmondás esetén sem a Tulajdonossal, sem a Használóval szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel.

 

4.      Az alhasználat tartama

 

         Az alhasználat az érintett területeknek az 5. pontban meghatározott átadásának napjától a jelen szerződés megszűnéséig tart.

 

5       A Használó a Beruházás megvalósításához szükséges területeket az alábbiak szerint adja át a Beruházónak:

 

a)   a Brunszvik út felőli gazdasági bejárat és a vasút felőli főbejárat közötti, a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező helyszínrajzon „A” betűvel és piros színnel jelezett, összesen ..... m2 területrészt legkésőbb 2020. június 30. napjáig;

 

b)   a Brunszvik út felőli gazdasági bejárat és Brunszvik kert közötti a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező helyszínrajzon „B” betűvel és zöld színnel jelezett, összesen ..... m2 területrészt legkésőbb 2020. szeptember 01. napjáig.

 

A fentiek szerint a jelen szerződés alapján a Beruházó alhasználatába adott területrész összes területe („A” + „B”) ................ m2.

 

Az a) és b) pontban rögzített területátadások alapján Beruházó jogosult a kivitelezéshez szükséges munkaterület átadására az általa lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező részére, melyre meghívja Tulajdonos és Használó képviselőjét.

A kivitelezés befejezésével a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására is Beruházó jogosult, a Tulajdonos és Használó képviselőjének eljárásra történő meghívása mellett.

 

6.      A Használónak a területek átadásán felüli, további kötelezettségei:

 

         A Használó köteles az 5. b) pont szerinti területrészen meglévő épületeket a területrész átadási határidejéig, azaz 2020. szeptember 01. napjáig kiüríteni, figyelemmel arra, hogy ezen épületeket a Beruházás megvalósítása érdekében el kell bontani (a bontás nem a Használó kötelezettsége).

 

         Amennyiben a Használó ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, tudomásul veszi, hogy az esetleges késedelemből fakad