Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

164/2020. (6. 30.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2020. (VI.30.) határozata

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra az alábbiak szerint:

a.)   az önkormányzat fenntartásában lévő Budai és Fehérvári út menti járdák felújítására a Szent-László patak és a Rákóczi u. közötti szakaszon mindkét oldalon [a kiírás c) pályázati alcélja szerint],

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázathoz szükséges önrészt az alábbiak szerint biztosítja:

a.)   az 1.) a.) pont szerinti bruttó 26.666.666 Ft tervezett összköltségű fejlesztéshez 6.666.666 Ft önrészt biztosít a 2020. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerint benyújtsa, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye és támogatott pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos