Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

163/2020. (6. 30.) Mária Terézia királynő Martonvásárt Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelének kölcsönadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

163/2020. (VI.30.) határozata

Mária Terézia királynő Martonvásárt Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelének kölcsönadásáról

 

1.                  Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő „Mária Terézia királynő Martonvásárt Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelének” határozatlan ideig történő kölcsönadását az Agrártudományi Kutatóközpontban működő Beethoven Emlékmúzeumban történő kiállítás céljára.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti szerződés lényeges tartalmának változtatása nélkül, az 1. pontban foglalt ügylethez kapcsolódó haszonkölcsön szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

163/2020.(VI.30.) határozat melléklete:

 

Haszonkölcsön szerződés

amely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13.

törzsszáma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 11736082-15727433

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

mint Kölcsönadó

 

másrészről  ……………………………………………

székhelye: …………………………

adószáma: …………………………….

bankszámlaszáma: ………………………….

képviseli: ……………………………………………….

mint Kölcsönvevő

között.

 

1. A Kölcsönadó átadja az alábbi műtárgyat a Kölcsönvevő 2020. június 26. napjától a 2462 Martonvásár, Brunszvik út 2. szám alatti Beethoven Múzeum helyszínén megvalósuló állandó kiállítás céljából:

 

Mária Terézia Martonvásárt idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevele” (a továbbiakban: műtárgy)

zöld kartondobozban (27,5 x 36 cm), bordó bársonykötésbe foglalt 24 x 33,5 cm nagyságú 10 oldalas oklevél

 

Biztosítási érték: 1.725.000 Ft

 

A kiállítás időtartama: 2020.06.26-tól határozatlan ideig

A kölcsönzés időtartama: 2020.06.26-tól határozatlan ideig

 

A műtárgyról készült fényképek és az oklevél tartalmáról szakfordító által készített magyar nyelvű szöveg a szerződés mellékletét képezi.

 

2. A kölcsönvétel ideje és egyben jelen Szerződés hatályba lépése a kiállítási tárgy átadásával kezdődik és a műtárgynak a Kölcsönadóhoz történő visszaérkezésével ér véget.

A szerződő felek a műtárgy átvételét átadás-átvételi elismervénnyel igazolják, valamint a műtárgy átadáskori állapotáról jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

3. A Kölcsönvevő anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a kölcsönvett műtárgyért. A Kölcsönvevő biztosítja a kölcsönzött műtárgy állagvédelmét, valamint gondoskodik a műtárgy megfelelő biztonságos őrzéséről. A Kölcsönvevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a műtárgyban keletkezett minden – az idő múlásából eredő természetes állapotromlást meghaladó – kárért. A kártérítési kötelezettség érvényes abban az esetben is, ha a kár a Kölcsönvevő partnereinek, az általa megbízott cégeknek tevékenysége, mulasztása következtében keletkezik. A műtárgy esetleges károsodásáról a Kölcsönvevő a Kölcsönadót haladéktalanul tájékoztatni tartozik. A műtárgy teljes károsodása esetén a felek által paritásos alapon delegált csoport által megállapított értéket kell megtéríteni, azzal, hogy az nem lehet kevesebb az 1. pontban megjelölt értéknél. Egyéb károsodás esetén a kár értékét a felek által paritásos alapon delegált csoport állapítja meg. Amennyiben a felek delegáltjai a kár mértékét eltérően ítélik meg, és a felek nem tudnak megegyezni a kártérítés mértékében, a Kölcsönadó független szakértőt kér fel a kárbecslésre. A kártérítési vita minden költségvonzata a Kölcsönvevőt terheli. Amennyiben a Kölcsönvevő nem fogadja el a független szakértő becslését, a további eljárást a Kölcsönadó székhelye szerinti bíróság folytatja le.

 

4. A kölcsönadott műtárgynak a biztosítását a Kölcsönvevő vállalja. A biztosítást a Szerződés részét képező biztosítási kötvény vagy állami garanciavállalás igazolja, melyet Kölcsönvevő megküld Kölcsönadó legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.

 

5. Kölcsönvevő biztosítja, hogy a műtárgy kiadása napjának (1771. július 10.) évfordulóin, azaz minden év július 10-én – illetve ha a munkarend szerint a kiállításnak nem nyitvatartási ideje, az azt követő nyitvatartási napon – a martonvásári lakcímmel rendelkezők a műtárgyat ingyenesen megtekinthessék.

 

6. A Kölcsönvevő a műtárgyon bármiféle beavatkozásra (restaurálás, konzerválás) csak a Kölcsönadó engedélyével jogosult.

 

7. A Kölcsönvevő a műtárgyat harmadik személynek, intézménynek nem kölcsönözheti csak a Kölcsönadó külön engedélyével.

 

8. A Kölcsönvevő a kölcsönzött műtárgyról tudományos célra, illetve tudományos közlés céljából fényképfelvételt csak a Kölcsönadó engedélyével készíthet, a műtárgyról készült bármilyen reprodukció közléséhez ugyancsak a tulajdonos engedélye szükséges. A Kölcsönvevő köteles feltüntetni mind a kiállításon, mind a kiállításhoz készülő a kölcsönvett műtárgyat tartalmazó összes kiadványon (katalógus, információs anyag, képeslap stb.) a tulajdonos nevét utalással a kölcsönzésre. A Kölcsönadó a kölcsönzésért a kiállítási katalógus három (3) példányára tart igényt, amennyiben a kiállításhoz katalógus készül.

 

9. A szerződés határozatlan időre szól. Szerződést a felek indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal mondhatják fel. A felmondási idő lejártával a műtárgy Kölcsönadó részére történő visszaadásával szűnik meg a szerződés.

 

10. Kölcsönadó írásban indokolással ellátva rendkívüli felmondással élhet Kölcsönvevő felé, ebben az esetben a műtárgyat haladéktalanul vissza kell adni Kölcsönadó részére.

 

11. A műtárgy visszaadásakor a felek a műtárgy állapotáról és az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

12. A szerződő felek a felmerülő minden peres ügyben a Kölcsönadó székhelye szerinti bíróságot jelölik ki illetékesnek. Jelen szerződés minden módosítása csak írásban érvényes. Egyebekben a mindenkor érvényes Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, amennyiben jelen szerződés pontjai mást nem határoznak meg.

 

Martonvásár, 2020. június 26.

 

 

 

                  XXXXXXXXXXXX                                                         Dr. Szabó Tibor

                      XXXXXXXXX                                                                polgármester

          Kölcsönvevő képviseletében                                        Kölcsönadó képviseletében

 

· Treka92 - 2020. június 30. 00:00 Nyomtatás