Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

161/2020. (6. 30.) tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön-szerződés megkötéséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

161/2020. (VI. 30.) határozata

tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön-szerződés megkötéséről

a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy dönt, hogy az Önkormányzat beruházásában az NGM/SZERZ/392/2016. számú támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi fedezetből, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 1075 hrsz-ú ingatlanon az FE/UT/NS/A/221/23/2018. számú építési engedély alapján 666 négyzetméter területen megvalósított „Martonvásár, Brunszvik út mentén parkolósáv” vonatkozásában a határozat melléklete szerinti feltétekkel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel „Tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön szerződés Közfeladatként Végzett Beruházás esetén” elnevezésű szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pont szerinti Szerződésben vállalt fenntartási és üzemeltetési kötelezettségek teljesítéséhez a pénzügyi fedezetet Martonvásár Város Önkormányzata mindenkori költségvetése terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szerződést és annak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

2. pont – folyamatos a szerződés fennállása alatt

3. pont – 2020.07.15.

 

 

161/2020. (VI.30.) határozat 1. melléklete:

 

tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön szerződés

Közfeladatként Végzett Beruházás esetén

 

 

amely létrejött egyrészről a

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

székhelye:                               1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

statisztikai számjele:               14605749-5221-573-01

adószáma:                               14605749-2-44

cégjegyzékszám:                     01-10-046265

képviseli:                                Tasi Márta vagyonnyilvántartási osztályvezető és dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási osztályvezető

mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Magyar Közút)

 

másrészről a

Név: MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Statisztikai számjel: 15727433-8411-321-07

Törzskönyvi azonosító: 727431

Adószáma: 15727433-2-07

Képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint beruházó (a továbbiakban: Beruházó)

 

továbbiakban együttesen: Felek, egyenként Fél között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

 

Általános rendelkezések

 

 1. A Felek rögzítik, hogy a Beruházó az alábbiakban meghatározottak szerint Martonvásár, Brunszvik út mentén parkolósávot épített meg (továbbiakban: Beruházás) saját költségén.

 

A Felek rögzítik, hogy a Beruházó a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 2016.12.20. napján kötött, NGM/SZERZ/392/2016. számú támogatási szerződésben alapján támogatásban részesült (ún. hazai támogatás).

 

A tulajdonosi hozzájárulás egyik elengedhetetlen feltétele az, hogy a Beruházó érvényes jogcímmel rendelkezzen a pályázatban szereplő (Magyar Állam tulajdonában álló) ingatlan igénybevétele (hasznosítása) tekintetében.

 

 

 1. A Magyar Közút kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban. Nvtv.) 11. § (8) bekezdése alapján önállóan, saját hatáskörben jogosult azzal, hogy amennyiben a jelen szerződésben meghatározott Beruházás megvalósítására részben vagy egészben európai uniós, illetve hazai támogatásból kerül sor, úgy jelen szerződést a Magyar Közút – figyelemmel az Nvtv. 11.§ (8) e) pontjára - az MNV Zrt. 2010. december 28-án kelt, G-2/241-21/11 számú meghatalmazására figyelemmel, az MNV Zrt. nevében és képviseletében eljárva köti meg.

 

Az MNV Zrt. meghatalmazottjaként a Magyar Közút kijelenti, hogy nem tesz olyan intézkedést a pályázóval szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – Európai Uniós projektek esetén a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglalt fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettsége teljesítését veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi.

 

A pályázat benyújtásától a fenntartási idő végéig a fejlesztendő területek a pályázó rendelkezésére állnak, és a beruházásaikat aktiválhatják.

 

Amennyiben a pályázat során a jelen szerződés tárgyát képező bármely állami tulajdonban álló ingatlan megterhelése is szükséges, akkor az ingatlan – nyilvántartási bejegyzésre alkalmas módon megtörténő megterhelésről az MNV Zrt. a Beruházó tárgyi Beruházás vonatkozásában között Támogatási Szerződése ismeretében, külön eljárás keretében dönt.

 

 1. A Felek a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott Ingatlan hasznosítására vonatkozóan jelen atipikus haszonkölcsön szerződést kötik. A Felek a szerződés megkötése vonatkozásában - tekintettel az Nvtv. 11. § (17) bekezdés a) pontjára, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 24. § (2) bekezdés a) pontjára,- versenyeztetés mellőzésével élnek.

 

 1. Jelen szerződés tárgya

 

 1. A Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában és a Magyar Közút 1/1 hányadú vagyonkezelésében áll(nak) az alábbi ingatlan(ok) (a továbbiakban: Ingatlan):

 

Település

Helyrajzi szám

Ingatlan alapterülete (m2)

Ingatlan igénybevétel (m2)

 Martonvásár

1075

29.810

 teljes burkolt felület 666 négyzetméter

 

 

 1. A Beruházó az Ingatlan 666 m² területű részén (a továbbiakban: Ingatlanrész) a Tordillo Bt., Tódor Dénes tervező által elkészített Martonvásár, Brunszvik út mentén parkolósáv építése megnevezésű, 08/2017. számú, 2017 szeptemberi keltezésű tervdokumentáció alapján „a 81108 j. országos közút 0+364-0+601 km szelvényében jobboldali parkolók kiépítését, buszmegállók építését csapadékvíz elvezetéssel együtt” munka megvalósítását tervezte (a továbbiakban: Létesítmény) és a 2018.05.08. napján véglegessé vált FE/UT/NS/A/221/23/2018. számú építési engedély alapján megvalósította.

Beruházó ezennel nyilatkozik, hogy az illetékes közútkezelő által tárgyi beruházás megvalósításához kiadott közútkezelői, nyilatkozat iktatószáma: FEJ-1386/2/2017, a forgalomba – helyezéshez: FEJ.263/3/2020.,

Beruházó ezennel nyilatkozik, hogy az Ingatlan vagyonkezelője által tárgyi beruházás engedélyezési eljárásának lefolytatásához kiadott vagyonkezelői hozzájárulás iktatószáma: ITH-2018/002907.

 

 1. Jelen szerződés aláírásával a Magyar Közút biztosítja, hogy a Beruházó a megvalósított beruházás üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges mértékben, haszonkölcsön jogcímén igénybe vegye az Ingatlan jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a Létesítmény által elfoglalt Ingatlanrészét a Létesítmény fennmaradásáig terjedő időszakra.

 

 1. A Magyar Közút biztosítja a Beruházó részére, hogy a Beruházó a pályázat során vállalt, és/vagy a részére jogszabályban, hatósági határozatban előírt – a Létesítményre vonatkozó – építési, üzemeltetési és fenntartási kötelezettségeit teljesítse, az ahhoz szükséges mértékben az Ingatlanrészt igénybe vegye.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére az Nvtv.,a Vtv., és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

A Beruházó képviselője jelen megállapodás aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Beruházóval szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 25. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok.

 

1.5.1. A Beruházó képviselője jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Beruházó az Nvtv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint a 11. § (10) bekezdésében rögzítetteknek megfelel, azaz átlátható szervezetnek minősül.

1.5.2. A Beruházó képviselője jelen szerződés aláírásával – hivatkozva az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglaltakra – vállalja, hogy

 1. a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
 2. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 3. a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy az 1.5.1. pont szerinti átlátható szervezetek vesznek részt.

1.5.3. Jelen szerződést a Magyar Közút kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy a tervezett igénybevétel nem vezethet a közút állagának romlásához, a közúti forgalom biztonságának sérelméhez vagy veszélyeztetéséhez, továbbá az igénybevétel nem akadályozhatja a Magyar Közút, mint vagyonkezelő valamint a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési, karbantartási és egyéb feladatainak ellátását és az adott közúti szakaszhoz kapcsolódó hálózatfejlesztési és korszerűsítési tervek, programok végrehajtását.

 

2. A Létesítmény jogi helyzete

 

 1. A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi, erre tekintettel a Beruházó a kivitelezési időszak alatt a Létesítményt idegen dolgon végzett beruházásként tartotta nyilván könyveiben. A beruházást követően a Létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is a Beruházó végzi értéknövelő beruházásként, és azt továbbra is saját könyveiben tartja nyilván.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Létesítményt a Beruházó saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósította meg a végleges építési engedélynek (továbbiakban: Engedély) - továbbá különös tekintettel a közútkezelői nyilatkozatnak - megfelelően. Erre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó a Létesítmény létrehozásának költségeivel, illetve a Beruházó által vállalt, vagy részére jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt fenntartási feladatok teljesítésével kapcsolatban a Magyar Közúttal, valamint a Magyar Állam bármely más képviselőjével, intézményével, cégével szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet.

Amennyiben a Létesítmény fenntartása, üzemeltetése során a Beruházó által harmadik személynek okozott kár megtérítése vonatkozásában harmadik személy követeléssel lépne fel akár a Beruházóval, akár a Magyar Közúttal szemben, ezen kár teljeskörű megtérítésére a Beruházó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy a Létesítmény építésével, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség a Beruházót terheli, Magyar Közút semmilyen jogcímen nem köteles semmilyen kifizetésre, költségtérítésre. A Létesítmény üzemeltetéséből eredő károkat a Beruházó köteles megtéríteni.

 

 1. A Beruházó vállalja, hogy amennyiben a Létesítmény közúti funkciót is ellát (pl. árok), úgy a Beruházó a Létesítmény használatát a Magyar Közút számára térítésmentesen biztosítja, függetlenül a Létesítmény jogi helyzetétől.

A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Beruházó a Magyar Közút másodszori felszólítására sem tesz eleget a közös használatban álló Létesítményre vonatkozó fenntartási kötelezettségének, úgy a Magyar Közút a fenntartással, kezeléssel kapcsolatos feladatot elvégezteti az illetékes szervezettel, a munkavégzésről pedig számlát bocsát ki Beruházó felé.

 

3. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos nyilatkozatok

 

 1. A Magyar Közút korábban hozzájárult a Létesítménnyel kapcsolatos teljes körű hatósági engedélyezési eljárás lefolytatásához, és ahhoz hogy az Engedély kiadásra kerüljön.
 2. A Beruházó a Létesítmény megvalósításához szükséges munkálatok során az Engedély rendelkezéseit betartotta.
 3. A Magyar Közút kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére kizárólag a Létesítmény végleges Engedély alapján történő megvalósítását követően az Ingatlanrész igénybevételére vonatkozó rendelkezések rögzítése miatt került sor. Mindez a Beruházót nem mentesíti a jogszabályban, illetve hatósági határozatokban előírt egyéb feltételek teljesítése, illetve a beruházási és a fenntartási feladatok teljesítése alól.

 

4. Az Ingatlanrész igénybevételével kapcsolatos egyéb rendelkezések

 

 1. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Beruházó az Ingatlanrész területén az Engedély szerinti munkálatokat jogszerűen elvégezte, valamint a Beruházó jogosult valamennyi szükséges hatósági és egyéb engedély birtokában a Létesítményt üzemeltetésére és fenntartására. A Létesítmény kivitelezésének befejezését követően a Beruházó az Ingatlanrészről a fel nem használt építési anyagokat saját költségén eltávolította, az esetleges környezeti kármentesítést elvégezte és az Ingatlanrészt rendeltetésszerű állapotba helyreállította.
 2. A Beruházó köteles a szerződés 1.2. pontjában meghatározott Ingatlanrészt rendeltetésszerűen használni, és megtéríteni minden olyan kárt a Magyar Közútnak, illetve harmadik személynek, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered, illetve a kivitelezési munkálatok során keletkezett.
 3. A Beruházó kijelenti, hogy az Ingatlanrészt közfeladata ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben veszi igénybe a Magyar Közúttól. Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése rendelkezésével összhangban a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, Beruházó által megtett nyilatkozatra tekintettel Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti hasznosításra ingyenesen, ellenérték nélkül kerül sor.
 4. A Felek kijelentik, hogy a Beruházó a Létesítmény továbbhasznosítására nem jogosult, azonban annak fenntartására külön szerződésben megbízást adhat harmadik személynek.

 

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

 

 1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
 2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

 

 1.  Vegyes rendelkezések

 

 1. Jelen szerződés a Felek által történő aláírása napján érvényesen létrejön és hatályba lép.

Jelen szerződés jogcíme alapján atipikus haszonkölcsön megállapodás, figyelemmel arra is, hogy a dolog haszna jelen szerződés alapján a Beruházót illeti meg. Jelen szerződés – amennyiben érvényesen létrejön és hatálybalép - tulajdonosi hozzájárulásnak és egyetértésnek is minősül a megépült Létesítmény vonatkozásában.

 1. A Létesítmény fennmaradásáig tartó időszak alatti üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költség a Beruházót terheli.
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:519. §-a szerint amennyiben a Beruházó jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A beruházással kapcsolatos bármely költség, vagy kár a Magyar Államra, illetve a képviseletében eljáró MNV Zrt.-re vagy a Magyar Közútra nem hárítható át.

 1. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésre az Nvtv., a, Vtv., a Ptk. és egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelenné, vagy hatálytalanná válik, vagy annak minősül, a szerződés többi, egyéb rendelkezése ettől függetlenül érvényben és hatályban marad.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít. A Beruházó nem terhelheti meg semmiféle módon az Ingatlant.
 2.  Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő követelések tekintetében az elévülést a Ptk. 6:25 § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a jogosultnak a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítása is megszakítja.

 

Jelen szerződést a Felek 3 eredeti példányban írják alá. A szerződés 2 eredeti példánya a Beruházót, 1 eredeti példánya pedig a Magyar Közutat illeti meg.

Beruházó – amennyiben másodikként írja alá jelen megállapodást - köteles az aláírást követő 20 napon belül a szerződés 1 eredeti példányát a Magyar Közút részére, a szerződés SAP számára hivatkozással visszaküldeni.

Ennek elmulasztása esetén Beruházó köteles a Magyar Közút részére 1000 Ft+ ÁFA/ nap késedelmi kötbérként megfizetni.

 

A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.

 

 

Kelt Budapesten, 2020. ………. hó … napján                            Kelt Martonvásáron, 2020. ………. hó … napján

 

 

 

_____________________________________

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Magyar Közút

képviseli:

Tasi Márta vagyonnyilvántartási osztályvezető és

dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási osztályvezető

_____________________________________

Martonvásár Város Önkormányzata

Beruházó

képviseli:

Dr. Szabó Tibor

polgármester

 

 


MELLÉKLET

 

 

NYILATKOZAT

 

 

 

Alulírott dr. Szabó Tibor, mint Martonvásár Város Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában az NGM_SZERZ/392/2016. szerződésszámú kormányzati forrásból megvalósuló „a 81108. számú közút mellet parkolósáv kialakítása” projekthez kapcsolódóan kijelentem, hogy a Martonvásár, 1075 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása kapcsán ellátandó Brunszvik út mentén létesülő parkoló építése megnevezésű feladat közfeladatnak[1] minősül, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 2. pontjára.

 

A közfeladat ellátása kapcsán az Önkormányzat semmilyen formában nem hasznosíthatja ellenérték fejében a tárgyi jogviszony keretében használatba kapott ingatlant/ingatlanrészt. Amennyiben az Önkormányzat a jelen nyilatkozatban foglaltakkal ellentétben tárgyi jogviszony keretében nem – vagy nem csak – közfeladatot végez, súlyos szerződésszegést követ el. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Önkormányzat a közfeladatra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, az Önkormányzat/Állami szerv köteles az állami tulajdonú ingatlan nyilvántartási értékének a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a Magyar Állam részére kötbérként megfizetni. Emellett a közfeladat ellátására vonatkozó szerződés jogszabályellenesnek, így semmisnek tekintendő az Önkormányzat jogsértésre tekintettel.

 

 

Martonvásár, 2020. ………………

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

képviseletében: Dr. Szabó Tibor

P.H.

 

 

 

 

 [1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerint közfeladat: a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.