Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

151/2020. (6. 30.) a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVII. számú módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2020. (VI.30.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVII. számú módosításáról

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. november 26-án kelt Alapító Okiratának 10.2., 10.4., 14.2., 14.6., 14.14.  pontját 2020. június 30-ai hatállyal a következők szerint állapítja meg (a módosítást félkövér dőlt betű jelzi):

 

„10.2.  Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá a 3.7. pontban foglalt közszolgáltatási szerződés megkötése és döntés olyan hitel, kölcsön felvételének, vagy a vagyon olyan mértékű megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot.

 

A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító tag gyakorolja.

„10.4. Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete üléséről az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve).

          A tagok által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.”

„14.2. A felügyelőbizottság tagja (elnöke):

 

Név: Gucsek István

Anyja születési neve: Mikulásik Erzsébet

Lakcím: 2462 Martonvásár, Vasút utca 2.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2010.november 25.

 

„14.6.  A Felügyelő Bizottság elnöke irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a Társaság ügyvezetése pénzügyi, gazdasági tevékenységét, véleményezi a költségvetést. A beszámolóról az Alapító a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról az Alapító dönt. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapító külön döntéséig díjazás nélkül látják el tevékenységüket.”

„14.14. A Felügyelő Bizottság döntéseiről a Felügyelő Bizottság elnöke nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartást a Felügyelő Bizottság elnöke kezeli. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozat számát, a döntések tárgyát, időpontját.”

 

II.

 

A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet jogi képviselő útján nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:        I. pont tekintetében a polgármester,

                                                                                             

                                                                            II. pont tekintetében az ügyvezető.

A határozat végrehajtásának határideje: I. pont tekintetében azonnal,

                                                                                              II. pont tekintetében 30 napon belül.