Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

23/2020. (2. 25.) szerződés megkötéséről vér-mintavételi hely működtetése tárgyában

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2020. (II.25.) határozata

szerződés megkötéséről vér-mintavételi hely működtetése tárgyában

 

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy térítés ellenében biztosítani kívánja Martonvásár lakosságának az - alapellátás körén kívül eső - orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakellátást (ún. vérvétel) helyben, Martonvásáron történő igénybevételének lehetőségét.

 

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy szerződést köt Martonvásár város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakosok számára vér-mintavételi hely működtetésére

 • a FODOR-MED és Társai Orvosi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u.1/a.; telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 22304546-1-13) és
 • a KARDIO-KONZULENS Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 73.; telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 21970939-2-07)

a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

3) A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti szerződést aláírja, valamint felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a szerződés módosítások elfogadására a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.02.29.

 

23/2020. (II. 25.) határozat melléklete:

 

SZERZŐDÉS

VÉR-MINTAVÉTELI HELY MÚKÖDTETÉSÉRE

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), továbbiakban: Megbízó,

 

másrészről

a FODOR-MED és Társai Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u.1/a.); telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 22304546-1-13; képviseli: dr. Fodor Tamás; képviselet módja: önálló; rövidített neve/továbbiakban: FODOR-MED és Társai Bt.), továbbiakban: Megbízott 1., és

 

a KARDIO-KONZULENS Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 73.; telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 21970939-2-07, képviseli: Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola ügyvezető; képviselet módja: önálló; továbbiakban/rövidített neve: KARDIO-KONZULENS Bt.) a továbbiakban: Megbízott 2.,

(a Megbízott 1. és Megbízott 2. a továbbiakban egyetemleges kötelezettként együttesen: Megbízott)

 

között vér-mintavételi hely működtetése tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

 1.  SZERZŐDÉS TÁRGYA:

a) Megbízó szakorvosi, háziorvosi beutaló köteles, előzetes bejelentkezésen alapuló laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges vér-mintavételi hely működtetését biztosítja és finanszíroz kizárólag Martonvásár város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére a 4/a) pont szerinti helyen és a 4/b) pont szerinti időben.

b) A Megbízó megbízza Megbízottat – az a) pontban foglaltak vonatkozásában – a vér-mintavételi hely működtetésével az alábbi kikötésekkel:

ba.) A tervezett vér-mintavétel - a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.; a továbbiakban: Kórház) által beofgadni vállalt - esetszáma 3 x 25/hét, ezt a keretet a megbízott nem lépheti át;

bb.) A ba.) pontban foglalt esetszámon felül a Kórház kontingens nélkül fogadja a Kórház laboratóriuma a következő mintákat: oralis antikoagulens kezelésben részesülő betegek INR vizsgálatát (Csak „szólóban”, ebben a kategóriában egyéb laborvizsgálat nem történik. Amennyiben más vizsgálattal kombinált, akkor az a kontingensbe számít.); 18 év alatti gyermek; várandós (ezt a tényt a beutalón jelezni kell); így ezen ellátottak nem számítandók bele a ba) pontban foglalt esetszámba.

c) Megbízott kijelenti, hogy a mintavételhez szükséges, jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és vér-mintavételi gyakorlattal rendelkezik.

 1. Az 1/b) pontban foglalt feladatok elvégzéséért Megbízottanként havi bruttó 58 000 Ft, azaz ötvennyolcezer forint (azaz mindösszesen 116 000 Ft, azaz száztizenhatezer forint) díjazásban állapodnak meg, melyet a Megbízó a Megbízottnak havonta, teljesítésigazolást követően, tárgyhót követő hó 10. napjáig a Megbízott által kibocsájtott számla ellenében folyószámlájára történő átutalással teljesít.
 2. A megbízás 2020. március 1. napján kezdődik, és határozatlan időre szól. A megbízást a felek 30 napos felmondási idő mellett szüntethetik meg (rendes felmondás). A szerződés 1/b) pontjában foglalt szerződési feltételek megszegése, súlyos szerződésszegésnek minősül, azonnal hatályú felmondást von maga után, és az ezzel okozott többletköltséget a Megbízott megtéríteni köteles a Megbízó részére. Megszűnés esetén a már előjegyzésbe vett és ellátásra nem kerülő pácienseket a Megbízott köteles időben kiértesíteni, illetőleg soron kívüli értesítési kötelezettség terheli a Megbízottat akkor, ha előre nem látható okból akadályozott a feladat ellátása.
 3. A Megbízott a feladatot az alábbiakban meghatározott mintavételi napokon, időben és helyen, folyamatos szolgáltatás biztosítása mellett - köteles egyéb utasítás hiányában teljesíteni:
 1. A munkavégzés helye:
  • Martonvásár, Brunszvik u. 1. vér-mintavételi helyisége
  • Igény és szükség esetén az ellátott otthonában történő mintavétel.
 2. Heti mintavétel (munkanapokon):

                                               hétfő                         6.30 – 9.00 (feladatellátást végző személy: 1 fő)

                                               kedd                          6.30 – 9.00 (feladatellátást végző személy: 1 fő)

                                               csütörtök                  6.30 – 9.00 (feladatellátást végző személy: 1 fő),

igény és szükség esetén ezzel egyidejűleg további 1 fő az ellátott otthonában történő vér-mintavételt biztosít;

 1. A Megbízott jogosult legfeljebb az alábbi díjat felszámítani az ellátottak felé az 1/a. pontban foglaltak elvégzéséért:
 • helyben, a 4/a. pontban megjelölt helyen történő vérmintavétel díja: 1.000,- Ft,
 • Martonvásár közigazgatási területén lakóhelyre/tartózkodási helyre kiszállás során a vérmintavétel díja: 2.500,- Ft.
 1. A Megbízott amennyiben feladatát nem képes teljesíteni, bármely okból akadályozva van, haladéktalanul köteles a megbízót értesíteni képviselője útján. A Megbízott szakmai felügyeletét, képzését a Kórház látja el. A Megbízott tevékenységét az erre jogosult szakmai szervek ellenőrizhetik.
 2. Megbízott köteles gondoskodni, a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről.
 3. Megbízottat feladatai ellátása során titoktartási kötelezettség terheli. A feladatellátás során megismert bizalmas adatokat, tényeket harmadik személy számára nem adhatja ki, azokkal nem élhet vissza. E tárgyban titoktartási nyilatkozatot tesz, és erről az adatvédelmi szabályok betartásával is gondoskodik.
 4. A Megbízott a megbízást megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek bevonásával köteles teljesíteni, akik tevékenységért felelősséggel tartozik.
 5. A Megbízott köteles negyedévente, negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, illetőleg a Megbízott külön kérésre soron kívül is írásban beszámolni az általa végzett tevékenységről. A felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartás egyik eszköze - az alább megadott számokon - a mobiltelefon is a megjelölt kapcsolattartókon keresztül:
 • Megbízó részéről:             Gucsek István alpolgármester 06-30-936-6407
 • Megbízott 1. részéről: Dr. Fodor Tamás 06-20-5316021
 • Megbízott 2. részéről: Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola 06-20-667 8715
 1. A létrejött szerződés 3.) pontban foglaltaktól eltérő megszüntetése, továbbá a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11.) A szerződés aláírására Dr. Szabó Tibor polgármester Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……../2020. (II.25.) számú határozata alapján jogosult.

12) Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Megbízót, 1-1 példány pedig a Megbízottakat illeti meg. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

 

Martonvásár, 2020. február ……..

 

 

            Dr. Szabó Tibor                                                                                               Dr. Fodor Tamás

 Martonvásár Város polgármestere                                                                  FODOR-MED és Társai Bt.

                  Megbízó                                                                                                          Megbízott 1.

 

 

 

Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola

KARDIO-KONZULENS Bt.

Megbízott 2.