Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

22/2020. (2. 25.) szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

22/2020. (II.25.) határozata

szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítására

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei, költségvetési szervei tekintetében – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 58. § (1) bekezdése alapján – a Fodor-MED és Társai Orvosi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u.1/a.; telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 22304546-1-13) foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítására a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést köt, melynek forrását az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.
 2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti szerződést és annak módosításait, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett aláírja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: folyamatos, 2.) pont: 2020. február 29.

 

22/2020. (II.25.) határozat 1. melléklete:

 

SZERZŐDÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLAT (ALAPSZOLGÁLTATÁS) BIZTOSITÁSÁRA

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), továbbiakban: Megbízó,

 

másrészről a Fodor-MED és Társai Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u.1/a.); telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 22304546-1-13; képviseli: dr. Fodor Tamás; képviselet módja: önálló; rövidített neve/továbbiakban: FODOR-MED és Társai Bt.), továbbiakban: Megbízott között a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

1./Megbízó megbízza Megbízottat

a) Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei:

- Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.);

- Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.); és

b) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.), mint az Önkormányzat költségvetési szerve

dolgozóinak – és eseti jelleggel az intézményekben hivatalos gyakorlatukat töltő tanulóinak - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14) Korm. rendelet, és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet rendelkezéseinek megfelelő foglalkozás-egészségügyi ellátására.

 

Ennek keretében

a) a Megbízott végzi:

 • külön jogszabályokban meghatározott az előzetes-, időszakos-, záró- és soron kívüli munkaköri alkalmassági, valamint személyi higiénés vizsgálatokat, és az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat kezdeményezi, megadja az esetleg szükséges szakorvosi vizsgálatokra történő beutalókat, mely vizsgálatok térítési díja azonban a megbízót terheli;
 • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást, a munkavállalók munkakörülményeivel, egészséges-biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos felvilágosítást;
 • munkavégzés, munkakörülmények egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát (munkahigiénés vizsgálat) a Mvt. és a munkáltató tevékenysége alapján a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt gyakorisággal;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
 • a megbízónál végzett tevékenységi kör végzéséhez szükséges II. csoportú gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatot a rendeletben előírt díjazás szerint, továbbá

 

b) a Megbízott közreműködik:

 • munkahelyi veszélyforrások feltárásában;
 • a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában;
 • munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi feltételeinek megszervezésében;
 • sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében;
 • foglalkozási rehabilitációban;
 • munkáltató katasztrófamegelőző-, elhárító-, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

 

2./ Megbízó kötelezettséget vállal ara, hogy a fent részletezett feladatok ellátásához szükséges információk (munkakörök, expozíciós tényezők, szakértői vizsgálatok, technológiai leírások, stb.), dokumentumok (munkavédelmi eljárási rend, nyilvántartások, munkabalesetek stb.) és adatok Megbízott részére való rendelkezésre bocsátásáról gondoskodik.

 

3./ A Megbízó gondoskodik a munkavállalói orvosi alkalmassági vizsgálatra (előzetes, időszakos, záró, soron kívüli) küldéséről előzetes időpont-egyeztetés alapján a jogszabályok szerinti gyakorisággal.

 

4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a dolgozók vizsgálatát a Megbízott kizárólag előre, egyeztetett időpontokban és helyszínen végzi, külön megállapodás alapján a Megbízó kizárólagos tulajdonában lévő 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti háziorvosi rendelőben.

 

A foglalkozás-egészségügyi rendelés ideje:

Szerda: 09.00 óra – 11.00 óra

Csütörtök 13.00 óra – 15.00 óra

 

Amennyiben a háziorvosi rendelő A-14-es helyiségében zajló háziorvosi rendelés rendelési ideje megváltozik – tekintettel arra, hogy a háziorvosi rendelés elsőbbséget élvez – az minden esetben a jelen szerződésben foglalt foglakozás-egészségügyi rendelési idő felülvizsgálatát vonja maga után.

 

5./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a 89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt jelentési kötelezettségének eleget tesz.

 

6./ Megbízott kijelenti, hogy a foglalkozás-egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

 

7./ Felek a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet alapján megállapodnak abban, hogy a fenti szolgáltatásért a Megbízó 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint (a tevékenység és a Megbízott alanyi áfamentes) éves megbízási díjat négy egyenlő részletben átutalja a Megbízott bankszámlájára a kiállított átutalási számla ellenében, a kiállítást követő 15 napon belül. Amennyiben a megbízási díj időben nem kerül átutalásra jelen szerződés érvényét veszti. Megbízó tudomásul veszi, hogy az éves díj a megbízás napján érvényes létszámra vonatkozik.

 

8./ Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tárgyév során a munkavállalói létszáma változik, ezen új adatokat haladéktalanul közli a Megbízottal.

 

9./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott minden évben jogosult a tárgyév január 1. napjától számított hatállyal a Megbízó nyilatkozata nélkül, automatikusan az előző évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott árindex alapján a díjtételeit egyoldalúan emelni. Ezen túlmenően a Megbízott a Megbízóval egyeztetve jogosult díj emelésére. A díj megváltozásáról a Megbízott írásban köteles tájékoztatni a Megbízót.

 

10./ Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik, és az aláírás napján lép hatályba.

 

11./ Jelen szerződést bármelyik fél írásban, indoklással ellátva, 90 napos felmondási idővel rendes felmondás útján megszüntetheti.

 

12./ A Megbízott jelen szerződést rendkívüli felmondás útján írásban, indoklással ellátva azonnali hatállyal is megszüntetheti, ha a Megbízó az éves díj megfizetésével 30 napot elérő késedelembe esik, vagy magatartásával, mulasztásával a megbízás teljesítését akadályozza.

 

 

A Megbízó jelen szerződést rendkívüli felmondással írásban, indoklással ellátva azonnali hatállyal is megszüntetheti, ha a Megbízott súlyosan szerződésszegő magatartásával a szerződésben foglaltak teljesülését veszélyezteti.

A Felek nyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik jelen szerződés, ha Megbízott gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik.

 

13./ Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megbízott jelentési kötelezettséggel tartozik a területileg illetékes munkavédelmi felügyeletet ellátó hivatal felé.

 

14./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

15./ Jelen szerződés kizárólag közös akarattal és írásban módosítható.

 

16./ Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2020. (II.25.) határozatával fogadta el.

 

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készül, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket. Jelen szerződést Felek elolvasását és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Martonvásár, 2020. ………..                          Martonvásár, 2020. ………..

 

 

 

            Dr. Szabó Tibor                                                                   Dr. Fodor Tamás

 Martonvásár Város polgármestere                                           Fodor-MED és Társai Bt.

                  Megbízó                                                                              Megbízott