Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

14/2020. (2. 4.) a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2020. (II.4.) határozata

a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodásról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a határozat 1. melléklete szerinti feltétekkel településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt

 • Dr. Pimper László 2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52. szám alatti lakossal,
 • Pimperné Farkas Tímea 2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52. szám alatti lakossal,
 • Gábor András 1088 Budapest, Vas utca 15/b. I/12/A. szám alatti lakossal,
 • Somogyi Gábor 1032 Budapest, Érc u.4., 1. lph.,3/2. szám alatti lakossal,
 • Pletser Cecília 2462 Martonvásár, Jókai Mór u.6. szám alatti lakossal,
 • Gábor Attila 2462 Martonvásár, Széchenyi István utca 138. szám alatti lakossal,
 • Gáborné Sebestyén Edina 2462 Martonvásár, Széchenyi István utca 138. szám alatti lakossal.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy - a Martonvásár, 702/7 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában, 2019.09.06. napján az 1. pontban meghatározott Felek között létrejött szerződésben foglaltakkal összhangban - Martonvásár Város Önkormányzatára nem ró jelen határozat melléklete szerinti településfejlesztési megállapodás többletterhet, anyagi kötelezettséget.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást és annak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal

                                                                                  2-3. pont – 2020.02.29.


 

 

 

 

14/2020. (II.4.) határozat 1. melléklete:

 

„Ikt.szám: …………-……/2020.                                                                      Szerződés szám: ……………..……..

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről

 1. Dr. Pimper László (adatok)
 2. Pimperné Farkas Tímea (adatok)
 3. Gábor András (adatok)
 4. Somogyi Gábor (adatok)
 5. Pletser Cecília (adatok)
 6. Gábor Attila (adatok)
 7. Gáborné Sebestyén Edina (adatok)

(a továbbiakban 1-7. alatt megjelölt természetes személyek együttesen: Természetes személyek/Egyetemleges kötelezettek)

 

(a továbbiakban Önkormányzat és Természetes személyek együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

Preambulum:

 1. Önkormányzat, mint Eladó és Természetes személyek, mint Vevők között 2019.09.06. napján a Martonvásár, 702/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés jött létre, melynek 5. pontja szerint a Vevők a pályázati kiírásnak megfelelően vállalták, hogy az ingatlanokat saját költségükön közművesítik (Víz, villany, gáz, csatorna).
 2. A Természetes személyek jelezték, hogy az 1. pont szerinti vállalás – különösen a szennyvíz és ivóvíz gerincvezeték kiépítése - mielőbbi megvalósulása, elősegítése érdekében az Önkormányzat működjön közre a vezetékrendszer engedélyeztetése során úgy, hogy az adásvételi szerződéssel összhangban annak minden költségét a Természetes személyek vállalják továbbra is megfizetni. A városnak is érdeke különösen az ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer mielőbbi bővülése, illetőleg annak elkészültét követően az ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerül átadásra, tehát bővül a város vagyona.

 

I. Megállapodás tárgya:

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulum 2. pontjában rögzített célt közös célként mindkét fél támogatja, ennek érdekében együttműködnek Martonvásár város infrastruktúra-fejlesztésének terén.
 2. Természetes személyek az 1. pont szerinti cél érdekében egyetemlegesen vállalják, hogy
  1. elkészíttetik a Preambulum 1. pontjában hivatkozott közművesítéshez szükséges terveket.
  2. az Önkormányzat által a Természetes személyek költségén lefolytatott engedélyezési eljárást követően a Martonvásár, Váci Mihály utcát érintő (702/3 hrsz.) szennyvíz - és ivóvíz gerincvezetéket megépítik és használatbavételi engedélyt is szereznek legkésőbb 2021. december 31. napjáig.
  3. a 2.1. és 2.2. pont megvalósításához kapcsolódó mindennemű hatósági eljáráshoz kapcsolódó költséget megtérítenek az Önkormányzat részére.
  4. a jelen 2. pontban vállaltak megvalósítását és végleges használatbavételi engedély megszerzését követő 60 napon belül a teljes, megvalósult ivóvíz és szennyvíz gerincvezetéket ingyenesen önkormányzati tulajdonba adják.
  5. az általuk elkészíttetett tervek és az Önkormányzat által megszerzett vízjogi engedély alapján elkészült vezetékrendszer(ek) használatbavételi engedélyeztetésének eljárását megindítják és annak költségeit viselik.
  6. a jelen megállapodásban vállalt kivitelezéssel összefüggésben az Önkormányzat tulajdonában lévő utakban keletkezett károk esetén az eredeti állapotot helyreállítják a kivitelezési munkálatokhoz kiadott közútkezelői hozzájárulásban és jogszabály által meghatározott szabványok szerint.
 3. Önkormányzat vállalja, hogy
  1. a Természetes személyek által elkészíttetett engedélyezési tervek alapján a szennyvíz- és ivóvíz gerincvezeték bővítés iránti vízjogi engedélyezési eljárást megindítja a Természetes személyek költségén.
  2. a Természetes személyek által elkészíttetett tervek, valamint engedélyek alapján maradéktalanul megvalósított szennyvíz- és ivóvíz vezeték rendszer bővítését és az I/2.5 pontban foglaltak teljesülését követően a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. § (1) bekezdésére tekintettel ingyenesen tulajdonba átveszi külön megállapodás szerint, és átadja bérüzemeltetésre, illetőleg vagyonkezelésbe a Fejérvíz Zrt. részére.
  3. az I/2. pont szerinti szennyvíz- és ivóvíz vezeték rendszer bővítése, megvalósítása érdekében Természetes személyekkel együttműködik.

 

II. Megállapodás időbeli hatálya:

 1. Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba, a benne foglaltakat az I. pont szerinti vállalások megvalósításához kapcsolódóan kell alkalmazni.
 2. Felek jelen megállapodást 2021. december 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.

 

III. Egyéb rendelkezések:

 1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban meghatározott céljaik elérése érdekében folyamatosan együttműködnek. Felek a folyamatos kapcsolattartásra felhatalmazzák az alábbi személyeket:
  1. az Önkormányzat képviseletében: Horváth Bálint, alpolgármester (email: horvath.balint@martonvasar.hu , telefonszám: 06 20 972 8177)
  2. a Természetes személyek képviseletében: Somogyi Gábor (email: somagabor@gmail.com , telefonszám: 06 70 953 1024)
 2. Jelen megállapodás érvényes a Felek mindenkori jogutódaira is, akik a jelen megállapodásban foglalt kivitelezői kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Amennyiben a megállapodás egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a megállapodás egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen feltételeket, amennyiben ezt a jogszabályok engedik, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
 3. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak. A Felek nevében eljáró személyek kijelentik, hogy egymás aláírási jogosultságáról kölcsönösen meggyőződtek.
  1. Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2020. (…) határozatával jóváhagyta.
  2. A Természetes személyek kijelentik, hogy cselekvőképes magyar állampolgárok, ügyletkötési képességük nem korlátozott.
 4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos, közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelik meg rendezni.
 5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.
 6. Jelen megállapodás ….. eredeti példányban, …… oldal terjedelemben készült, melyből …….. példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2020. …………… hó ……. nap

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                                 Dr. Pimper László

                            polgármester                                                  természetes személy

                    Önkormányzat részéről                                                         

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                    Pimperné Farkas Tímea                                              Gábor András

                      természetes személy                                            természetes személy

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                          Somogyi Gábor                                                     Pletser Cecília

                      természetes személy                                            természetes személy

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                            Gábor Attila                                              Gáborné Sebestyén Edina

                      természetes személy                                            természetes személy

 

ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL:

 

Jogi ellenjegyző: 2020. ………………….                           ………………………………

                                                                                            Miklósné Pető Rita aljegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2020. ………………..                        …………………………...

                                                                                         Bíró László, gazdasági igazgató