Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

13/2020. (2. 4.) szennyvízhálózattal kapcsolatos négyoldalú megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2020. (II.4.) határozata

szennyvízhálózattal kapcsolatos négyoldalú megállapodás megkötéséről

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő és a Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetésében lévő szennyvízcsatorna hálózatát, valamint a résztulajdonában lévő ráckeresztúri szennyvíztisztító-telepet érintően, a rákötés-számok szabályozása és költségmegosztások tárgyában határozatlan időtartamra a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt Tordas Község, Gyúró Község és Ráckeresztúr Község Önkormányzatával.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a megállapodást megkösse, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont – 2020.02.29. 

13/2020. (II.4.) határozat 1. melléklete:

 

Megállapodás

a Martonvásári kistérségben a KEHOP -2.2.1-12-2015-00021 számú projekt keretében megvalósult,

a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése kapcsán felmerült elszámolási, költségviselési

és további fejlesztési feladatokról

 

amely létrejött

Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., Adószáma: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosítószám (PIR): 727431, KT határozat: …..) Képviseletében: Dr. Szabó Tibor polgármester;

 

Tordas Község Önkormányzata (székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87., Adószáma: 15363097-2-07, törzskönyvi azonosítószám (PIR): 363091, KT határozat: ………) képviseletében: Juhász Csaba polgármester;

 

Gyúró Község Önkormányzata (székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi Ferenc utca 49., Adószáma: 15364108-2-07, törzskönyvi azonosítószám (PIR): 364108, KT határozat: ……..) képviseletében: Horváth Gyula polgármester polgármester;

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat (székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20., Adószáma: 15727213-2-07, törzskönyvi azonosítószám (PIR): 727211, KT határozat: ……..) képviseletében: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester;

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon:

 

Preambulum:

A KEHOP -2.2.1-12-2015-00021 számú projekt keretében a Colas Alterra Zrt. kivitelezésében 2019. január 09. napján elkészült, és sikeres próbaüzemet követően rendszerszerű üzemelésben van, a ráckeresztúri szennyvíztisztító-telep, illetve Martonvásár és Gyúró településeken a csatornahálózatok bővítése (a továbbiakban: beruházás).

A pályázati csatlakozás előkészítése során a négy település önkormányzata a pályázati lehetőségek függvényében összeállította a szükséges települési fejlesztési igényeket, illetve 2016. április 27-én konzorciumi megállapodást kötött (a továbbiakban: konzorciumi megállapodás) melyben rögzítették a költségfelosztást.

A Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat fejlesztő Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanácsának (a továbbiakban Tanács) 2017. november 17. napján tartott ülésén a tagok- a pályázatban szereplő feladatok közbeszerzési eljárásának lezárása előtt- határoztak a társulás 2018.01.01. napjától történő megszüntetéséről.

A fejlesztések 2019. január 9-én befejeződtek, és szennyvíztelep a 2019.10.01. napján kelt 35700/1867-8/2019.ált. ügyiratszámú határozattal módosított 3059/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt 1730 m3/nap tisztítási mennyiségre megkapta. A Felek rögzítik, hogy a csatornahálózatot és a szennyvíztisztító-telepet a Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetésben működteti.

 

I. A fejlesztési költségek elszámolása, és az eszközök aktiválása

A fejlesztésre megkötött konzorciumi megállapodás szerint az elkészült kivitelezés költségelosztása az alábbi:

 

 

Ráckeresztúr szennyvíztisztító telep

érték

Martonvásár nyilvántartás

Gyúró nyilvántartás

Tordas nyilvántartás

Ráckeresztúr nyilvántartás

1.

Gépek (elektromechanikus)

97 655 567 Ft

37 043 369 Ft

13 456 013 Ft

17 637 400 Ft

29 518 786 Ft

2.

Cső, szerelvény, egyéb berendezések

45 080 374 Ft

17 100 192 Ft

6 211 649 Ft

8 141 887 Ft

13 626 647 Ft

3.

Villamos berendezések, kábelek

26 500 000 Ft

10 052 159 Ft

3 651 449 Ft

4 786 118 Ft

8 010 274 Ft

4.

Műszerek

11 310 000 Ft

4 290 186 Ft

1 558 411 Ft

2 042 679 Ft

3 418 724 Ft

5.

Közmű építés, út, útfelújítás

30 958 106 Ft

11 743 238 Ft

4 265 734 Ft

5 591 289 Ft

9 357 845 Ft

6.

Műtárgyak

619 236 377 Ft

234 892 921 Ft

85 324 911 Ft

111 839 189 Ft

187 179 356 Ft

 

összesen:

 

315 122 063 Ft

114 468 166 Ft

150 038 562 Ft

251 111 633 Ft

 

Hálózat

 

 

 

 

 

7.

Martonvásár hálózat

346 627 985 Ft

346 627 985 Ft

 

 

 

8.

Gyúró hálózat

50 133 242 Ft

 

50 133 242 Ft

 

 

 

Összesen:

1 227 501 651 Ft

661 750 048 Ft

164 601 408 Ft

150 038 562 Ft

251 111 633 Ft

 

A fenti elszámolás alapja a korábbi társulási megállapodás szerint számított tulajdoni hányadok szerinti tisztítóművi beruházási költség, illetve Martonvásáron a Szent László lakóparkban, Martonvásár Erdőhát településrészen új hálózat építése, illetve Gyúró településen csatornavezeték és átemelő építésének költsége.

A beruházás során létrehozott építmények, gépek és berendezések települések szerinti aktiválási értékét a kivitelező által elkészített és a települések rendelkezésére bocsájtott vagyonleltár alapján az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

II. A fejlesztés eredményeként az egyes településeken az új  szennyvízbekötések létesítése

II. 1. Felek megállapítják, hogy a  KEHOP-2-2-1-15-2015-0021 számú, a „Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása” című pályázat műszaki anyagainak összeállításakor az alábbi ingatlanszám bekötésével számoltak:

II./1 táblázat

 

Fejlesztés előtt bekötött LE

Pályázatban figyelembe vett talajterheléses LE

Összes bekötés fejlesztés után

Gyúró

396db

76 db

472 db

Martonvásár

1551db

174 db

1725 db

Martonvásár Bajcsy-Zsilinszky lakópark

0 db

308 db

308 db

Martonvásár Szent László lakópark

0 db

200 db

200 db

Martonvásár Erdőhát

0 db

76 db

76 db

Tordas

603 db

28 db

631 db

Ráckeresztúr

990db

335 db

1325 db

Lakásegyenérték (LE):

3510 db

1197 db

4707 db

Lakosszám 3,5 fő/lakás

12285 fő

4190 fő

16475 fő

Szennyvízmennyiség 105liter/fő/nap/1000l/m3

1289,9* m3

440 m3

1729,8 m3

*ebből 100 m3/nap tengelyen érkezik a telepre a még be nem kötött ingatlanokról, és fejlesztést követően vezetékes hálózatra kapcsolódik

II. 2. A településenkénti lista a pályázatban figyelembe vett új bekötési igényekről jelen megállapodás 2. számú mellékletében található.

 

II. 3. Felek megállapítják, hogy a fejlesztések után a településenként számított átlagos átadott szennyvíz értékek alapján a szennyvíztelep kapacitását az alábbiak szerint veszik igénybe:

II.2. táblázat

 

Tisztításra átadott szennyvíz m3/LE/év*

Fejlesztés utáni LE

átadott szennyvíz m3/év

részesedés %

Gyúró

143,2

477

68306,4

9,80

Martonvásár

149,4

2303

344068,2

49,35

Tordas

167,1

638

106609,8

15,29

Ráckeresztúr

132,8

1342

178217,6

25,56

Összesen:

 

4760

697202

100

  • 5 év átlaga a FEJÉRVÍZ Zrt adatbázisa alapján

II.4. Felek megállapodnak abban, hogy a nyilvántartott tulajdoni hányadok változatlanul hagyása mellett a telep fenntartását az igénybevétel arányában fizetik meg, azaz

Gyúró  9,8%

Martonvásár 49,35%

Tordas 15,29%

Ráckeresztúr 25,56%

arányban.

 

III. További fejlesztések

III.1. Felek megállapodnak abban, hogy a településeik továbbfejlesztése, bővítése, új ingatlanok kialakítása érdekében megvizsgálják, hogy a jelenleg vízjogi engedéllyel rendelkező tisztítótelep további kapacitásnövelő bővítéséhez milyen további beruházások szükségesek.

Felek megállapodnak abban, hogy a további esetleges bővítés fedezetét a II.4 pont arányban vállalják megfizetni, illetőleg a kapacitásbővítés esetén az azzal járó költségeket is a II.4. pontban megjelölt arányban kötelesek vállalni a Felek, ebből kifolyólag a fejlesztést követően a többlet kapacitások felosztása is ennek arányában történik.

 

IV. Egyéb rendelkezések:

IV.1. Felek megállapodnak abban, hogy a II. pont szerinti bekötések mértékének megfelelő új bekötések megvalósítását engedélyezik, és ennek betartása érdekében az Üzemeltető FEJÉRVÍZ Zrt felé intézkednek.

IV.2. Felek megállapodnak abban, hogy a II.1 pont szerinti szabad 100 m3/ nap kapacitást a II.4. pont szerinti arányban egymás között felosztják, mely terhére a települések a II.1 táblázatban és a 2. sz. mellékletben szereplő bekötéseken felüli kapacitásokra jogosultak.

IV.3. A IV.2. pont szerinti, az adott Önkormányzatot megillető rákötésszám (ún. kvóta) tekintetében az önkormányzatok egymás javára, illetőleg saját maguk terhére figyelembe vett kvótáról külön megállapodásban rendelkezhetnek maguk között, mely külön megállapodás jelen Megállapodás mindenkori mellékletét képezi, és melyet kötelesek haladéktalanul megküldeni minden érintett önkormányzat felé, melynek elmulasztásából fakadó jogi és anyagi következményeket a külön megállapodásban érintett önkormányzatok kötelesek viselni. A kvótákról szóló külön megállapodást a IV.4. pontban megjelölt ellenjegyzésnél Martonvásár Város Önkormányzata köteles figyelembe venni.

IV.4. Felek megállapodnak abban, hogy a telepi szennyvízkapacitások felhasználásának ellenőrzése az ellátásért felelős Martonvásár Város Önkormányzatának feladata, mely szervezet írásbeli egyetértése szükséges a II.1, és a IV.2 pont szerinti kapacitások igénybe vételéhez. A szükséges írásbeli

 

hozzájárulást az érintett Önkormányzat hivatalos megkeresése alapján adja ki Martonvásár Város Önkormányzata, és Felek felhatalmazzák a FEJÉRVÍZ Zrt-t, hogy további szennyvízbekötéseket csak a helyi önkormányzat javaslata alapján Martonvásár Város Önkormányzatának ellenjegyzésével valósítson meg.

 

Kelt: Martonvásáron, …….…………….

 

 

.........................................................................    

..........................................................................

Dr. Szabó Tibor

polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata

Juhász Csaba

polgármester

Tordas Község Önkormányzata

 

 

 

 

.........................................................................    

..........................................................................

Horváth Gyula

polgármester

Gyúró Község Önkormányzata

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

polgármester

Ráckeresztúr Község Önkormányzata