Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

317/2019. (12. 17.) a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

317/2019 (XII.17.) határozata

a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) piaci alapon bérbeadható önkormányzati bérlakást - a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján – a jelenlegi bérlő, Toporán Miklósné sz. Balogh Mária 2462 Martonvásár, Orgona utca 14. szám alatti lakos részére 115.-Ft/m2 csökkentett bérleti díjon 2019. december 20. napjától 3 évre bérbe adja.

2.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. melléklete szerinti bérleti szerződést az Önkormányzat nevében megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: 2022.12.20., 2.) pont: 2019.12.20.

 

317/2019. (XII.17.) határozat 1. melléklete:

 

„Bérleti szerződés

lakás bérbeadásról

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

(cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 15727433-2-07; bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000; képviseli: Dr. Szabó Tibor  polgármester), mint Bérbeadó - a továbbiakban Bérbeadó

 

másrészről,

Toporán Miklósné sz. Balogh Mária (cím: 2462 Martonvásár, Orgona utca 14; szül. hely, idő: adatvédelmi okok miatt e helyen nincs feltüntetve), mint Bérlő - a továbbiakban Bérlő között, az alábbiakban megjelölt helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú, természetben 2462 Martonvásár, Orgona utca 14. szám alatti „lakóház” megjelölésű 59 négyzetméter alapterületű (nettó 43m2 alapterületű, 1 szoba, konyha, előszoba, kamra helyiségekből álló) ingatlan Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában van.

 

 1. Az 1. pontban meghatározott lakóingatlant a Bérbeadó 2019. december 20. napjától kezdődően 3 év határozott időtartamra bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi, kizárólag lakás céljára (továbbiakban: bérlemény). A bérlemény komfort nélküli. Felek rögzítik, hogy az ingatlan külön birtokbaadására nincs szükség, tekintettel arra, hogy a Bérlő jelenleg is lakója, bérlője a bérleménynek. A közüzemi mérőórák (víz, villany) állását a Felek 2019.12.20. napján külön jegyzőkönyvben rögzítik.

 

 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlemény használatáért a Bérlő - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Lakásrendelet) 35.§ (2) bekezdés c) pont ac) alpontjában foglalt, piaci alapon történő lakás bérbeadásra vonatkozóan megállapított, illetőleg a Képviselő-testület  ……/2019. (XII.17.) határozatában  egyedileg megállapított 115 Ft/m2 bérleti díjat, azaz mindösszesen havi 4.945.- Ft, azaz négyezer-kilencszáznegyvenöt forint összeget köteles megfizetni a Martongazda Nonprofit Kft. (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.) részére. A bérleti díj általános forgalmi adó alól mentes. Bérlő a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Bérbeadó részére. A felek kaució megfizetését nem kötik ki.

 

 1. Felek megállapítják, a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Lakásrendelet 5. §-ában foglaltakkal kapcsolatban a Martongazda Nonprofit Kft. látja el a bérbeadással összefüggő feladatokat.

 

 1. Bérlő a bérleti díjat előre esedékesen jelen szerződés alapján, minden hó 15. napjáig köteles a Martongazda Nonprofit Kft. részére megfizetni postai úton készpénz átutalási megbízáson, vagy készpénzben pénztári napokon a Martongazda Nonprofit Kft. pénztárában (2462 Martonvásár, Szent László út 24.).

 

 1. A szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó a 3. pontban megjelölt bérleti díj helyiségkategóriája és komfortfokozatára vonatkozó mértékét helyi önkormányzati rendeletben állapítja meg. A rendeletmódosításból adódó bérleti díjváltozásról a Martongazda Nonprofit Kft. a Bérlőt az elfogadástól számított 8 napon belül értesíti. A Martongazda Nonprofit Kft. az önkormányzati rendelet szerinti díjat számlázza annak hatályba lépése után. Az önkormányzati rendeletmódosításból fakadó bérleti díjváltozás külön szerződésmódosítást nem igényel.

 

 1. A bérleti jogviszony időtartama alatt a rendelkezésre álló közművek közüzemi költségeit (víz, villany) a Bérlő köteles viselni oly módon, hogy a költségeket számla alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a közüzemi szolgáltatások jelenleg is a Bérlő nevén vannak, így külön intézkedést nem igényel azok átíratása.

 

 1. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt rendeltetésszerűen használja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben Bérlő a bérleményben megállapíthatóan kárt okoz, Bérbeadó kártérítési igénnyel léphet fel.

 

 1. Bérlő köteles a bérleményhez tartozó telekrészt rendben tartani (gyommentesítés, hó eltakarítás), illetve az ingatlan előtti járdát az időjárási viszonyoknak megfelelően tisztán tartani.

 

 1. Bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés alapján bérbe vett ingatlant és az átadott tartozékokat és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használja, a bérleményt jókarbantartja, állagát megőrzi.

 

 1. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény ajtóinak, ablakainak és lakásberendezéseinek karbantartásáról és felújításáról, ezek szükséges pótlásáról, azok cseréjéről pedig a Bérbeadó köteles gondoskodni.

 

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben bármilyen átalakítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet.

 

 1. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó az 1. pontban megnevezett bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas.

 

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan a 2. pont szerinti időtartam alatt elidegenítésre kerül - az erről való értesítéstől számítva -, 90 napon belül a bérleményt, az átadáskor rögzített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, illetve a Bérbeadó által biztosított műszaki eszközöket működőképes állapotban adja vissza a tulajdonosnak.

 

 1. Bérbeadó és Bérlő megállapodnak, hogy jelen szerződés bármelyik fél részéről a határozott idő lejártát megelőzően rendes felmondással nem szüntethető meg, kivéve a jelen szerződés 13. pontjában foglaltakat.

 

 1. Az 1993. évi LXXVIII törvény rendelkezéseivel összhangban a Bérbeadó a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha
 1. Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.
 2. A Bérlő 60 napot meghaladó lejárt határidejű tartozása esetén a Bérbeadó a Lakásrendelet 20. § (5) bekezdése alapján - a végrehajtási intézkedések megtétele mellett – a bérleti jogviszonyt felbontja.
 3. Ha a bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.
 4. Ha a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.
 5. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül írásban kell közölni.
 6. A bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy rendeltetésükkel ellentétesen használják;

A felmondás az a) és b) pont esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, a d) és e) pont esetében a hónap utolsó napjára szólhat. Azonnal hatályú felmondásnál a kiköltözésre nyitva álló határidő – a Bérbeadó által a felmondásban megjelölt - legfeljebb 30 nap lehet.

 

 1. Bérlő vállalja, hogy a szerződés megszűnésekor a bérleményt, az átadáskor rögzített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, illetve a Bérbeadó által biztosított műszaki eszközöket működőképes állapotban adja vissza.

 

 1. A bérleti jogviszony megszűnésének napjától a Bérlő sem elhelyezési, sem kártérítési igényt nem érvényesíthet, cserelakásra nem tarthat igényt.

 

 1. Kézbesítési szabályok: A felek egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Értesítési címek:

        Bérlő: Toporán Miklósné, 2462 Martonvásár, Orgona utca 14.

        Bérbeadó részéről: Martongazda Nonprofit Kft., 2462 Martonvásár, Szent László út 24.

Amennyiben a Felek adataiban bárminemű változás áll be, úgy azt a változástól számított 5 napon belül kötelesek bejelenteni egymás felé.

 

 1. Amennyiben Bérlő a jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, úgy Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Lakásrendeletében meghatározott használati díjat köteles megfizetni Bérbeadó részére mindaddig, amíg a bérleményt vissza nem szolgáltatja.

 

 1. Bérlő kijelenti, hogy a Lakásrendeletet megismerte, abban foglalt, részletesen körülírt kötelezettségeit tudomásul vette.

 

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástv.), a Ptk. és a Lakásrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Jelen szerződés öt (5) egymással megegyező példányban készült, amelyet szerződő felek, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

 

Martonvásár, 2019. december …….

 

 

BÉRBEADÓ részéről                                                                     BÉRLŐ részéről

 

 

 

Dr. Szabó Tibor                                                                         Toporán Miklósné”

polgármester