Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

305/2019. (12. 17.) Martonvásár, 220 hrsz-ú ingatlanból 714 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

305/2019. (XII.17.) határozata

Martonvásár, 220 hrsz-ú ingatlanból 714 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

 

1)         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Bíráló Bizottság jelen határozat 1. mellékletét képező javaslatával összhangban - úgy határoz, hogy a Martonvásár, 220 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból, jelen határozat 2. melléklete szerinti helyszínrajzon jelölt 714 négyzetmétert érintő értékesítésre kiírt zárt, kötöttvevős, egyfordulós pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2)         A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként Szeifert Tamás (lakhelye: 2462 Martonvásár, Sporttelep utca 15.) természetes személy 3.500.000.-Ft összegű ajánlatát fogadja el.

3)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi előszerződést a jelen határozat 3. melléklete szerinti pályázati felhívásban foglalt feltételek mellett, majd ugyanezen tartalommal a végleges adásvételi szerződést is megkösse.

4)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, azok végrehajtásához kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   

            1-2. pont –      azonnal

            3. pont –         2019.12.31. (előszerződés)

                                   előszerződés aláírását követő 6 hónap (végleges szerződés)

            4. pont – előszerződés aláírását követő 6 hónapon belül

 

305/2019. (IX.3.) határozati javaslat 3. melléklete:

 

Pályázati felhívás

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (II.12.) (jelen pályázati felhíváshoz mellékelt) határozata alapján - a 2019.07.29. napján készült ingatlan-értékbecsléssel összhangban - zárt, kötöttvevős, egyfordulós pályázatot hirdetek a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, - vezetékjog kivételével - per,- teher, és igénymentes kivett beépítetlen területnek, telekalakítást követően a pályázathoz mellékelt helyszínrajz alapján kialakuló részének értékesítésére, ingatlan adásvételi előszerződés megkötése mellett:

 

1. Pályázatot kiíró megnevezése, székhelye:

                Megnevezés:                       Martonvásár Város Önkormányzata

                Cím:                                      2462 Martonvásár, Budai út. 13.

                Telefon/fax:                       06-22-460-004

                E – mail:                              onkormanyzat@martonvasar.hu

                Kapcsolattartó:  Horváth Bálint gazdasági alpolgármester

                                                              

2. A pályázat célja:                                          Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanrész értékesítése

 

3. Az ajánlat milyen megnevezéssel nyújtható be:

„Martonvásár, belterület 220 hrsz. ingatlan, 714 négyzetméter alapterületű részének megvásárlása”

 

4. Ingatlanok adatai:

A) Cím:                                Martonvásár, 220 hrsz.

                Helyrajzi szám: 220

                Telekterület:                   1526 m2, melyből értékesítendő 714 m2

                Állapota:                             átlagos, füves terület

Közműellátottság:             nem közművesített

Megjegyzés:                                       Telekalakítás szükséges, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önk. rendelet előírásinak betartásával.

Feltétel:                                a területnek a 221/1 hrsz-ú ingatlanhoz csatolása kötelező.

 

5. A pályázat benyújtásának helye, módja, ideje:   

Személyesen, vagy postai úton Martonvásár Város Önkormányzatának címezve (2462 Martonvásár, Budai út 13.) 2 eredeti példányban, zárt, a pályázóra történő utalás megjelölése melletti lezárt borítékban, az ajánlat 3. pontban megjelölt megnevezését feltüntetve.

 

A pályázat benyújtásának határideje:        2019. december 02. (hétfő), 16.00 óra.

 

6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:       120 nap

 

7. A pályázati biztosíték összege, letétének ideje, módja, visszafizetésének szabályai:

                - biztosíték összege:                                          nincs

                - biztosíték letételének ideje:                           nem releváns

- biztosíték letétének módja:           nem releváns

                - biztosíték visszafizetésének szabályai: nem releváns

 

8. Az ingatlan megtekintése: 2019. november 27. napján (szerdán) 14.00 órakor, helyszíni szemle keretein belül, melyen a részvételt előre jelezni kell a kapcsolattartó felé

 

9. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

10. A pályázat elbírálásának szempontjai fontossági sorrendben:

a.) ajánlati ár (egy összegben történő kifizetés), előszerződés megkötése mellett;

b.) a 10/a. pontban foglalt előszerződés aláírását követő 6 hónapon belül a végleges adásvételi szerződés megkötésének kötelezettsége a felek számára, mely időpontig a 4. pontban jelzett telekalakítás átvezetéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárást le kell folytatni, melynek mindennemű költségét a vevő viseli;

                c.) A vevő a pályázatban nyilatkozik és vállalja a következőket: a területnek a 221/1 hrsz-ú ingatlanhoz csatolása.

 

11. A pályázat elbírálásának határideje: ajánlattételi határidőt követő 30 nap, legkésőbb a képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülésén. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elbírálási határidő meghosszabbítható.

 

12. A pályázat eredménye megállapításának és kihirdetésének módja: a képviselő-testület nyilvános ülésén, majd ezt követően postai úton.

 

13. A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

 

14. A pályázat feltételek:

a) A pályázat zárt, kötöttvevős, egyfordulós.

b) A pályázó: Szeifert Tamás, címe: 2462 Martonvásár, Sporttelep utca 15.

c) Kikiáltási ár: 3.500.000,- Ft (KT határozat + értékbecslés alapján)

                d) A pályázat nyilvános bontása:  Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) hivatalos helyiségében 2019. december 3. napján 14.00 órai kezdettel.

 

15. A pályázat egyéb feltétele:

  1. Az adásvételi előszerződés megkötésére az eredményhirdetést tartalmazó írásos értesítést követő 30 napon kerülhet sor.
  2. Az ajánlati kötöttség időtartama 120 nap (mely kizárólag az előszerződés megkötésének határideje szempontjából irányadó).
  3. Ingatlanokkal kapcsolatos, jelen pályázati felhívás 10/b. és c. pontjaiban részletezettek vállalása.

 

Martonvásár, 2019. november 21.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete nevében és megbízásából:    

                                                                                                                                …………………………………

                                                                                                                                          Horváth Bálint

                                                                                                                                gazdasági alpolgármester


/ckeditor/kcfinder/upload/files/10m_KT_20191217_b%C3%ADr%C3%A1l%C3%B3%20biz_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_hat%C3%A1rozat%201m.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10m_KT_20191217_hat%C3%A1rozat%202mell%C3%A9klete.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10m_KT_20191217_helysz%C3%ADnrajz_hat%C3%A1rozat%202m.pdf