Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

303/2019. (12. 17.) a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

303/2019. (XII.17.) határozata

a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott egyes feladatai ellátása érdekében - az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Nonprofit Kft-vel (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 22717728-2-07, képviseli: Dr. Király Gabriella ügyvezető) 2019.08.22. napján kötött közszolgáltatási keretszerződés III/7.4. pontjában foglaltak, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény 24. § (6) bekezdése alapján - a Martongazda Nonprofit Kft.-vel a határozat melléklete szerint „autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra” vonatkozóan határozott időre, 5 évre közszolgáltatási szerződést köt.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a szerződést megkösse, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont – 2019.12.31.

 

 

303/2019. (XII.17.) határozat melléklete:

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÓDÉS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT

HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA

 

Mely létrejött egyrészről

Megnevezés:                          Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselője neve:                   Dr. Szabó Tibor polgármester

Székhely:                                2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:                               15727433-2-07

Pénzforgalmi jelzőszám:        11736082-15727433-00000000

a továbbiakban: mint Önkormányzat,

 

másrészről:

Martongazda Nonprofit Kft. (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; cégj.szám: 07-09-018536, adószám: 22717728-2-07, képviseli: Dr. Király Gabriella ügyvezető), továbbiakban: mint Szolgáltató,

és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alábbi feltételekkel:

 

PREAMBULUM

Martonvásár Város Önkormányzata a Martongazda Nonprofit Kft.-vel 2011.06.01. napján határozatlan időre Martonvásár város település helyi közösségi közlekedésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói és szolgáltatói szerződést kötött. Az ezt követően hatályba lépett személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Szsz, tv.) alapján szükséges a szerződés felülvizsgálata.

A Felek rögzítik, hogy a Martongazda Nonprofit Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonban áll, az Szsz. tv. szerinti belső szolgáltatónak minősül, így ugyanezen törvény 24. § (6) bekezdése alapján a szolgáltatás elvégzésére pályáztatás nélkül kerül sor (közvetlen odaítélés).

 

I.) SZERZÓDÉS TÁRGYA, TARTALMA

 1. Önkormányzat megbízza Szolgáltatót, hogy Martonvásár város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi járati autóbusz-közlekedést (továbbiakban: tevékenységet) végezzen 2020. január 1-jétől 2024. december 31-ig
 • a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelet,
 • az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásra az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU rendelet,
 • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény,
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási  feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet, és
 • az egyéb vonatkozó jogszabályok és előírások alapján.
 1. Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet a fenti alapokon, valamint az e Szerződés kereteiben megállapodottak szerint ellátja.
 2. Felek a menetrendre vonatkozóan a következőkben állapodnak meg:
 1.  
 
 

Együttműködnek a forgalom lebonyolítást segítő intézkedések előkészítésében (különösen az utasszámlálás, valamint a forgalmi ellenőrzések terén).

 1. Önkormányzat vállalja, hogy a tevékenység megkezdésekor a 3. sz. mellékletben rögzített menetrendet a 2020. január 1-jétól 2024. december 31-ig terjedő időszakra megrendeli, továbbá
 2. a lakossági igényeket összegyűjti, véleményezi, és álláspontját közli Szolgáltatóval,
 3. álláspontjának kialakítása, az igények meghatározása során figyelembe veszi a tömegközlekedési, gazdálkodási szempontokat is.
 4. Szolgáltató vállalja, hogy
 • a forgalmi igényekre szóló — hozzá érkező — információkat Önkormányzat felé továbbítja,
 • az Önkormányzat Szolgáltatóval közölt igényeit megvizsgálja,
 • az Önkormányzat felkérésére kész közreműködni a menetrend további racionalizálásában. A Szolgáltató a kritikus zsúfoltságtól mentes szolgáltatást köteles biztosítani, tehát a Felek többlet személyszállítási igényt — a gazdálkodási szempontokat is figyelembe véve — menetrend-módosítással kezelik,
 • közli az Önkormányzattal a menetrend változtatás megvalósításának anyagi vagy egyéb vonatkozásait,
 • minden év március 31. napjáig beszámolót terjeszt az önkormányzat elé, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. A beszámolónak tartalmaznia kell jelen Szerződés teljesítésével összefüggő minden lényeges információt, így különösen az indított járatok számát, a hasznos és rezsi kilométer teljesítményt, a férőhely-kilométer teljesítményt, az utas számot és utaskilométer-teljesítményt, a bevételekről készített kimutatást, a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve, az üzemeltetett autóbuszok számát, életkorát, futásteljesítményét, a baleseti  statisztikát.
 1. Önkormányzat vállalja, hogy 30 napon belül dönt a Szolgáltató javaslatáról és az esetleges megváltozott feltételekről.
 2. Szolgáltató a menetrend kialakítását, hivatalos meghirdetését a tömegközlekedési  szakmában érvényes előírások, illetve a szokásos módon végzi.
 1. Felek a tevékenység igénybevételének áraira és feltételeire — a díjszabásra és a pótdíjakra vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: Szolgáltató jelen Szerződés 5. számú mellékletében megállapított díjakat alkalmazza a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás ellátása során.
 2. Szolgáltató a helyi autóbusz közlekedési közösségi feladatot az alább felsorolt 1 db autóbuszvonal működtetésével, 2024. december 31. 24:00 óráig kizárólagosan látja el.

A város területén az alábbi helyi autóbuszvonalak működtetésére van szükség:

Martonvásár Vasútállomás – Erdőhát – Kismarton – Martonvásár Vasútállomás

 

II.) ELLENTÉTELEZÉS:

 1. A fenti közszolgáltatás ellátása során Szolgáltatót illeti meg a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő minden bevétel, ideértve a menetdíjbevételt, az utasokat  jogszabály alapján megillető kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj támogatást, az utasok által fizetett pótdíjakat és egyéb bevételeket, valamint az Önkormányzatnak a helyi közlekedéshez nyújtott állami támogatás. A Szolgáltató köteles elszámolni az átadott pénzeszközzel a jelen szerződés 1. melléklete szerinti kalkulációs rend szerint.
 2. Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt, 2020. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra havonta ellentételezést fizet átadott pénzeszköz útján a mindenkori költségvetési rendeletében foglaltak szerint.

A tárgyhavi ellentételezést a jelen Szerződés alapján, külön bekérő levél nélkül köteles az Önkormányzat a tárgyhavi, a 3. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti, illetve eseti megrendelés kilométer teljesítményről kapott tájékoztató kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással megfizetni a Szolgáltató részére. Tárgyhavi ellentételezés összege a Szolgáltató folyószámláján történő jóváíráskor minősül kiegyenlítettnek.

 1. A szerződés időtartama alatt az Önkormányzat a normatív támogatást, vagy más, azonos célú állami támogatást (helyi közösségi közlekedés állami támogatása), az Önkormányzat a jogszabályban meghatározottak szerint a helyi közforgalmú közlekedés ráfordításainak finanszírozására teljes egészében a Szolgáltató részére átadja, a pénzeszköz átadás során az átutaláskor a jogcímet kifejezetten feltünteti.
 2. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató túlkompenzációját kizárják. A Szolgáltató a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséről szóló beszámolóban köteles legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség összegét bemutatni az Önkormányzat részére.

 

III.) A TELJESÍTÉS RÉSZLETEI, EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

 1. Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben akár a menetrendi, akár az ellentételezés kérdésekben érdemi vita, vagy kétség merül fel, azt a másik fél felé haladéktalanul írásban jelzik.

    A másik félnek kötelessége a felvetésre írásban reagálni, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

 1. Szolgáltató a tevékenységet a tömegközlekedési szakmában elvárható, illetve a maga működési területén általánosan megvalósított szolgáltatási rendszerben és színvonalon valósítja meg, azaz biztosítja a következőket:
 • a menetrend pontos, forgalmi adottságoktól függő, zavarmentes betartása,
 • biztonságos forgalomellátásra alkalmas járművek,
 • menet- és bérletjegyek árusítása a teljes üzemidő alatt az autóbuszokon, bérletigazolvány és bérletjegy vásárlás biztosítása a Szolgáltató 2462 Martonvásár, Szent László út 24. szám alatti irodájában a pénztári órákban,
 • utas balesetbiztosítás mind a bérlet, mind a menetjegyes utazásokra szólóan,
 • forgalmi és gazdálkodási ellenőrzési rendszer.
 1.  
       
   
 

Szolgáltató jogosult alvállalkozót bevonni a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére a szolgáltatási színvonal legalább szinten tartásával, Önkormányzat helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési igényeinek megfelelő szintű ellátása sérelme nélkül.

 1. Szolgáltató vállalja, hogy járati útvonalon az autóbusz-fordulók és megállóhelyek megfelelő állapotáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről maga gondoskodik (út-, és megállóhely-burkolat takarítás, téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés, egyéb akadályok elhárítása, stb.). Vállalja, hogy a nem önkormányzati kezelésben lévő utak kezelőit haladéktalanul felhívja a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítására.

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy ilyen akadályoztatás miatt Szolgáltató az érintett helyi járati forgalmat szünetelteti az akadály elhárításáig.

 1. Önkormányzat jogosult Szolgáltató szerződésbeli tevékenységének ellenőrzésére, és egyben vállalja, hogy Szolgáltató kérésére a forgalom ellenőrzésében részt vesz.
 2. Jelen Szerződést legalább 120 napos felmondási idővel bármelyik Fél írásban felmondhatja, ha a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek további és folyamatos teljesítésére önhibáján kívül eső okból (pl. a gazdálkodást vagy a vállalt kötelezettségek szakszerű ellátását befolyásoló külső körülmények változása és hatása) előreláthatóan nem lesz képes.

Jelen Szerződést bármely fél minimum 30 napos felmondási határidővel felmondhatja  szerződéses kötelezettség súlyos megszegése esetén — amennyiben a szerződésszegő állapot megszüntetésére a másik fél írásbeli felszólítása ellenére, 30 napon belül nem kerül sor -, az alábbi indokok alapján:

 1. a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre vonással járó cselekmény,
 2. a közszolgáltatási tevékenység saját hibájából történő részleges vagy teljes körű félbeszakítása, szüneteltetése, abbahagyása,
 3. a közszolgáltatási jogok engedély nélküli gyakorlása, vagy átruházása,
 4. a szolgáltatás gyakorlásához szükséges, a Szolgáltató által biztosítandó személyi és dologi feltételek ismétlődő vagy tartós, a Szolgáltató magatartására visszavezethető hiánya.
 1. Felek rögzítik, hogy a felmondási időt minden esetben úgy határozzák meg, hogy annak lejárta — bérletek érvényességére tekintettel — a hónap 5. napjára kell, hogy essen.

Jelen Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

a) az 1. pontban megjelölt határozott idő lejártával

 1. Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó jogosultságának megszűnése, az autóbuszos személyszállítási engedély jogerős visszavonásának időpontjában,
 2. Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, annak időpontjában.

A felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségeiket a felmondási időn belül, a felmondási idő utolsó napjáig - rendkívüli akadályoztatásától eltekintve – fenntartják.

 1. A felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő operatív intézkedést igénylő kérdésekben az Önkormányzat részéről Gucsek István alpolgármester, a Szolgáltató részéről az ügyvezető tartja a közvetlen kapcsolatot.

A Szerződést érintő további kérdésekben Felek a jelen pontban megjelölt kapcsolattartók útján egyeztetnek.

A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat a Felek nem tekintik  szerződésmódosításnak. Az esetleges személyi változásokról Felek írásban értesítik  egymást.

 
 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének céljából igénybe vett magánszemélyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatait nyilvántartják és kezelik. A Szolgáltató a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az érintettekkel megismerteti a honlapján a közérdekű adatok között nyilvánosságra hozott Adatvédelmi Szabályzatát, adatkezelői nyilvántartását és a konkrét, a szerződés teljesítésével kapcsolatos folyamatleírást, így a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadták.

 1. A felek törekednek a vitás kérdések tárgyalás útján való rendezésére, a közös megegyezésre. Közös megegyezés hiányában – jogvitás kérdésekben - a Polgári perrendtartás szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
 2. A jelen Szerződésben nem érintett kérdések tekintetében az I/1. pontban felsorolt jogszabályok rendelkezései és a Polgári Törvénykönyvnek a kötelmi jogra vonatkozó  általános, és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó különös rendelkezései az irányadók.
 3. A jelen Közszolgáltatási szerződés a felek képviseletére jogosultak mindkét fél általi aláírásának feltételével 2020. január 1-jén 0.00 órakor lép hatályba és amennyiben a felek legfeljebb további öt évre nem hosszabbítják meg, minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik 2024. december 31-én 24.00 órakor.

A jelen Szerződést a Felek képviselői - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a Közszolgáltatási szerződést közvetlen odaítélés útján kialakított feltétekkel írták alá.

 

1

számú melléklet:

Kalkulációs rend

2

számú melléklet:

Autóbuszos személyszállítási engedély

3

számú melléklet:

Menetrend

4

számú melléklet:

Buszmegállók adatai

5

számú melléklet:

Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés díjai

 

 

 

 

Martonvásár, 2019. …………..

 

 

 

 

Dr. Szabó Tibor polgármester

Martonvásár, 2019. ……………

 

 

 

 

Dr. Király Gabriella ügyvezető

Martonvásár Város Önkormányzata

Martongazda Nonprofit Kft.

 

 

 

 

Szerződés 1. melléklete: Kalkulációs rend KÜLÖN CSATOLVA

 

 

Szerződés 2. melléklete: Autóbuszos személyszállítási engedély KÜLÖN CSATOLVA


 

Szerződés 3. melléklete:

 

A 133/2017. (V.30.) KT határozat melléklete alapján:

MENETREND

MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT

Megállóhely

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vasútállomás

5,15

6,45

7,20

8,15

9,15

13,45

15,45

16,45

Orvosi rendelő

_

6,46

7,21

8,16

9,16

13,46

15,46

16,46

Tükrösi utca

_

_

_

_

9,20

_

15,50

_

Határ utca (ideiglenes)

_

_

_

_

9,23

_

15,53

_

Kazinczy Ferenc köz

_

_

_

_

9,25

_

15,55

_

Mentőállomás

5,17

6,48

_

8,18

9,27

13,48

15,57

16,48

Budai út - Pusztai u.

5,18

6,49

_

8,19

9,28

13,49

15,58

16,49

Budai út - Bercsényi köz

5,19

6,50

_

8,20

9,29

13,50

15,59

16,50

Erdőhát bekötő út

5,22

6,53

_

8,23

9,33

13,53

16,03

16,53

Erdőhát forduló

5,25

6,56

_

8,26

9,36

13,56

16,06

16,56

ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR

Erdőhát forduló

5,25

7,00

_

8,26

9,36

13,56

16,06

16,56

Erdőhát bekötő út

5,28

7,03

_

8,29

9,39

13,59

16,09

16,59

Kismarton

5,30

7,05

_

8,31

9,41

14,01

16,11

17,01

Kismarton bekötő út

5,33

7,08

_

8,34

9,44

14,04

16,14

17,04

Budai út - Bercsényi köz

5,35

7,10

_

8,36

9,46

14,06

16,16

17,06

Budai út - Pusztai u.

5,36

7,12

_

8,38

9,48

14,08

16,18

17,08

Lipóti Pékség

5,38

7,13

7,29*

8,39

9,49

14,09

16,19

17,09

Orvosi rendelő

_

7,14

7,30

8,40

9,50

14,10

16,20

17,10

Vasútállomás

5,40

7,15

7,31

8,41

9,51

14,11

16,21

17,11

*Előtte iskolai körforgalom!

 

               

 

Szerződés 4. melléklete:

 

BUSZMEGÁLLÓK ADATAI:

 

MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT

Megállóhelyek:

 1. Vasútállomás
 2. Orvosi rendelő
 3. Tükrösi utca
 4. Határ utca (ideiglenes)
 5. Kazinczy Ferenc köz
 6. Mentőállomás
 7. Budai út - Pusztai u.
 8. Budai út - Bercsényi köz
 9. Erdőhát bekötő út
 10. Erdőhát forduló

 

ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR

Megállóhelyek:

 1. Erdőhát forduló
 2. Erdőhát bekötő út
 3. Kismarton
 4. Kismarton bekötő út
 5. Budai út - Bercsényi köz
 6. Budai út - Pusztai u.
 7. Lipóti Pékség
 8. Orvosi rendelő
 9. Vasútállomás

 

 

 


 

Szerződés 5. melléklete:

 

A 95/2015. (V.26.) határozattal módosított 174/2012. (XI.27.) KT határozat alapján:

 

HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS DÍJAI

 

A város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ÁFÁ-val növelt díjtételei:

a.) egyszeri útra szóló menetjegy

     aa.) tanuló/nyugdíjas: 150.-Ft/fő

     ab.)  felnőtt: 300.-Ft/fő

 

b.)  bérlet

      ba.)  tanuló/nyugdíjas: 1.500.-Ft/fő/hó

      bb.)  felnőtt: 3.500.-Ft/fő/hó

 

c.) A 65 év feletti utasok részére a szolgáltatás igénybevétele díjmentes.”


/ckeditor/kcfinder/upload/files/07m_KT_20191217_szerz%C5%91d%C3%A9s%201mell%C3%A9klet_Kalkul%C3%A1ci%C3%B3s%20rend.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07m_KT_20191217_szerz%C5%91d%C3%A9s%202mell%C3%A9kelet_enged%C3%A9ly.pdf