Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

302/2019. (12. 17.) a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

302/2019. (XII.17.) határozata

a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Terv teljes eljárás keretében történő módosításáról határoz.

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1.) pontban hivatkozott teljes eljárás lefolytatására a Völgyzugoly Műhely Kft-vel köt szerződést a határozat melléklete szerinti ajánlatban foglaltak alapján, 3.000.000 Ft + Áfa ellenszolgáltatásért, melynek költségét a 2020. évi költségvetésben a fejlesztési célú tartalékok terhére tervezi.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pont szerinti szerződés megkötésére, valamint a teljes eljárás megindítására és lefolytatására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 1. melléklet 

 1. melléklet

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Megrendelő:

Neve / cégneve:                                   Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye:                                            2462 Martonvásár, Budai út. 13.

Adószáma:                                           15727433-2-07

Bankszámlaszáma:                                11736082-15727433-00000000 (OTP Bank)

Képviselője (tisztsége):                          Dr. Szabó Tibor polgármester

Elérhetősége:                                       +36-22/460-004

A továbbiakban, mint Megrendelő

 

Tervező:

Neve/cégneve:                                                Völgyzugoly Műhely Kft.

Fióktelep:                                             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15 II/5.

Adószáma:                                           13634333-2-43

Cégjegyzékszáma:                                01-09-341347

Bankszámlaszáma:                                11703006-29906053

Képviselője:                                         Ferik Tünde ügyvezető igazgató

Elérhetősége:                                       +36-20-913-8575

A továbbiakban, mint Tervező.

 

az alulírott napon és helyen  tervezési szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:

1. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

Martonvásár településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő módosítása az alább részletezett tervezési feladatok vonatkozásában.

Tervezési feladatok:

 1. Kertes mezőgazdasági övezetben az M7-es autópályától délre, az Orbánhegyi utca déli oldalán fekvő telkeken telek be nem építhető részének kijelölése. Az Orbánhegy szabályozásának újragondolása, a szőlőhegy rendezése.
 2. Orbánhegy nyugati oldalán tervezett szakképző központhoz kapcsolódó szabályozási környezet megteremtése
  1. 12,0 m széles út kiszabályozása a Szőlőhegyi úttól kezdődően, az Orbánhegy nyugati oldalán elhelyezkedő bicikliút kiszabályozása 8,0 m szélességben,
  2. Kb-Tur1 övezetben épületmagasság 12,0 m-re növelése,
  3. Kb-Tur1 övezet területének növelése (EkàKb-Tur1), az új területen telek be nem építhető részének jelölése.
 3. Lk-1 övezetben (Rózsa utca mentén) maximális kialakítható lakásszám növelése (8-10 lakás)
 4. Különleges beépítésre nem szánt terület – Állatklinika kijelölése, a település északi határában 0163/5, 0163/6, 0163/7 hrsz-ú telkeken.
 5. Település déli határában, Má2 övezetben 0243/10 hrsz-ú területen kérelmező kérésének megfelelő funkciók (lakó, gépjárműtároló, műhely) elhelyezésének biztosítása.*
 6. Kossuth Lajos téren településközpont terület kijelölése, bölcsőde, tanuszoda, parkoló elhelyezése céljából.
 7. Nagyobb telephellyel rendelkező különleges mezőgazdasági üzemi területek (Erdőhát, Gábor major) külön övezetbe sorolása az eltérő szabályozhatóság érdekében.
 8. Brunszvik kastélypark területén a park területét átszelő 211/1 hrsz csatorna vízgazdálkodási terület besorolásának törlése, helyette közműsáv jelölése.
 9. Egyéb szükséges korrekciók - és a szerződés hatálya alatt felmerülő, halasztást nem tűrő, egyedileg meghatározott feladatok - elvégzése a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervlapon.

* Az 5. pontban megjelölt tervezési feladat szerinti módosítás kizárólag a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal lefolytatott egyeztetést követően, az Igazgatóság előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.

 

(a továbbiakban: Tervezési munka).

 

2. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért

3.000.000,- Ft,           azaz     Hárommiliió forint tervezési díj,

810.000,- Ft, azaz     Nyolcszáztízezer forint ÁFA (27%),

összesen:  

3.810.000,- Ft,           azaz     Hárommillió-nyolcszáztízezer forint illeti meg.

 

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.

 

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződés nem vonatkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. mellékletben nem rögzített feladatokra, dokumentációk elkészítésére, szakvélemények stb. beszerzésére.

3.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal, valamint egyéb érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni, amelyeket a munka jellege szükségessé tesz.

3.3. Tervező köteles, egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal, az önkormányzat által igényelt egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.

3.4. Megrendelő által igényelt további egyeztetés honoráriumát szakértői díjként kell elszámolni (arra a Tervezési munka nem terjed ki):

a) 4 óránál rövidebb idő esetén ½ mérnöknap,

b) 4 óránál hosszabb idő esetén 1 mérnöknap,

a kamarai díjszabás alapján megállapított díjjal és az utazás költségével számolva. Amennyiben a jelen pontban meghatározott további egyeztetés szükségessége merül fel, arra vonatkozóan Megrendelő írásos megrendelést juttat el Tervező részére. Tervező a megrendelést írásban elfogadja, majd a teljesítést követően Megrendelő annak ellenértékét jelen szerződésben foglaltak szerint köteles Tervező részére megfizetni. Amennyiben a fent hivatkozott egyeztetés elvégzése a szerződés teljesítési határidejét módosítja, a határidő módosításhoz Felek írásbeli megállapodása szükséges.

 

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezői munkát a tervezésre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok … stb), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

4.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést ezen új jogszabálynak megfelelően módosítják.

4.3. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását.

4.4. Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában foglalja.

4.5. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat Megrendelő részére átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette.

 

 

5. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztassa.

5.2. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

 • Településfejlesztési döntés, partnerségi egyeztetés szabályairól szóló képviselőtestületi döntés
 • Szakképző központhoz tartozó építészeti tervek, feltáró út geodéziai felmérése
 • Szőlőhegyi utca mentén lévő Lk-1 övezetre vonatkozó építészeti koncepció, lakásszám meghatározás
 • Település déli határában elhelyezkedő (5. tervezési feladat szerinti) Má2 területre vonatkozó fejlesztési szándékok, érintett területek pontos listája
 • Kossuth Lajos térre tervezett bölcsőde, uszoda, parkoló rendelkezésre álló tervei
 • Elővásárlási joggal érintett telkek listája
 • Közműsávként kijelölendő vízelvezető árkok listája.

5.3. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

5.4. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli.

5.5. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet) alapján szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal - illetve Képviselőtestületi döntés szüksége esetén a soron következő ülés alkalmával dönt -, az előkészített önkormányzati válaszokról dönt, Tervező részére utasítást ad.

5.6. Megrendelő törekszik arra, hogy a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag ne kifogásolja. Amennyiben az ilyen jóváhagyott tervezési megoldással szemben mégis kifogás vagy módosítási igény merül fel, a módosítás miatt szükséges további ráfordítást Megrendelő 3.4. pontban szabályozott mértékben és eljárás alapján megtéríteni köteles.

5.7. Megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni Megrendelő felé. Megrendelő és Tervező ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.

6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével kezdődik.

6.2. A szerződés teljesítésének határidejét, a teljesítés ütemezését, az egyes munkarészek szállítandó példányszámát az 2. sz. melléklet tartalmazza.

6.3. A mellékletben rögzítetteken felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult Megrendelőnek a tényleges másolati költségekkel leszámlázni.

 

7. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA

7.1. A munkadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint, a teljesítéssel egyidőben benyújtott számlák ellenében történik, mely számlákat Megrendelő a számla átvételétől számított 8 napon belül köteles Tervező OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053 számú számlájára átutalni.

7.2. A tervdokumentációt Megrendelő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette.

7.3. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére.

 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

8.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési díjának 20%-a. Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából levonja.

8.2. Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi kamat illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

8.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

8.4. Amennyiben Megrendelő a 7.1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Tervező teljesítési határideje a késedelem időtartamával egyező időtartammal hosszabbodik.  

8.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése Megrendelő érdekkörében fennálló okból vagy egyéb, nem a Tervező érdekkörébe eső okból hat hónapot meghaladóan tervezői tevékenység végzése nélkül szünetel, Tervező jogosult jelen szerződés feltételeinek (különösen tervezési díj, teljesítés határideje) Megrendelővel történő ésszerű újratárgyalására a megváltozott körülmények figyelembevételével. Amennyiben a szerződés feltételeinek újratárgyalása Felek között nem vezet eredményre, úgy Tervező jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondani. 

 

9. SZERZŐI JOG

9.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak minősülnek, amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, Megrendelő vagy harmadik személy a Tervező hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem használhatja fel.

9.2. Megrendelő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben tájékoztatóként felhasználni.

10. EGYEBEK

10.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

10.2. Megrendelő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Tervező tevékenységének fontos eleme az ügyfeleivel történő kapcsolattartás. E körben az adatkezelés jogalapjának minősül az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete 6. cikke alapján a hozzájáruláson túl a szerződés teljesítése is. Erre tekintettel Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzá is járul, hogy őt, törvényes képviselőjét vagy az általa megadott egyéb kontakt személyt Tervező jelen szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikáción túl tájékoztassa aktuális ajánlatairól, híreiről jelen szerződésben megadott email-címeken vagy egyéb elérhetőségeken.

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (a 2. sz. mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban módosítják.

 

10.4. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Dr. Szabó Tibor polgármestert bízza meg (telefon: +36-22/460-004), illetve Tervező részéről a kapcsolatot Ferik Tünde vezető településrendező tervező (telefon: 20/913-8575) biztosítja.

10.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

10.6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

10.7. Jelen szerződés az 1. és 2. sz. mellékletével együtt érvényes.

 

Martonvásár, 2020. január …                                      Budapest, 2020. január … 

 

 

 

 

                     ……………………………………                                  ……………………………………

                Megrendelő képviseletében                            Tervező képviseletében

               Dr. Szabó Tibor polgármester                            Ferik Tünde ügyvezető

 

 

 

Szakmai ellenjegyző: Horváth Bálint alpolgármester  ………………………………………………………………………

Pénzügyi ellenjegyző: Bíró László gazdasági igazgató ………………………………………………………………………

Jogi ellenjegyző: Miklósné Pető Rita aljegyző ………………………………………………………………………………

 

 

1.sz. melléklet: Pénzügyi ütemezés

2.sz. melléklet: Tartalmi részletezés és határidők

 

 


 1. sz. melléklet - pénzügyi ütemezés

 

Munkarész

Tervezési díj

Tervezési idő

I. Munkaközi tervdokumentáció

Megalapozó vizsgálat

2.200.000,- + ÁFA

10 hét

Településszerkezeti terv módosítása

Helyi építési szabályzat módosítása

II. Egyeztetési eljárás

 

 

Partnerségi egyeztetés

 

 

Véleményezési anyag készítése

500.000,- + ÁFA

2 hét

Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek átvezetése

 

2 hét

Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés

 

2 hét

III. Jóváhagyás

 

 

Jóváhagyás előkészítése

Jóváhagyott tervdokumentáció

300.000,- + ÁFA

2 hét

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. sz. melléklet - TArtalmi részletezés és határidők

 

I. Munkaközi tervdokumentáció

 

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

 

2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

 

Településszerkezeti terv módosítása a változással érintett területre

M=1:10.000 méretarányban vagy a megértéshez szükséges mélységben

 

Településszerkezeti leírás módosítása

 

3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA

 

       Jóváhagyandó munkarészek:

 

 1. Szabályozási tervlap módosítása a változással érintett területre

M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységben

 1. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, valamint a településfejlesztési dokumentumok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai alapján

 

       Alátámasztó szakági munkarészek

 

 1. Településrendezési javaslat
 2. Változással érintett területek
 3. Tájrendezési javaslat
 4. Zöldfelületi rendszer fejlesztése
 5. Közlekedési javaslat
 6. Közművesítési és hírközlési javaslat
 7. Környezeti hatások

 

Határidő: az adatszolgáltatástól, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm.rend

szerinti előzetes levelek beérkezésétől számított 10 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott példány munkaközi anyag

az önkormányzat véleményezése céljából

 

II. Egyeztetési eljárás

 

1.         Partnerségi egyeztetés lefolytatása

 

2.         Véleményezési anyag készítése

 

Határidő: az önkormányzat véleményezését követő 2 hét

Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD + az államigazgatási

egyeztetési eljáráshoz szükséges számú példány

 

3.         Egyeztetés

Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: lakossági fórum, partnerek, eltérő véleményező államigazgatási szervek, Állami Főépítész

 

4.         Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés

Önkormányzati egyeztetés lezárása

Véglegesített tervdokumentáció összeállítása az Állami Főépítész végső szakmai véleményezésre megküldendő dokumentáció előkészítése

 

Határidő: a véleményezési szakasz lezárását követő 2 hét

Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD

 

 

III. Jóváhagyás

 

1. Jóváhagyás előkészítése

Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció

 

2. Jóváhagyott tervdokumentáció

Jóváhagyást követő véglegesítés

 

Határidő: a képviselő-testület jóváhagyását követő 2 hét

Dokumentálás: 2 pl. papír alapú + az államigazgatási

egyeztetési eljáráshoz szükséges számú CD