Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

301/2019. (12. 17.) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi TársulásTársulási megállapodásának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

301/2019. (XII.17.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási megállapodásának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 46/2019. (XI.28.) határozata szerinti társulási megállapodás módosítást a határozat 1. melléklete, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

301/2019. (XII. 17.) határozat 1. melléklete:

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási megállapodásának módosítása

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását az alábbiak figyelembevételével felülvizsgálta:

 

I.

A Társulás Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata vonatkozásában gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatkörben gyermekétkeztetés megszervezését társulási formában kívánja biztosítani, a Társulás által fenntartott szociális intézmény, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat közreműködésével.

 

II.

A Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási megállapodás) az I. pontban foglaltakra tekintettel 2020. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 1. A Megállapodás II. fejezete kiegészül az 5/C. ponttal, az alábbiak szerint:

„5/C.. Gyermekjóléti alapellátás feladatkörben gyermekek napközbeni ellátása során étkeztetés megszervezése családi bölcsődében: Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata vonatkozásában, Intézmény fenntartása útján (Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi keretében).

 1. A Megállapodás VIII. fejezete kiegészül a 7.7. ponttal az alábbiak szerint:

„7.7. a II/5/C. pontban meghatározott feladatellátás költségeit a Szolgáltató felé közvetlenül a bölcsődei ellátott törvényes képviselője viseli.”

 1. A Megállapodás III. fejezetének 2. pontjából az alábbiak törlésre kerülnek:

A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.”


 

301/2019. (XII. 17.) határozat 2. melléklete:

 

 

 

 

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társulási Megállapodás hatálybalépésének időpontja: törzskönyvi bejegyzésének napja

 

Kelt: Martonvásár, 2019. november 28.

 

 

 

 

 


A társulásban résztvevő önkormányzatok – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján – abból a célból, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás) tartozó települések lakossága a helyi közszolgáltatásokat minél magasabb színvonalon vehesse igénybe, társulás keretében történő együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítják a közfeladatok minél magasabb szintű ellátását, s ennek érdekében 2013. június 30-i kezdő hatállyal az alábbi társulási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik, illetve hagyják jóvá:

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Társulás neve: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

 

 1. A Társulás székhely önkormányzata: Martonvásár Város Önkormányzata

A Társulás székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

 1. A Társulás társszékhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20.

 

4.    A Társulás tagjainak neve, székhelye:

 

4.1     Baracska Község Önkormányzata

Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. sz.

4.2.    Ercsi Város Önkormányzata

Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz.

4.3.    Gyúró Község Önkormányzata

Székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. sz.

4.4.    Kajászó Község Önkormányzata

Székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. sz.

4.5.    Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

4.6.    Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. sz.

4.7.    Tordas Község Önkormányzata

Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. sz.

4.8.    Vál Község Önkormányzata

          Székhelye: 2473 Vál, Vajda J. u. 2.

4.9.    A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke, a Társulás tagjait képviselőket a Megállapodás 2. függeléke tartalmazza.

 

5.    A Társulás működési területe: a 4. pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

 

6.    A Társulás bélyegzője: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével.

 

7.    A Társulás képviselete: a képviseletet a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

 

8.    A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy.

8.1.    Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8.2.    A Társulás önálló bankszámlával – fizetési számlával – rendelkezik.

8.3.    A Társulás, és az általa fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban: Intézmény(ek)) költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A társult önkormányzatok (a továbbiakban: Önkormányzatok) a Társulás fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás összegét a IX/1. pontban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják át.

8.4.    A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a székhely szerinti polgármesteri hivatal, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

8.5.    A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal útján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, melynek keretében ellátja – külön munkamegosztási megállapodás alapján – az Intézmény(ek) pénzügyi-gazdálkodási feladatait is.

8.6.    A Társulás csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

 

9.    A Társulás az Mötv. 88. § - 95. §-aiban foglalt szabályok szerint működik. 

 

II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

 

1.    Az Önkormányzatok az alábbi 2-7. pontban nevesített önkormányzati feladatok közös megvalósításában állapodnak meg, s ezen feladat és hatásköreik gyakorlását átruházzák a Társulásra.

 

2.    Az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, mint „Központi Háziorvosi Ügyelet” az Önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően:

2.1. Az ügyelet székhelye és ellátási helye:        2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.

Az ügyelet további ellátási helye:                 Martonvásári kistérség központjától legfeljebb 15 km-es távolságban biztosított ellátás (a sürgős, szükség esetén felmerülő gyermekellátás biztosításával)

2.2. Ügyeleti idő (a székhelyen és ellátási helyeken):

 • munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig;
 • hétvégén pénteken 16 órától hétfő reggel 8 óráig;
 • munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órás.

2.3. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével történő egészségügyi vállalkozási, avagy ellátási szerződés útján történő megvalósítására vonatkozó döntés meghozatalára a Társulási Tanácsot hatalmazzák fel.

2.4. Az egészségügyi alapellátás körében a Központi Háziorvosi Ügyelet ellátásának 2.3. pont szerinti egészségügyi vállalkozási, avagy ellátási szerződés útján történő megvalósítását igénybe vevő tagok a Társulás tagjai közül:

 • Baracska Község Önkormányzata,
 • Ercsi Város Önkormányzata,
 • Gyúró Község Önkormányzata,           
 • Kajászó Község Önkormányzata,
 • Martonvásár Város Önkormányzata,   
 • Ráckeresztúr Község Önkormányzata,
 • Tordas Község Önkormányzata

 

2/A.[1]    Az egészségügyi alapellátás körében a fogorvosi ügyeleti ellátás, mint „Központi Fogorvosi Ügyelet” az Önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően:

2/A.1.[2]     Az ügyelet székhelye és ellátási helye: Az ügyelet székhelye: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.; és ellátási helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2.

2/A.2.       Ügyeleti idő (a székhelyen és ellátási helyen):

 • szombaton 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 08.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
 • vasárnap 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
 • munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon (amennyiben 1 vagy 2 nap, illetve ennél hosszabb szünet esetében az utolsó nap kivételével) 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 08.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
 • munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon (amennyiben 3 vagy több nap) az utolsó nap esetében 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.

2/A.3.       A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Központi Fogászati Ügyelet ellátására a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével történő egészségügyi vállalkozási, avagy ellátási szerződés útján történő megvalósítására vonatkozó döntés meghozatalára a Társulási Tanácsot hatalmazzák fel.

2/A.4. Az egészségügyi alapellátás körében a Központi Fogászati Ügyelet ellátásának 2.3. pont szerinti egészségügyi vállalkozási, avagy ellátási szerződés útján történő megvalósítását igénybe vevő tagok a Társulás tagjai közül:

 • Baracska Község Önkormányzata,
 • Gyúró Község Önkormányzata,           
 • Kajászó Község Önkormányzata,
 • Martonvásár Város Önkormányzata,   
 • Tordas Község Önkormányzata
 • Vál Község Önkormányzata.

 

3.[3]   Szociális alapszolgáltatás feladatkörben:

      3.1.  Családsegítés - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat keretében;

3.2. Házi segítségnyújtás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata;

3.3.[4]

3.4. Támogató szolgáltatás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata;

3.5. Idősek nappali ellátása - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata;

3.6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Baracska Község Önkormányzata;

3.7.[5]        

3.8.[6] Szociális étkeztetés – Baracska Község, Martonvásár Város Önkormányzata, közigazgatási területére kiterjedően, Intézmény fenntartása útján.

 

4.[7]  

 

5.    Gyermekjóléti szolgáltatás: ezt az önkormányzati feladatot a Társulás Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően Intézmény fenntartása útján látja el, család- és gyermekjóléti szolgálat keretében.

 

5/A. Család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatás: Baracska Község, Gyúró Község, Ercsi Város, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata (Martonvásári járás) közigazgatási területére kiterjedően, Intézmény fenntartása útján.

 

5/B.[8] Gyermekjóléti alapellátás feladatkörben gyermekek napközbeni ellátására családi bölcsőde: Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata vonatkozásában, Intézmény fenntartása útján (Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi keretében).

 

5/C.[9] Gyermekjóléti alapellátás feladatkörben gyermekek napközbeni ellátása során étkeztetés megszervezése családi bölcsődében: Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata vonatkozásában, Intézmény fenntartása útján (Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi keretében).

 

6.[10]

 

7.    Belső ellenőrzési feladatok: a Társulás a Társulásra, az Önkormányzatokra és az általuk fenntartott költségvetési szervekre kiterjedően a Társulási Tanács döntésétől függően:

 • belső ellenőr(ök) foglalkoztatásával,
 • vagy polgári jogi szerződéssel, külső erőforrás bevonása útján látja el.

7.1. A társulás belső ellenőre a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez:

 • a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
 • az alábbi társult önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó bármely költségvetési szervnél:
 • Baracska Község Önkormányzata,
 • Gyúró Község Önkormányzata,
 • Kajászó Község Önkormányzata
 • Martonvásár Város Önkormányzata,
 • Ráckeresztúr Község Önkormányzata,
 • Tordas Község Önkormányzata,
 • Vál Község Önkormányzata.
 • a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
 • az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
 • az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

7.2. A belső ellenőr által teljesítendő szolgáltatásokat a társulás adott évi belső ellenőrzési terve tartalmazza, mely tartalmazza a képviselő-testületek által előzetesen jóváhagyott egyes önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet, továbbá a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél végzendő belső ellenőrzési feladatokat is. Az önkormányzati szintű éves ellenőrzési tervet a belső ellenőr állítja össze előzetes kockázatelemzés és a vezetőkkel való egyeztetést követően.

7.3. Az elkészült ellenőrzési jelentéseket az ellenőrzött szervezeteknek, és az önkormányzatnak kell megküldeni egyeztetés, észrevételezés céljából. A leegyeztetett, elfogadott ellenőrzési jelentéseket 1 példányban a társulás székhely önkormányzata jegyzőjének, 1 példányban az ellenőrzöttnek kell megküldeni. Az éves ellenőrzési jelentést önkormányzatonként, illetve társulásra külön- külön köteles elkészíteni a belső ellenőr, melyet tárgyévet követő év február 15-ig megküld valamennyi jegyző részére, hogy azt a polgármester a zárszámadással együtt a képviselő-testület elé terjeszthesse.

7.4. A belső ellenőrzési feladatellátás forrása: központi támogatás, feladatellátási pénzügyi hozzájárulás. A belső ellenőrzési feladatok központi, külső forrásokból nem fedezett működési, fenntartási kiadásait az Önkormányz