Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

284/2019. (12. 17.) a Fejér Megyei Kormányhivatal „a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozó” javaslatának megtárgyalásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

284/2019. (XII.17.) határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal „a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozó” javaslatának megtárgyalásáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egészében megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) FE/02/1151-1/2019. ügyszámú törvényességi felhívásában (a továbbiakban: Felhívás) foglaltakat, az abban foglaltakkal egyetértve a jogszabálysértések megszűntetése érdekében az alábbi döntéseket hozza:

a)    A Felhívás I. 1. pontjához - észrevétel a jegyzőkönyvvezető személyéről szóló 210/2019. (X.23.) határozathoz: a Képviselő-testület az észrevételt elfogadja, a jövőben ennek megfelelően jár el.

b)    A Felhívás I. 2. pontjához - észrevétel esküokmányokhoz:     a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy pótolja a hiányosságot.

c)    A Felhívás I. 3. pontjához - észrevétel eseti szavazatszámláló bizottság választásáról szóló 213/2019. (X.23.) határozathoz:           a Képviselő-testület elfogadja a Felhívásban foglaltakat, és figyelemmel arra, hogy az alakuló ülés menetében a Gazdasági Bizottság tagjait még nem választotta meg, így a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) vonatkozó szakasza nem lett volna alkalmazható a tikos szavazás során, ezért az SZMSZ érintett szakaszának módosításáról dönt, mivel az az alakuló ülések vonatkozásában nem életszerű, továbbá a jövőben az SZMSZ-nek megfelelően jár el a vonatkozó döntések meghozatala során.

d)    A Felhívás I. 4. pontjához - észrevétel a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról szóló 216/2019. (X.23.) határozathoz: a Képviselő-testület úgy határoz - figyelemmel arra, hogy jelen döntéshez kapcsolódóan, mint az az idézett jegyzőkönyvből is kiderül, javaslatot a polgármester tehetett, a döntéshozók mindegyike előzetesen megismerhette a javaslatot az előterjesztésből, észrevétel, kérdés nem hangzott el, nem volt, továbbá egyhangú döntés született, melyből az következik, hogy a képviselők egyértelműen egyetértettek a bizottságok tagjainak megválasztásával összességében és egyenként is -, hogy a jövőben, az észrevételnek megfelelően, a külön vélemények megfogalmazása elvi lehetőségének biztosítása végett, külön-külön határoz az egyes személyeket érintő kérdésekben.

e)    A Felhívás I. 5. pontjához - észrevétel a polgármester érintettségéről szóló 217/2019. (X.23.) határozathoz, illetve az alpolgármesterek érintettségéről szóló 219/2019. (X.23.) és 221/2019. (X.23.) határozatokhoz: a Képviselő-testület tudomásul veszi a Felhívásban foglaltakat, a jövőben az észrevételnek megfelelően jár el vonatkozó határozatai megfogalmazása során, figyelemmel arra is, hogy az érintettek jegyzőkönyvbe foglalt módon nyilatkoztak arról, hogy nem vesznek részt a szavazásban.

f)     A Felhívás I. 6. pontjához - észrevétel Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról szóló 218/2019. (X.23.) határozathoz: a képviselő-testület - az észrevételek tudomásulvétele mellett – felülvizsgálja a polgármester illetménye tárgyában hozott döntését és az észrevételnek megfelelően állapítja meg a polgármester illetményét, - korábban hozott 29/2015. (II.10.) határozatára is tekintettel, miszerint atestület a polgármesteri munkakörben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  141. §-a alapján – elismeri az idegen nyelv használatának indokoltságát a (6) bekezdésben meghatározott nyelveken túl szlovák és román nyelv tekintetében- idegennyelv-tudási pótlékát, valamint költségtérítését.

 

 

 

g)    A Felhívás I. 7. pontjához - észrevétel az alpolgármesterek illetményének megállapításáról szóló 220/2019. (X.23.) és 222/2019. (X.23.) határozatokhoz: A Képviselő-testület tudomásul veszi az észrevételt és annak megfelelően állapítja meg az alpolgármesterek illetményét és költségtérítését.

h)    A Felhívás II. 1. pontjához - észrevétel az alpolgármesterek választásáról készült tikos szavazásról készült jegyzőkönyvhöz: A Képviselő-testület elfogadja az észrevételt és a jövőben az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően fog eljárni.

3.)        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Felhívásra adott válaszáról és annak kapcsán hozott döntéseiről a Kormányhivatalt határidőben tájékoztassa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont: azonnal, 2. pont: 2020.01.15.