Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

257/2019. (11. 26.) a kulturális feladatellátás átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

257/2019. (XI.26.) határozata

a kulturális feladatellátás átszervezéséről

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy át kívánja szervezni kötelező és önként vállalt kulturális feladatainak ellátását, ezen belül kiemelten a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kulturális törvény) kötelezően előírt feladatai közül a könyvtári és közművelődési feladatellátást.
 2. A Képviselő-testület a jövőben, tervezetten 2020. július 1. napjától, az 1.) pont szerinti átszervezéssel érintett közművelődési, könyvtári, az Óvodamúzeum fenntartásával kapcsolatos muzeális feladatait, továbbá az ezen feladatokat kiszolgáló infrastruktúra működtetését, rendezvényszervezési, turisztikai, egyes városmarketing és kommunikációs feladatait – a jelenleg a feladatokat ellátó, önkormányzati fenntartású Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézmény megszűntetése mellett - az önkormányzat által alapított, 100 %-os tulajdonában álló MartonSport Nonprofit Kft. keretein belül, közfeladat-ellátási megállapodás megkötése mellett kívánja biztosítani a jelenlegi infrastruktúra és személyi állománynak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a szerinti átadás-átvétele mellett.
 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt, a Kft. ügyvezetőjét és az átszervezéssel érintett intézményvezetőt, hogy az 1.) és 2.) pontban foglaltak alapján az átszervezés meghozatalához szükséges döntéseket készítsék elő, ennek keretében
 1. a Kulturális törvény szerinti minisztert véleményének kikérése érdekében keressék meg,
 2. a MartonSport NpKft alapító okiratának módosítását, szükség szerint egyéb szabályzatainak felülvizsgálatát a feladat-ellátás biztosítása érdekében készítsék elő,
 3. a feladatellátás új formában történő működtetésének támogatási és finanszírozási oldalát tekintsék át, kiemelt figyelemmel a normatív támogatás és pályázati források igénybevételére és a folyamatban (fenntartási és megvalósítási időszakban) lévő pályázatokra,
 4. az intézmény megszűntetéséhez a megszüntető okiratot készítsék elő, beleértve ennek az intézmény alkalmazotti közösségével való egyeztetését is,
 5. a feladatellátáshoz szükséges közfeladat-ellátási megállapodást és a feladatellátáshoz szükséges vagyon működtetésre vonatkozó megállapodást készítsék elő,
 6. a vonatkozó közművelődési rendelet módosítását, szükség szerint a korábban hozott, vonatkozó testületi döntések felülvizsgálatát készítsék elő,
 7. ütemezzék és készítsék elő a jogutódlással kapcsolatos munkaügyi lépéseket,
 8. vegyék számba az átszervezéssel együtt járó bejelentési és nyilvántartásba-vételi kötelezettségeket (kiemelten: a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés, a nyilvános könyvtárak jegyzéke, muzeális intézmény működési engedélyének módosítása),
 9. készítsék elő a feladatellátás új működési modelljét finanszírozási, gazdálkodási, szervezeti és szakmai oldalról.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, MartonSport NPKft ügyvezetője, BBK igazgatója

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. márciusi rendes testületi ülés