Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

245/2019. (11. 26.) Martonvásár, 1222/1 és 1223/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

245/2019. (XI.26.) határozata

Martonvásár, 1222/1 és 1223/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

 

1)         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Bíráló Bizottság jelen határozat 1. mellékletét képező javaslatával összhangban - úgy határoz, hogy Martonvásár,

  1. 1222/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan teljes területét, valamint
  2. 1223/6 (jelenleg még) kivett út megnevezésű (azaz közterületi) ingatlan teljes területét

érintő értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2)         A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként Somogyi Károly (2462 Martonvásár, Tátra utca 28.) természetes személy 10.100.000.-Ft összegű ajánlatát fogadja el.

3)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi előszerződést a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, majd ugyanezen tartalommal a végleges adásvételi szerződést is megkösse.

4)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás benyújtására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   

            1-2. pont –      azonnal

            3. pont –         2019.12.15. (előszerződés)

                                   előszerződés aláírását követő 6 hónap (végleges szerződés)

            4. pont – előszerződés aláírását követő 6 hónapon belül

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%206.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%206b.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf