Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

229/2019. (10. 29.) a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

229/2019. (X.29.) határozata

a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Martonvásár Város Önkormányzata és a Revrik Szolgáltató Kft. (Cg. 07-09-025233) között 2017.06.19. napján létrejött, MV-57/2017. nyilvántratási számú településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti Megállapodás módosításban vállaltak végrehajtásához szükséges bruttó 1.300.000,- Ft összegű anyagi fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésben a kötelezettséggel nem terhelt, fejlesztési célú előirányzat terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodás módosítását és annak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal

                                                                                  2. pont – 2020.03.31.

3. pont – 2019.11.30.

 

 

229/2019. (X.29.) határozat melléklete:

 

„Ikt.szám: …………-……/2019.                                                                      Szerződés szám: ……………..……..

 

„TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítása

 

mely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről a  Revrik Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 52.

cg.száma:Cg. 07-09-025233

adószáma: 24980504-2-07

statisztikai számjele: 24980504-5610-113-07

képviseli: Lengyel Attila, ügyvezető

a továbbiakban: Kft.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

ELŐZMÉNYEK: Az Önkormányzat és a Kft. 2017.06.19. napján településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Martonvásár idegenforgalmi fejlesztése, Martonvásár város főterének, az Emlékezés terének a mai társadalom elvárásainak megfelelő módon és minőségben történő fejlesztése, a helyi lakosság prioritását élvező attrakciók megjelenítése érdekében. A Megállapodás módosítása vált szükségessé a célok megvalósításának, kivitelezésének, befejezésének érdekében a jelen módosítás szerint:

 

1) A Megállapodás I/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulum 1. pontjában rögzített célt közös célként minkét fél támogatja, ennek érdekében együttműködnek Martonvásár város fejlesztésének, idegenforgalmának fejlesztése és rendezvényeinek megtartása, színvonalának emelése terén.”

 

2) A Megállapodás I/2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Kft. az 1. pont szerinti cél érdekében vállalja, hogy …

„amennyiben a 2.2. pont szerinti ingatlan – Egészségház végleges használatbavételi engedélyének kiadását követően, a végleges használatbavételi engedély kiadásáig az ingatlanban működő védőnői szolgálat folyamatos működését megőrizve - birtokába kerül, elsősorban pályázati források bevonása mellett, de annak hiányában is - az ingatlan emeleti szintjein, az 1.1. pont szerinti ingatlanhoz kapcsolódóan - fejleszti szálláshely szolgáltatását, illetőleg az ingatlan földszinti részén gyermek játszóházat alakít ki és működtet, vagy más, a helyi közösség számára értékes és hasznos térként hasznosítja azt, melyre nézve egyeztet az Önkormányzattal,”

 

3) A Megállapodás I/2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Kft. vállalja, hogy a 2.1., illetőleg 2.2. pont szerinti ingatlanok megközelítését szolgáló, kétirányú forgalom bonyolítására alkalmas utat épít ki a Martonvásár, 1069/1 hrsz-ú, Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon, mely út kialakításának költségeit részben, a jelen Megállapodás I/3.2. pontjában foglalt Önkormányzati költségviselés mellette egyebekben maga viseli.”

 

 

4) A Megállapodás I/3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat vállalja, hogy …

„a tulajdonában álló Martonvásár, 1069/1 hrsz-ú ingatlanon Kft. által kiépített utat végleges használatba vételi engedély birtokában átveszi és a közforgalom számára megnyitott magánútként üzemelteti és fenntartja, a 2.1., illetőleg 2.2. pont szerinti ingatlanok gépjárművel történő közvetlen megközelíthetősége (áruforgalom bonyolítása), tervezett módon történő hasznosíthatósága, valamint a 1069/1 helyrajzi számú ingatlanon kialakuló játszótér, és a Martonvásár, 1069/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan megközelíthetősége érdekében is, melynek kialakításához a Megállapodás I/2.4. pontjával összhangban bruttó 1.300.000,- Ft összegben hozzájárul,”

 

5) A Megállapodás II/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek jelen megállapodást az I/1. pont tekintetében határozatlan időre, egyebekben pedig 2020. március 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.”

 

6) Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás módosításhoz szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás módosítás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2019. (X.29.) határozatával jóváhagyta.

 

7) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás módosításban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni. Jelen megállapodás módosítás 4 eredeti példányban, 2 oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják, és az az aláírás napján lép hatályba.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2019. ………………hó ……. nap

 

 

                           ……………………………                                                  ………………………………..

                                    Dr. Szabó Tibor                                                                          Lengyel Attila

                                       polgármester                                                                                ügyvezető

                             Önkormányzat részéről                                                                     Kft. részéről

 

 

Jogi ellenjegyző: 2019. ………………….                                                    ………………………………

                                                                                                                              Miklósné Pető Rita aljegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2019. ………………..                                                 …………………………...

                                                                                                                          Bíró László, gazdasági igazgató”