Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

228/2019. (10. 29.) a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

228/2019. (X.29.) határozata

a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3)-(4) bekezdésében, valamint Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását és - jóváhagyja a Martonvásár Város Önkormányzata által az EFOP 4.1.8.-16 és az EFOP 4.1.9.-16 számú könyvtári és múzeumfejlesztési projekt keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés jelen határozat melléklete szerinti módosítását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

228/2019. (X.29.) határozat melléklete:

 

„SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

 

amely létrejött

egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai Út 13.; törzsszám/cégjegyzékszám: 727431; adószám: 15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: ’Megrendelő’),

másrészről a(z)

InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom utca 3.; cégjegyzékszám: 02-09-071246; a céget nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13882804-2-02, képviseli: Rendes Péter ügyvezető), mint szállító (a továbbiakban: „Szállító”),

                (Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek/Szerződő felek)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

 

 1. Előzmények:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 113. §-a szerint közbeszerzési eljárást folytatott le „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyban.

A tárgybeli közbeszerzési eljárás nyertese a 2. rész: Interaktív szoftverek beszerzése tekintetében a Szállító lett. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2019. július 11. napján került aláírásra a szállítási szerződés (a továbbiakban: Szállítási szerződés).

 

 1. Fentiek előrebocsátását követően, Szerződő felek közös megegyezéssel az alábbi tartalommal módosítják a tárgybeli Szállítási szerződés 2. és 5.2. és 5.3. pontjait (a módosított szövegrész félkövér, dőlt, aláhúzott betűvel van szedve):

2. A teljesítés határideje:

A Szállító a jelen szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírását követő 219 napon belül köteles a 3.pontban meghatározott tevékenységeket elvégezni.”

„ 5.2. A Szállító projektenként (EFOP-4-1-8-16-2017-00093 – EFOP-4.1.9.-16-2017-00041) jogosult egy-egy részszámlát és egy-egy végszámlát kiállítani a Megrendelő által igazolt teljesítést követően a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott díj mértékéig.”

„5.3. Szállító a nettó Vállalkozói Díj 30%-ának (30%-EFFOP-4-1-8-16 támogatásból- 30%-EFOP-4.1.9.-16 támogatásból) megfelelő mértékű előlegre jogosult. Szállító az előlegszámlá(ka)t úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt tart –, hogy azt a Megrendelő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Szállító előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Szállító nem igényel előleget. A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 80 %-ának (80%-EFFOP-4-1-8-16 támogatásból- 80%-EFOP-4.1.9.-16 támogatásból) megfelelő mértékű részszámla, illetve a nettó Vállalkozói Díj 20 %-ának (20 %-EFOP-4-1-8-16 támogatásból - 20 %-EFOP-4.1.9.-16 támogatásból) megfelelő mértékű végszámla benyújtására jogosult. Az előleg a részszámlá(k)ban kerül elszámolásra.”

 

 1. Szerződő felek a szerződés módosítás indokát egybehangzóan az alábbiakban rögzítik:

A Megrendelő 2019. március 29-én az EFOP 4.1.8.-16 és az EFOP 4.1.9.-16 könyvtári és múzeumfejlesztési projekt keretében összevont közbeszerzési eljárást indított „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” címen, 2 részteljesítésre vonatkozóan. Az 1. rész hardver, a 2. rész szoftver beszerzésre vonatkozott. Az 1. rész, azaz a hardver beszerzés eredménytelenül zárult. Ezért új közbeszerzési eljárást kellett indítani. Az új közbeszerzési eljárás kiírására „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2” címen 2019. október 11. napján került sor.

Szállító 2019. 10. 10-én személyesen benyújtott levelében Megrendelőtől a hardver eszközök rendelkezésre állása iránt érdeklődött, jelezte, hogy hardver eszközök hiányában feladata egy részét önhibáján kívüli okból nem tudja elvégezni, ezért kérelmezte a hatályos szerződés módosítását, illetve közbenső számla benyújtásának lehetőségét kérte biztosítani.

Tekintettel arra, hogy a hatályos szerződés 3.5., 3.6., 3.8. és 3.9. pontjai a hardver eszközök nélkül nem teljesíthetők, jelen hatályos szerződés teljesítésének határidejét, további 114 nappal meghosszabbítjuk, azaz a szerződés teljesítésére a Szállítónak összesen 219 nap áll rendelkezésre.

Továbbá tekintettel arra, hogy a szerződés 100 %-os teljesítésének késedelme a Szállítónak nem róható fel, így kérelmét megvizsgálva részszámla benyújtásának lehetőségét jelen szerződés módosításával biztosítjuk a teljes szerződéses összeg maximum 80 %-os mértékéig, az előlegszámla beszámításával együtt.

 

 1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szállítási szerződés teljesítési határidejének módosítására a Kbt. 141. §-ának (4) bekezdése c.) alpontja alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket
 1. az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen az első eljárás részbeni eredménytelenségével és az új eljárás előkészítésének időigényével az eredeti közbeszerzési eljárásban nem számolhatott;
 2. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen nem történt változás a beszerzés jellegében;
 3. az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, hiszen nem került sor az ellenérték változására.

 

 1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szállítási szerződés számlázási ütemezésének módosítására a Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, mivel
 1. az nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, hiszen a fizetési feltételek módosításának ilyen hatása nincs;
 2. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, hiszen a módosítás a gazdasági egyensúlyt nem érinti; valamint
 3. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre, hiszen új kötelezettség nem kerül meghatározásra.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

 

A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szállítási szerződés módosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.

A jelen Szerződés módosítás 3 (három) eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illet.

Szerződő felek képviselői a jelen Szerződésmódosítást, elolvasás és közös értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2019………..

 

 

…………………………………….……….…

dr. Szabó Tibor

Megrendelő

képv.: Martonvásár Város Önkormányzata

polgármester

 

 

Martonvásár, 2019. ……….………

 

 

…………………………………….……….…

Rendes Péter

Szállító

képv.: InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

ügyvezető

 

Jogi ellenjegyzés: Miklósné Pető Rita aljegyző ………………………………….

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Bíró László gazdasági igazgató…………….…………………”