Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

212/2019. (10. 23.) az SzMSz felülvizsgálata tárgyában

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testületének

212/2019. (X.23.) határozata

az SzMSz felülvizsgálata tárgyában

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – alakuló ülést követő ülésén szükség szerint, átfogóan felülvizsgálja a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SzMSz) elsősorban az önkormányzati működés felépítésére, az önként vállalt feladatok, hatáskörök gyakorlásának átruházására tekintettel, valamint figyelemmel a változó jogszabályi környezetre, kiemelten a jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló szabályozásra, az időközben felálló bizottságok véleményének kikérése mellett.

2.)    A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1.) pontban foglaltak végrehajtásáig is módosítani kívánja az SzMSz-t az alpolgármesterek, valamint a képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztásához kapcsolódóan, a szükséges változások átvezetése érdekében.

3.)    A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy az SzMSz módosítását a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1., 3.) pont: 2019.11.26., 2.) pont: azonnal