Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

146/2011. (9. 27.) földhasználati jog létesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

146/2011. (IX.27.) határozata

földhasználati jog létesítéséről

 

1.)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a martonvásári 1222/1 helyrajzi számú földterület tulajdonosa a hulladékudvar megépítése és üzemeltetése céljából földhasználati jogot létesít a Közép – Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára a határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2.)          A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:               polgármestert

A határozat végrehajtásának határideje:       azonnal

 

 

 

 

146/2011. (IX.27.) határozat melléklete:

 

FÖLDHASZNÁLATI JOGOT LÉTESÍTŐ

MEGÁLLAPODÁS

 

 

Amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: Martonvásár, Budai u. 13., KSH-szám:      , képviseletében: dr. Szabó Tibor polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban Tulajdonos),

másrészről a

 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., KSH szám: 15592475-9002-322-07, képv.: Égi Tamás, Társulási Tanács elnöke), mint földhasználati jogosult (továbbiakban Jogosult) között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

 

  1. Tulajdonos 1/1 arányú tulajdonát képezi a martonvásári 1222/1 hrsz. alatti, 1712 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (továbbiakban Ingatlan). Ezen ingatlant terheli az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. javára bejegyzett gázvezeték szolgalmi jog, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat és vázrajz szerinti tartalommal. Tulajdonos kijelenti és szavatol azért, hogy ezeken túlmenően az Ingatlan per-, teher- és igénymentes.

 

  1. Tulajdonos, mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagi önkormányzata megbízásából a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP 1.1.1. megnevezésű projekt keretében kívánja megvalósítani a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszert, amelynek egyik létesítménye (hulladékudvar, továbbiakban: Felépítmény) az Ingatlanon kerül megvalósításra. Szerződő felek kijelentik, hogy a tervezett létesítmény megvalósításához a szükséges engedélyekkel rendelkeznek. Ha az építkezéshez további engedélyezési eljárás lefolytatására lenne szükség, úgy az a Jogosult feladata és költsége, azonban ehhez Tulajdonos minden esetben megadja a tulajdonosi hozzájárulást.

 

  1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával úgy nyilatkozik, hogy ingyenesen, ellenérték nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlanon a 2./ pontban megnevezett Felépítmény a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beruházásában megépüljön és az az ingatlan-nyilvántartásban a Jogosult tulajdonaként is feltüntetésre kerüljön. A Tulajdonos a Felépítmény tulajdona vonatkozásában semmiféle igénnyel nem lép fel, tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog annak minden részjogosítványával együtt kizárólag a Jogosultat illeti. Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Felépítmény megépítéséhez szükséges mértékig az Ingatlant igénybe vegye, használja.

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építkezés költségei a Jogosultat terhelik, az építkezés során a Jogosult feladata az esetlegesen meglévő szomszédos ingatlanok állagmegóvása, a munkaterület, közterület folyamatos tisztántartása, az építési anyagok őrzése, a keletkezett hulladék elszállítása.

 

A Jogosult építési tevékenységével összefüggő károkra Tulajdonos felelősséget nem vállal. A Jogosult az építkezés során esetlegesen okozott kárt köteles saját költségén megszűnteti, vagy az okozott kár összegét megtéríti.

 

  1. A Jogosult a Felépítményt jogosult rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kezelni, használni, Jogosult kötelezettséget vállal a Felépítmény használatával kapcsolatosan előírt, hatósági, környezetvédelmi, biztonsági, közegészségügyi, a munkavédelmi-, az óvó- és egészségügyi rendszabályok maradéktalan betartására és betartatására, valamint a tűzvédelmi előírások megtartására.

 

Köteles továbbá a működéssel kapcsolatos egyéb jogszabályi előírások betartására, és tudomásul veszi, hogy az ő feladata az általa gyakorolt tevékenység folytatásához szükséges bejelentések megtétele és a szükséges valamennyi szakhatósági engedély beszerzése.

 

  1. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant a KEOP 1.1.1. megnevezésű projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig nem idegeníti el. Ezen kötelezettségének megszegése esetén a Jogosult ebből eredő kárának megfizetésére köteles.

 

  1. Tulajdonos, a Jogosult által a létesítmény üzemeltetésével megbízott szervezet számára biztosítja a jelen megállapodásban meghatározott használati jogokat.

 

  1. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy ha az épület tulajdonjogát az építkező szerzi meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig a földre (földrészletre) használati jog illeti meg.

 

  1. Fentiek alapján szerződő felek közösen kérik az illetékes földhivatalt és Tulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlan teljes területére a Jogosult, illetve a Felépítmény mindenkori tulajdonosa javára a földhasználati jog bejegyzésre kerüljön.

 

  1. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására felhatalmazással rendelkeznek.

 

 

Kelt: Martonvásár,       év       hó       nap

 

 

 

…………………………………

…………………………………..

Martonvásár Város Önkormányzat

Képv.: dr. Szabó Tibor polgármester

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

képviseli: Égi TamásTársulási Tanács elnöke

 

 

 

Ellenjegyzem 2011.       év       hó       napján: