Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

203/2019. (9. 3.) pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

203/2019. (IX.3.) határozata

pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben

elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint másodfokú döntést hozó hatóság – Málovics Gabriella (szül: Székesfehérvár, 1969. december 31., anyja neve: Juhász Ilona, a továbbiakban: Ügyfél) 2462 Martonvásár, Béke utca 31. szám alatti lakos 2019. június 3. napján Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő- testülete Humán Bizottsága 118/2019. (VI.3.) határozata alapján a Bizottság Elnöke által hozott, 2019.06.18. napján kelt 8541-4/2019. számú, pályázat útján igényelhető települési támogatást elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezését zárt ülés keretein belül megtárgyalta és a Humán Bizottság elsőfokú döntését

 

helybenhagyja.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint másodfokú szerv intézkedik a jelen döntés fellebbezővel történő közlésére.

 

Megállapítom, hogy az eljárás költség- és illetékmentes.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, az elsőfokú döntés jelen határozat közlésével végleges.

Az Ügyfél a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen közigazgatási pert indíthat a Székesfehérvári Törvényszéknél. A keresetlevelet jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél az elsőfokú döntést hozó Humán Bizottság felé (2462 Martonvásár, Budai út 13.) három példányban nyújthatja be vagy ajánlott küldeményként postára adhatja, egyebekben az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell eljárni.

 

I n d o k o l á s

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő- testülete Humán Bizottsága által meghirdetett pályázat útján igényelhető a 14 éven aluli gyermeke táboroztatási költségeihez való hozzájárulás céljából települési támogatás iránti kérelmet nyújtott be 2019.05.16. napján. Az iratok átvizsgálását követően az elsőfokú hatóság az alábbiakat állapította meg:

  • 2018. év: Málovics Gabriella 2018.05.18. napján, azaz előző naptári évben, kk. Geng Anita Rozina nevű gyermek jogán és érdekében pályázott Önkormányzatunkhoz a szociálisan rászoruló gyermek táboroztatásának költségeihez való hozzájárulásra kiírt pályázatra. A pályázat mellékleteként a törvényes képviselő becsatolta a tábort szervező előzetes nyilatkozatát, miszerint a gyermek felvételt nyert a táborba és megjelölte annak költségét. A Humán Bizottság a 208/2018. (V.28) határozatában, majd a Bizottság Elnöke által kiadott 2902-4/2018. közigazgatási határozatában (a továbbiakban: Határozat) döntött 20.000,- Ft összegű támogatás odaítéléséről. A Határozatban – a 29/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 22. §-ában foglaltakkal összhangban a pályázó részére elő lett írva, hogy legkésőbb augusztus 4-ig köteles elszámolni a megítélt összeggel.
  • 2019. év: Málovics Gabriella 2019. május 16. napján kk. Geng Anita Rozina gyermek jogén és érdekében (ismételten) pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapítása iránt nyújtott be kérelmet a 14 éven aluli gyermeke táboroztatási költségeihez. A törvényes képviselő valamennyi – a helyi rendeletben előírt- dokumentumot becsatolta a pályázati adatlaphoz. A dokumentumok átvizsgálása során megállapításra került, hogy a törvényes képviselő részére a 2018.06.04. napján kelt és 2018.06.18. napján véglegessé vált, 2902-4/2018. számú határozatban megállapított, mindösszesen 20.000,- Ft összegű támogatással, mely 14 éven aluli gyermekének táboroztatási költségeihez lett megállapítva - a megadott határozatban és az Ör.-ben meghatározottak szerinti határidőig nem számolt el, így elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Fentiekre való tekintettel a Humán Bizottsága a törvényes képviselő kérelmét, pályázatát 118/2019. (VI.3.) határozatában, a Bizottság Elnöke pedig ennek megfelelően 8541-4/2019. számú közigazgatási határozatában elutasította.

 

Málovics Gabriella a döntésről szóló határozatot 2019. július 1. napján vette át. A döntés elleni fellebbezés benyújtásának határideje 2019. július 16. napján járt volna le. A kérelmező fellebbezését személyesen adta be 2019. július 11. napján a hatósághoz, így a fellebbezés a törvényes határidőn belül benyújtottnak tekintendő.

Málovics Gabriella fellebbezésében előadta, hogy a 2018. évben a részére kiskorú gyermeke jogán megállapított táboroztatás költségeihez nyújtott települési támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségét elmulasztotta, azonban becsatolja az erről szóló számla másolatát és kéri a Humán Bizottságot, hogy újra bírálja el ügyét.

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015 (XI.25.) a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében a táboroztatás költségeihez nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül. (6) Aki az Ör. 22. § (5) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

Az Ákr. 119. § (1) Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja.

(3) Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz.

(4) A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

(5) A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.

 

A másodfokú szerv álláspontja szerint a Humán Bizottság elsőfokú döntése helytálló, tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt Ör. 22. § (5) bekezdésében foglalt feltételeket a törvényes képviselő nem teljesítette. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Képviselő-testület.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) alapján zártam ki, a keresetlevél benyújtásának lehetőségét pedig az Ákr. 114. §-a, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § )1Ö bekezdése alapján biztosítottam. A véglegességet az Ákr. 82. § (2) bekezdésének c) pontja alapján állapítottam meg.

Az illetékességet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32/A. § (1) bekezdése biztosítja. A hatáskört az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontja, 119. §-a biztosítja.

 

K. m. f.

 

                Miklósné Pető Rita                                                            Dr. Szabó Tibor

                       aljegyző                                                                          polgármester