Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

196/2019. (9. 3.) a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

196/2019. (IX.3.) határozata

a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből az átadott pénzeszközök (5.f melléklet) célelőirányzat terhére 115.000,- Ft összegű támogatást nyújt a szervezetet részére működési kiadásaihoz.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 31.

 

 

196/2019.(IX.3.) határozat melléklete:

 

„Szerződés száma: …………………./2019

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: Dr. Szabó Tibor, polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a

 

FORUM MARTINI Polgárőr Egyesület

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Képviseli: Sütő Ferenc, az egyesület megválasztott vezető tisztségviselője

 (a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Sütő Ferenc az egyesület megválasztott vezető tisztségviselője

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

10403174-50526768-50761008

K&H Bank

Adóigazgatási azonosító száma:

18622375-1-07

Telefon száma:

06 30 6541 887

E-mail címe:

info@martonacel.hu

 

 

1. Támogatott feladata

1.1.   Támogató a Támogatottat a Forum Martini Polgárőr Egyesület vezetőváltása miatt keletkezett adminisztratív többletfeladatok költségeinek átvállalása vonatkozásában működési kiadásaihoz kapcsolódóan támogatja.

 

1.2. Támogatott feladata, hogy a támogató által megjelölt honlapon (www.martonvasar.hu) tevékenységéről folyamatos tájékoztatást nyújtson.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak mindösszesen 115.000,- Ft, azaz száztizenötezer forint készpénztámogatást nyújt a 2019. évi költségvetés terhére a Támogatott által a jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt feladatok megvalósításához.

 

2.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást a házipénztárból történő készpénzkifizetéssel teljesíti a Támogatott részére.

 

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére kifizetett összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik.

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeget a Támogató a szerződés aláírásától számított 10 napon belül kifizeti a Támogatott részére.

 

 

 

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:      Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében:   Sütő Ferenc, az egyesület megválasztott vezető tisztségviselője

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2019. szeptember 1.

         végső határideje: 2019. december 31.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámolók benyújtási határideje: 2019. december 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.5. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők, ennek megfelelően rá kell vezetni az alábbi mondatot minden egyes benyújtott, a támogatás terhére elszámolandó számlára: „Elszámolva a Martonvásár Város Önkormányzata által megítélt …………..számú támogatási szerződés terhére.”.

5.9.   Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 15 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97-98. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.