Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

190/2019. (9. 3.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

190/2019. (IX.3.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a Central Container Kft-vel (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.) kötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:2019.09.15.

 

190/2019. (IX.3.) határozat melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

5. számú módosítása

 

mely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről

Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2462 Martonvásár, Gólyahír utca 4, adószám: 10338715-2-07, számlaszám: 10700093-68428554-51100005, mint szolgáltató, képviseli: Balikó Adrienn (a továbbiakban: Közszolgáltató)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

1.Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján, az Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2016.(III.29.) határozata értelmében 2016. április 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést kötöttek Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék (EWC kód: 20 03 04) folyamatos begyűjtésére és elszállítására (a továbbiakban: Szerződés).

2.Felek a Szerződést az aláírás napjától történő hatálybalépéssel, egybehangzó közös akarattal az alábbiak szerint módosítják az Önkormányzat …../2019. (IX.3.) számú határozata figyelembe vételével.

3.A Felek a Szerződés 2. mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. melléklete szerint tartalommal módosítják.

4.Jelen módosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.

5.Felek Szerződést - jelen módosításban foglaltak átvezetésével - egységes szerkezetbe foglalják és aláírják.

6.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást és értelmezést követően írják alá.

 

Martonvásár, 2019. szeptember ”……”.                                                      

 

                                             Önkormányzat                                  Közszolgáltató   

 

1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 5. számú módosításához:

 

„Szerződés 2. melléklete:

 

A Közszolgáltató által a feladat ellátásához biztosítandó gépek, eszközök, berendezések

 

Renault prémium nyerges vontató                                          NME-737

Assmann szennyvízszállító félpótkocsi 20 m3                       XYD-831

Assmann szennyvízszállító félpótkocsi 23 m3                       WAT-820”