Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

189/2019. (9. 3.) a Martonvásár, 1222/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

189/2019. (IX.3.) határozata

a Martonvásár, 1222/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog megszüntetésről

 

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Martonvásár Város Önkormányzata és Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: KDV) között 2012. év május hó 9. napján a KDV javára földhasználati jogot létesítő megállapodás alapján - az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Martonvásár, 1222/1 hrsz. alatt felvett, 1712 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant terhelő fölhasználati jogot meg kívánja szüntetni, és ennek, érdekében a jelen határozat melléklete szerinti „földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésről” szóló szerződést köti.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt „földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésről” szóló szerződés aláírására és a hozzá kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. szeptember 15.

 

189/2019. (IX.3.) határozat melléklete:

 

„Földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetése

 

Amely létrejött egyrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata /székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., KSH-szám: 15727433-8411-321-07, képviseletében: dr. Szabó Tibor polgármester/, mint tulajdonos /a továbbiakban Tulajdonos/,

 

másrészről a

 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás /székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., KSH szám: 15592475-9002-322-07, képviseletében: Tóth István alelnök/, mint földhasználati jogosult /továbbiakban Jogosult/

 

között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2012. év május hó 9. napján földhasználati jogot létesítő megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre, a Tulajdonos 1/1 arányú tulajdonát képező a martonvásári 1222/1 hrsz. alatt felvett, 1712 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan /továbbiakban Ingatlan/ tekintetében. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen földhasználati jogot a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, mint Földhivatal 49408/2/2012. 05.18. számú határozatával jegyezte fel az Ingatlan tulajdoni lapjára.

 

2. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodással a jelen szerződés 1. pontjában körülírt Megállapodást, így az annak alapján alapított földhasználati jogot közös megegyezéssel megszüntetik.

 

3. Szerződő felek közösen kérik, illetőleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön.

 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában körülírt jogviszonnyal kapcsolatban egymással teljes körűen elszámoltak, azzal összefüggésben egymással szemben semmilyen igényük nincs, ilyet nem is kívánnak a jövőben érvényesíteni.

 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

 

6. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására felhatalmazással rendelkeznek.

 

7. Jelen megállapodás ellenjegyzésére a Szerződő felek megbízást adnak dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 13. I. em. 1. a.; személyében eljár: dr. T Nagy Tibor ügyvéd) tagjának dr. T Nagy Tibor ügyvédnek (KASZ: 36069902).

 

8. Felek az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való képviseletükre megbízást adtak dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szent István krt. 13. I. em. 1. a.) tagjának dr. T Nagy Tibor ügyvédnek (KASZ: 36069902).

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben egyezőnek találták, így azt aláírták és a szerződés egy-egy eredeti példányát átvették.

 

 

Martonvásár, 2019. szeptember hó __ napján                       Polgárdi, 2019. szeptember hó __ napján

 

 

…………….

Martonvásár Város Önkormányzata

képviseletében: dr. Szabó Tibor polgármester

…………………….

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

képviseletében: Tóth István alelnök

Tulajdonos

Jogosult

 

Készítettem és ellenjegyzem:

 

Budapest, 2019. szeptember ___.

 

 

 

 

 

dr T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda

dr. T Nagy Tibor ügyvéd

(1055 Budapest, Szent István krt. 13. I. em.)

KASZ: 36069902”