Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

179/2019. (8. 13.) helyi közösségi közlekedés

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

179/2019. (VIII.13.) határozata

helyi közösségi közlekedés

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. évben támogatási kérelmet nyújt be a helyi közösségi közlekedés támogatására a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint a Kiegészítő szabályok 1. c) pontja szerinti támogatásra a jogszabályban előírt nyilatkozat formájában az alábbiak mellett:
 a) Martonvásár Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-től december 31-ig fenntartja.

b) Martonvásár Város Önkormányzat közszolgáltatási szerződés keretében a Martongazda Nonprofit Kft-vel kötött a feladatellátásra szerződést.

c) Az önkormányzat a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a kérelem benyújtásáig a szolgáltatónak nettó 6.561.000,- Ft összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás szerinti szükséges jognyilatkozatok megtételére, és a pályázat benyújtására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2019. augusztus 26. (elektronikus feltöltés)

                                                                       2019. augusztus 27. (papír alapú benyújtás)