Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

160/2019. (6. 26.) a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

160/2019. (VI.26.) határozata

a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmét és hozzájárul, hogy a 2018. évben megítélt 300.000 Ft összegű támogatást a gépjármű üzemben tartási költségeire fordíthassa.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződés módosítását aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 31.

 

 

160/2019.(VI.26.) határozat melléklete:

 

„Szerződés száma: …………………./2019

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: Dr. Szabó Tibor, polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a

 

FORUM MARTINI Polgárőr Egyesület

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Képviseli: Bordás Ferenc, elnök

 (a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Bordás Ferenc elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

10403174-50526768-50761008

K&H Bank

Adóigazgatási azonosító száma:

18622375-1-07

Telefon száma:

06 70 618 3600

E-mail címe:

info@martonacel.hu

 

Előzmények: A Támogató 230/2018. (XII.18.) határozatában 300.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Forum Martini Polgárőr Egyesület javára a járőrözéshez szükséges üzemanyagköltség finanszírozására. A felek erre vonatkozóan 2018. december 21. napján Támogatási szerződést kötöttek.

A támogatási szerződés 5.11. pontja előírja a támogatott részére, hogy amennyiben a támogatási összeget vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

A Támogatott ezen pontot figyelembe véve 2019. június 4-én kérelmet nyújtott be, mely szerint a tavalyi évben megítélt összeget a járőrszolgálatot ellátó, pályázati forrásból beszerzett NGW-833 forgalmi rendszámú SUZUKI VITARA gépjármű üzemben tartási költségeire kívánja fordítani.

 

Fentiek alapján a Felek a 2018. december 21. napján kötött 7377-2/2019 ügyszámú támogatási szerződést a következők szerint módosítják.

 

A Támogatási szerződés 1./ pontja az alábbiakra módosul:

“1.1. Támogató hozzájárul, hogy a Támogatott a támogatási összeget az NGW-833 forgalmi rendszámú SUZUKI VITARA gépjármű üzemben tartási költségeire fordíthassa.


 

 

2.. Támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

“5.2. A támogatás felhasználásának

végső határideje: 2019. december 31.”

 

2. Támogatási szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

“A beszámoló benyújtási határideje: 2019. december 31.”

 

3. A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

4. Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2019. június „……..”.

 

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi

és jogi ellenjegyző

 

 

 

 

Melléklet:

  1. Kivonat Martonvásár Város Önkormányz