Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

150/2019. (6. 26.) a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

150/2019. (VI.26.) határozata

a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok

jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Mezőkölpényi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) - a részére 2018. évben nyújtott 900 ezer forint támogatás még fel nem használt és el nem számolt 487.199,- Ft összegéről - 2019. december 31. napjáig nyújtsa be beszámolóját és a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a három ingatlan vonatkozásában a 412.800,69,- Ft részösszegről szóló elszámolását.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően, a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal a Támogatási szerződés módosítását kösse meg.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont – 2019.12.31.


 

150/2019. (VI.26.) határozat 3. melléklete:


 

Szerződés száma: …………./2019.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Mezőkölpényi Református Egyházközség

Mezőkölpény 74, 547143 Románia

Képviseli: Imreh Jenő lelkipásztor

 (a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

Mezőkölpény, Fő u. 74, 547143, Románia

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Koncz László Ferenc, lelkipásztor

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma

és számlavezető pénzintézetének neve:

PAROHIA REFORMATA CULPIU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. GH. DOJA, NR.1-3, TG. MURES, MURES

IBAN: RO95 RNCB 0188 0349 6105 0001

SWIFT: RNCB ROBU

Adóigazgatási azonosító száma:

4838558

Telefon száma:

0040 748 418771

E-mail címe:

lacigabi32@freemail.hu

 

Előzmények: A Támogató 155/2018. (VIII.28.) határozatában 900.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Mezőkölpényi Református Egyházközség javára a mezőkölpényi és szabédi ingatlanok jogi helyzetének rendezésére és az azokhoz kapcsolódó adminisztratív költségekre. A felek erre vonatkozóan 2018. szeptember 14. napján Támogatási szerződést kötöttek.

A támogatási szerződés 5.5. pontja előírja a támogatott részére, hogy 2018. december 31. napjáig köteles szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni. Az időközben bekövetkezett személyi változások miatt a támogatott a határidő letelte után részleges beszámolót juttatott el részünkre. A Támogatott 2019. június 12-én kelt kérelme alapján 487.199,- Ft összeg még nem került felhasználásra. Ezen összeg elszámolási határidejét 2019. december 31. napjára kérte módosíttatni.

 

Fentiek alapján a Felek a 2018. szeptember 14. napján kötött 4995-2/2018 nyilvántartási számú támogatási szerződést a következők szerint módosítják.

 

1. Támogatási szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

 “A beszámoló benyújtási határideje: 2019. december 31.”

 

2. A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

3. Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.