Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

145/2019. (6. 26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

145/2019. (VI.26.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

 

1.)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést, a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2019. szeptember 1. napi hatállyal módosítja és 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja a Central Container Kft-vel (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.).

2.)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:2019.07.15.

 

145/2019. (VI.26.) határozat melléklete:

Közszolgáltatási szerződés

4. számú módosítása

 

mely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről

Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2462 Martonvásár, Gólyahír utca 4, adószám: 10338715-2-07, számlaszám: 10700093-68428554-51100005, mint szolgáltató, képviseli: Balikó Adrienn (a továbbiakban: Közszolgáltató)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

  1. Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján, az Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2016.(III.29.) határozata értelmében 2016. április 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést kötöttek Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék (EWC kód: 20 03 04) folyamatos begyűjtésére és elszállítására (a továbbiakban: Szerződés).
  2. Felek a Szerződést 2019. szeptember 1. napi hatállyal, egybehangzó közös akarattal az alábbiak szerint módosítják az Önkormányzat …../2019. (VI.26.) számú - 20/2015. (V.2.) számú 2019. szeptember 1. napjától hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak alapján meghozott - határozata figyelembe vételével.
  3. A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2020. augusztus 31. napjáig jogosult, illetve kötelezett.”

  1. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 1. mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. melléklete szerint tartalommal módosítják és hatályában fenntartják.
  2. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 3. mellékletét jelen szerződésmódosítás 2. melléklete szerint tartalommal módosítják és hatályában fenntartják.
  3. Jelen módosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.
  4. Felek Szerződést - jelen módosításban foglaltak átvezetésével - egységes szerkezetbe foglalják és aláírják.
  5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást és értelmezést követően írják alá.

 

Martonvásár, 2019. június ”……”.                                                             

 

 

                                             Önkormányzat                                 Közszolgáltató