Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

131/2019. (5. 28.) az "Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2019. (V.28.) határozata

az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elfogadja az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésnek a határozat melléklete szerinti módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

  1. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt szerződésmódosítás pénzügyi fedezetét Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében az NGM_SZERZ/392/2016. számú szerződés alapján Önkormányzatunk részére nyújtott 800.000.000,- Ft-os kormányzati támogatás terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – 2019.06.03.

                                                                       2. pont – szerződés szerint

 

131/2019. (V.28.) határozat melléklete:

 

„Vállalkozási szerződés - Útépítési munkálatok Martonvásár

  1. sz. módosítás

 

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlavezető:  OTP Bank Nyrt.         
számlaszám: 11736082-15727433-00000000

Telefon: +36 22/460-004       

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

PUHI-TÁRNOK Út és Hídépítő Kft.

székhely:2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

adószám:10429549-2-13

MKIK szám:34A00173

számlaszám: K&H Bank Zrt. 10403136-31300571-00000000

képviseli: Somogyi Lajos  ügyvezető

Képviselő elérhetősége:+36-30-9215761

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. Előzmények

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. április 13. napján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018.június 20. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek a Kbt. 131. §-a alapján 2018. július 16. napján nettó 133.770.000.-Ft összegű szerződést kötöttek.

 

  1. A módosítást szükségessé tevő körülmények, illetve a módosítás jogalapjának vizsgálata

 

A szerződés teljesítése közben vákuumkutas talajvízszint süllyesztés alkalmazása szükséges, szükséges továbbá a gyűjtőút szennyvízátemelő műtárgyainál a fedlapszintek 60 cm-rel való megemelése, valamint a gyújtőút alatti szennyvíz vezeték szakaszon KPE D110PE dimenziójú vezeték alkalmazása a 0+000 – 0+312,8 km szelvények között. Fenti műszaki tartalom az eredeti szerződésnek nem része.

 

A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogszerűségére a Kbt.141.§ (2) – (3) bekezdés alapján vonható le következtetés:

 

A Kbt.141.§ (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b)222 szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3)223 A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

 

A szerződés eredeti értéke nettó 133.700.000,- HUF. A szerződéses érték változása nettó 13.855.830,- HUF, azaz az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az illeszkedik a szerződés eredeti jellegéhez. A módosítás tárgyát képező építési munkák a közbeszerzési műszaki leírás szerinti útszakaszokhoz közvetlenül kötődően valósulnak meg. A módosítás a szerződés értékének változásával jár, a teljesítési határidő módosítására a módosítás tárgyát képező építési tevékenység elvégzésének idejével arányos mértékben, kifejezetten arra tekintettel kerül sor. A Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti eljárásfajta abban az esetben is alkalmazható lett volna, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

 

  1. A szerződés módosuló rendelkezései

 

A szerződés 3.1. pontja a módosítást követően az alábbira változik

 

3.1       A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 147.555.830 forint, azaz nettó száznegyvenhétezer-ötszázötvenöt-nyolcszázharminc forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

 

A szerződés 4.1. pontja a módosítást követően az alábbira változik

 

4.1. A teljesítés legkésőbbi határideje: a szerződéskötést követő 395 nap.

 

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

 

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

 

A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan része a szerződésmódosítás műszaki tartalmát meghatározó 1. sz. melléklet, pótmunka költségvetés.

 

 

A felek jelen Szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Melléklet:

 

Kelt: Martonvásár, 2019. május …….

 

…………………………………                                  ……………………………..

                        dr. Szabó Tibor                                                          Somogyi Lajos

                        polgármester                                                              ügyvezető

                        Megrendelő                                                               Vállalkozó

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: Miklósné Pető Rita aljegyző ………………………………….

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Bíró László gazdasági igazgató…………….…………………”