Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

96/2019. (5. 14.) a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

96/2019. (V.14.) határozata

a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények és gazdasági társaságok 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót a határozat 1-3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

96/2019. (V.14.) határozat 1. melléklete:

 

Belső ellenőrzési nyilvántartás[1]

2018. év

Az ellenőrzés azonosítója

 

(Megbízólevél száma)

Az ellenőrzött szervezeti egység

megnevezése

Ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja

Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és szakértő neve

Vizsgált időszak

Intézkedési terv készítésének szükségessége

igen/nem

1/2018.

Martonvásár Város Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Martongazda Kft.

 

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.

 

2018.03.13.– 2018.04.10.

 

 

 

Dr. Batka Brigitta belső ellenőr

 

(Belső ellenőri regisztrációs szám:

5113657)

2015- 2017. év

igen

2/2018.

 

Brunszvik Teréz Óvoda, valamint Martonvásár Város Önkormányzat

 

Brunszvik Teréz Óvoda felvételi rendjének ellenőrzése

 

2018.12.03.– 2018.12.07.

 

2017-2018. év

igen

3/2018.

Martonvásár Város Önkormányzat és a Martonvásári Polgármesteri Hivatal.

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéskötés rendjének, kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése

 

2018.12.12.– 2018.12.18.

 

2017-2018. év

igen

 

Nyilatkozat belső ellenőrzési nyilvántartáshoz:

Alulírott Dr. Batka Brigitta belső ellenőr nyilatkozom, hogy a belső ellenőrzési nyilvántartás a 2018. évben elvégzett belső ellenőrzési feladatokat tartalmazza.

 

Készítette:                                                           Dr. Batka Brigitta

Belső ellenőr

(Regisztrációs szám: 5113657)


96/2019. (V.14.) határozat 2. melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények és gazdasági társaságok

 

2018. évi ellenőrzési jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:                                                               

 

 

                                   Miklósné Pető Rita                                                

                                   Aljegyző                                                              

 

Martonvásár, 2019. február 15.

 

 

Összeállította:                                                                      

 

 

                                   Dr. Batka Brigitta                                                              

                                   Belső ellenőrzési vezető                                                              

 

Martonvásár, 2019. február 15.

 


 

 

Vezetői összefoglaló

 

1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása

 

 1. A belső ellenőrzés fogalma, célja

 

A Bkr. 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

 

 1. Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok, előírások

 

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységét.

 

 1. Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex

 

A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőr a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységét az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végezte 2018. évben.

 

 1. A belső ellenőrzés feladata

 

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjtött és értékelt, elemzéseket készített, ajánlásokat tett és tanácsokat adott a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatta 2018. évben.

 

A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység lefedte az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságok teljes belső ellenőrzési tevékenységét.

 

2. Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának általános ismertetése

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzést elvégezte a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál 2018. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.

 

Az éves ellenőrzési jelentés tartalma a Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével került összeállításra.

 

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

c) az intézkedési tervek megvalósítása.

 

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetőjének a tárgyévet követő év február 15-ig.

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tartalomjegyzék

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása                                                           5.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése             5.

I/2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők              6.

I/3. 2018. évi tanácsadási tevékenység bemutatása                                                         6.

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalapok alapján     7.

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok                 7.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése                                        7.

 

III. Intézkedési tervek megvalósítása                                                                                         11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

 

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

 

a.) A 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

 

Tárgy

Cél

Módszer

Brunszvik Teréz Óvoda felvételi rendjének ellenőrzése

 

 

Célja: annak megállapítása, hogy az óvodai felvétel rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az intézmény házirendjének, valamint a fenntartó vonatkozó döntésének.

 

Módszerei: Adatbekérés, dokumentum elemzés, interjú készítés.

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéskötés rendjének, kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése

 

 

Célja: annak megállapítása, hogy a szerződéskötés rendje, kötelezettségvállalás folyamata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különösen az Áht. és az Ávr. előírásainak, és az Önkormányzat és a Hivatal belső szabályzatainak.

 

Módszerei: Adatbekérés, dokumentum elemzés, interjú készítés.

 

Martongazda Nonprofit Kft. részére átadott pénzeszközök, mint alaptevékenységének bevétele, valamint a társaság vállalkozási bevételeinek alakulása/aránya/felhasználása hatékonysági vizsgálat

 

 

Célja: annak értékelése, hogy a társaság részére átadott pénzeszközök, mint alaptevékenység bevétele, valamint a vállalkozási bevételek alakulása milyen arányban van. A pénzeszközök felhasználása, a szerződések teljesülésének teljes vizsgálata (különös tekintettel a közszolgáltatási szerződésre) különösen a hatékonyság szempontjából.

 

Módszerei: Adatbekérés, dokumentum elemzés, interjú készítés.

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervében 3 vizsgálati feladat szerepelt, melyből mindhárom elvégzésre került.

A tervben szereplő, köztemető fenntartásának jövőbeni kérdésére vonatkozó tanácsadás okafogyottá vált.

 

Soron kívüli, illetve egyéb - terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

 

b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel egyetlen esetben sem.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

 

a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

 

Az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szerv belső ellenőrzését külső megbízott (Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott) belső ellenőr látta el 2018. évben.

A belső ellenőrzés képzettsége (jogász) megfelel a Korm. rendeletben előírtaknak, továbbá 2011. június 1. napján teljesítette az ÁBPE továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit kiválóan megfelelt eredménnyel. ÁBPE továbbképzés II. szakmai továbbképzési kötelezettségét 2013. november 19., 2015. június 4. és 2017. október 12. napján teljesítette. Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113657.

 

b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

 

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt 2018. évben is.

 

c.) Összeférhetetlenségi esetek

 

Összeférhetetlenség 2018. évben nem merült fel.

 

d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

 

Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás 2018. évben nem történt.

 

e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

 

Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem volt, a Hivatal alkalmazottai elősegítették az ellenőrzések hatékony lefolytatását, valamennyi dokumentumot, iratot az ellenőrzés kérésére a rendelkezésre bocsátottak.

 

f.) Belső ellenőrzési nyilvántartás

 

A belső ellenőrzési vezető folyamatosan vezeti elektronikusan a Korm. rendeletben előírt nyilvántartást, azt tárgyév december 31. napján kinyomtatott, összefűzött formátumban a jegyző részére átadja, aki az adott évi belső ellenőrzési dokumentumokkal együtt őrzi meg, szabályszerű, biztonságos tárolásáról gondoskodik.

 

g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

 

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról a vezetőséggel év közben folyamatosan konzultál a belső ellenőr.

 

I/3. 2018. évi tanácsadó tevékenység bemutatása

 

A 2018. évi tanácsadói tevékenységet az alábbi táblázat mutatja be.

 

Tárgy

Eredmény

Önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok vonatkozásában a jogszabályi előírások alapján a megfelelő tulajdonosi joggyakorlás értelmezése.

Beszámoló rendszer kiépítése az említett társaságok vonatkozásában.

 

A tevékenységről külön írásbeli dokumentum nem készült, a tanácsadást a jó gyakorlat kialakítása érdekében végezte a belső ellenőr.

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

 

A belső kontrollrendszer ellenőrzése a 2018. évi belső ellenőrzési tervben nem szerepelt, így annak kapcsán javaslatokat nem fogalmaztam meg.

 

A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetéseket és a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, kontrollrendszert érintő jelentős javaslatok:

 

Vizsgálat címe:

Megállapítás:

Javaslatok:

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.

 

Martonvásár Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, azonban a tulajdonosi jogokat nem megfelelően gyakorolta. A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. Nem megfelelően gondoskodott a Kft. a számviteli szabályzatok kialakításáról és a számviteli szabályok betartásáról, ezáltal gazdálkodásának átláthatósága nem volt biztosított.

Vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert számviteli nyilvántartásait nem a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelően alakította ki, az a Társaság tevékenységének átláthatóságát nem biztosította. Számviteli beszámolóit nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, azokat leltárral nem, vagy részben támasztotta alá. Számviteli szétválasztási kötelezettségének nem tett eleget, mely különösen a személyszállítás közszolgáltatás, valamint a támogatási konstrukció keretében átadott pénzeszközök miatt lényeges. A közérdekű adatok közzétételéről és az adatbiztonságról nem gondoskodott teljes körűen.

Bevételeit és ráfordításait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolta el, a személyszállítás tevékenységének bevételeit és ráfordításait nem különítette el.

 

A társaság ügyvezetőjének:

 • Intézkedjen a számviteli politika és a pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat módosításáról, az önköltségszámítási, a beszerzési, közbeszerzési, adatvédelmi szabályzat elkészítéséről a jogszabályi rendelkezések szerint.

 

 • Intézkedjen az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának vezetéséről a jogszabály és a belső szabályzat előírásainak megfelelően.

 

 • Intézkedjen a mérlegtételeit alátámasztó leltár évenkénti elkészítéséről a jogszabályi előírásnak megfelelően.

 

 • Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelően olyan elkülönített nyilvántartás vezetéséről, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást.

 

 • Intézkedjen arról, hogy a Társaság a jogszabályi előírásnak megfelelő beszámolót készítsen.

 

 • Intézkedjen arról, hogy az éves beszámoló kiegészítő melléklete a jogszabály előírásának megfelelően mutassa be az előírt tartalmi elemeket.

 

 • Intézkedjen a belső adatvédelmi felelős megbízásáról, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítéséről.

 

 • Intézkedjen a közzétételi kötelezettség jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes körű teljesítéséről.

 

 • Intézkedjen a személyi jellegű kifizetéseknek és elszámolásának bizonylattal történő alátámasztásáról, a jogszabályi előírásnak megfelelően.

 

 • Intézkedjen arról, hogy a díjhátralékos vevők felszólításának eredménytelensége esetén, a jogszabályban foglaltak szerint, kezdeményezzék a díjhátralék behajtását, továbbá a rendezetlen tételeket is derítsék fel mielőbb, a behajthatatlan követeléseket vezessék ki a könyvekből.

Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesterének:

 • Kezdeményezze a Felügyelőbizottságnál, hogy a Társaság éves beszámolójáról készítsen a jogszabályban előírtak szerint írásbeli jelentést.

 

 • Intézkedjen arról, hogy a Társaság legfőbb szerve a Társaság éves beszámolójáról, a Felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozzon határozatot, a jogszabályi előírásnak megfelelően.

 

 • Intézkedjen a Társaságnál a feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről, különösen a pénztáreltérésből/pénztárhiányból, valamint a szabálytalan belföldi kiküldetésekből származó indokolatlan kifizetések vonatkozásában (nagyságrendileg 4,5 millió Ft.) .

 

 

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

 

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai szerint.

 

 1. Kontrollkörnyezet

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

 • világos a szervezeti struktúra,
 • egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok,
 • meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 • átlátható a humán erőforrás kezelés.

 

A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

 

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét.

A kontrollkörnyezet alapozza meg a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a szervezeti struktúra biztosítása által.

 

 

A kontrollkörnyezet összetevői:

 • a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a költségvetési szerv folyamatos belsőkontrolljához,
 • elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt,
 • a vezetés hozzáállása, vagyis a vezetési filozófia és stílus,
 • a szervezeti felépítés,
 • az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat (humánpolitika).

 

A kontrollkörnyezet kialakítása a Polgármesteri Hivatalban részben megfelelő volt.

 

 1. Integrált kockázatkezelés

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.

 

A kockázatkezelés során fel kell mérni, és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

 

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsék, és a szervezet minden dolgozója megértse a kockázatkezelés értékét.

Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsősorban a költségvetési szerv feladatellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja.

A kockázatkezelés alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegálni kell a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak időszakos – feladattá válik.

 

A kockázatkezelési rendszer kialakítása részben megfelelő volt, mert a jegyző elkészítette a Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési szabályzatát a Nemzetgazdasági Miniszter által kiadott Belső Kontroll Kézikönyv útmutatóban meghatározott tartalommal, a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer kézikönyvének részeként, azonban jelen éves jelentés idejéig még nem végezte el a kockázatelemzést, kockázatkezelési rendszert azonban működtetett. A Polgármesteri Hivatal tevékenységében rejlő kockázatok felmérése megkezdődött, azonban az egyes az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját még nem határozta meg.

 

 1. Kontrolltevékenységek

 

A kontrolltevékenység részeként előírták a folyamatba építette, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést a Bkr. 8. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően a költségvetés tervezés, a beszerzések lebonyolításában, a vagyongazdálkodási tevékenységben.

A jegyző az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontja és az Áht. 37. §-ának megfelelően szabályozta a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének módját a gazdálkodási szabályzatban.

Az Ávr. 57. § (4) bekezdésének megfelelően a gazdálkodási szabályzat mellékleteiben a kötelezettségvállaló kijelölte a teljesítésigazolásra jogosultakat.

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pont és 58. § (1) és (3) bekezdés alapján szabályozták a gazdálkodási szabályzat keretében az érvényesítés rendjét.

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontja és az 59. § -a alapján szabályozták az utalványozás rendjét.

 

 1. Információ és kommunikáció

 

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása a Polgármesteri Hivatalban részben megfelelő volt, mert a jegyző elkészítette a kötelező szabályzatokat, de az információs és kommunikációs rendszer működtetése kapcsán az Önkormányzat honlapján nem tették közzé aktualizálva 2018. évre az ötmillió Ft‐ot elérő vagy azt meghaladó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét és a szerződés értékét az Info tv. 37. § (1) bekezdésének és az 1. melléklet előírásainak megfelelően, nem tették közzé aktualizálva továbbá a közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat sem. Javasoltam a hiányosságok pótlását.

 

 1. Nyomon követési rendszer (monitoring)

 

Nem határozták meg a szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok/tevékenységek mérését/monitorozását/nyomonkövetését (Bkr. 10. §), ezért intézkedés szükséges, hogy a szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok/tevékenységek mérését/monitorozását/nyomonkövetését, biztosító rendszert kialakítsák. Ezen belül e feladatok/folyamatok megvalósulását mérő indikátorokat (mérőszámok, statisztikai adatok, szakfeladatokhoz rendelt feladatmutatók, teljesítménymutatók) meghatározzák és előírják azok alakulásának nyomon követését, értékelését. Intézkedés szükséges, hogy a monitoring információk alapján jelentések, feljegyzések készüljenek a képviselő-testületi döntések előkészítéséhez.

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

 

2018. évben 3 vizsgálat igényelt intézkedési terv - készítési kötelezettséget. Az intézkedési terv elkészítésre, és megküldésre került a belső ellenőr részére.

Az intézkedések végrehajtását és nyomon követését utóellenőrzés keretében, és a jegyzővel történő folyamatos megbeszélésekkel, konzultációval biztosítjuk.

Lejárt, végre nem hajtott intézkedések, melyek magas kockázatot jelentenek a belső kontrollrendszer működése szempontjából nem volt, mert valamennyi javaslathoz az intézkedések megvalósultak, vagy folyamatban vannak.

 

Az intézkedési tervek alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását a Bkr. 47. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza.

 

Esztergom, 2019. február 15.

 

 

 

 

Dr. Batka Brigitta

Belső ellenőr

 

 

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03m_KT_20190514_2018%20%C3%A9vi%20jelent%C3%A9s%20mell%C3%A9kletek.xls

 [1] A Bkr. 50. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett belső ellenőrzésekről.